Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Inici
Mostrar panell d'identificació
Mostrar cercador global

Codi del Bon Govern Local

El Ple municipal de 26 de març de 2013 va incorporar a l'ordenamanent jurídic de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat el Codi de Bon Govern Local aprovat per la Comissió Executiva del Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que es transcriu a continuació:

Principis del codi de Bon govern Local 

 • Els electes locals actuarem en l'acompliment de les nostres funcions, d'acord amb la Constitució, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la resta de l'ordenament jurídic i ajustarem la nostra activitat als principis ètics i de conducta continguts en el present Codi de Bon Govern Local
 • Regiran les nostres actuacions l'eficiència, la modernització de l'Administració i el bon servei a la ciutadania, defensant els interessos generals amb honestedat, objectivitat, imparcialitat, confidencialitat, austeritat i proximitat a la ciutadania.
 • Contribuirem a la millora dels models de gestió i assegurarem a la ciutadania un bon Govern Local com a garantia d'igualtat i solidaritat, adquirint un compromís amb l'ètica pública i la qualitat de la democràcia en l'àmbit de gestió més pròxima a la ciutadania.
 • Els representants locals fomentarem la transparència i la democràcia participativa.
 • Treballarem a favor de la inclusió social i l'equilibri territorial, entre el Centre i els Barris, acostant els serveis a la ciutadania i distribuint-los en el conjunt del municipi de forma equitativa.
 • Respectarem la voluntat de la ciutadania i actuarem amb lleialtat política, comprometent-nos a assumir el Codi de conducta política en relació amb el transfuguisme a les Corporacions Locals.
 • Respectarem i farem respectar els drets humans, fomentarem els valors cívics, i utilitzarem un to respectuós i deferent a les nostres intervencions, tant cap a qualsevol membre de la Corporació com cap a la ciutadania, a la qual facilitarem l'exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.
 • Els representants electes ens abstindrem d'exercir les nostres funcions o utilitzar les prerrogatives del càrrec per a afavorir interessos privats, propis o de terceres persones, prohibint el favoritisme i l'exercici d'autoritat en benefici propi.
 • Els electes locals no acceptaran regals que sobrepassin els usos i costums de la simple cortesia per part d'entitats o persones.
 • Inclourem entre els principals objectius de les polítiques locals la lluita contra el canvi climàtic, la protecció del medi ambient i l'ordenació racional i sostenible del territori.

Mesures per millorar la gestió i la qualitat de la democràcia local Tornar a l'índex de capçalera d'aquesta pàgina

Resulta indispensable l'estímul i desenvolupament de totes aquelles mesures que contribueixin a apropar l'administració local a la ciutadania i garanteixin la màxima transparència en la gestió i la més àmplia informació. Per a aconseguir-lo:

 • S'articularan comissions de control i seguiment en la contractació pública per a garantir que tant la contractació realitzada per l'Ajuntament com pels seus organismes autònoms i empreses de capital municipal es dugui a efecte sota els principis de transparència, legalitat, publicitat i lliure concurrència.
 • Crearem mecanismes per possibilitar la formulació de suggeriments i queixes com a mitjà d'aprofundir en la participació i comunicació amb el veïnat.
 • El Govern Local mantindrà reunions periòdiques amb l'oposició, per donar compte de les iniciatives i projectes, així com per facilitar els acords i la desitjable governabilitat de l'Administració Local.
 • Com a norma general, se celebraran Plens ordinaris almenys de caràcter trimestral, en els ajuntaments amb població inferior a 20.000 habitants.
 • Es recomanarà la incorporació de l'oposició als Consells d'Administració de les Societats i Empreses Públiques Municipals, i als Patronats de les Fundacions Locals.
 • Es regularà la compareixença en comissions informatives dels directius d'organismes, empreses, patronats i serveis municipals.
 • Les empreses públiques o amb participació pública aplicaran en la seva gestió codis ètics de conducta i criteris d'estratègia de Responsabilitat Social Empresarial.
 • Es publicarà detalladament el procediment de concessió de subvencions i ajudes, amb determinació de la quantia i del beneficiari, i amb màxim nivell de transparència sobre les persones jurídiques sol·licitants i els grups de les quals depenguin
 • Regulació d'una carta de drets de la ciutadania respecte al funcionament dels serveis.
 • Impulsar l'aplicació de la Llei d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, destinant recursos a la utilització de les tecnologies de la informació i el coneixement.
 • Els Governs Locals col·laboraran amb les instàncies que defensin els drets de la població donant resposta als seus requeriments i sol·licituds. Igualment adoptaran les mesures adequades per garantir l'eficàcia de les decisions judicials.
 • Els diversos Grups Polítics disposaran en dependències municipals d'un despatx o local per a reunir-se i rebre visites, posant l'Alcalde/essa a la seva disposició els mitjans materials i humans que permeti el Pressupost.
 • Es garantirà la pluralitat en els mitjans locals d'informació i comunicació afavorint un espai de participació per a l'oposició.
 • Promourem el diàleg amb els sectors socials, amb els treballadors i treballadores de l'administració i les organitzacions sindicals, incentivant el compromís amb l'eficiència en la prestació dels serveis públics locals.
 • S'afavorirà la celebració anual d'un debat sobre l'Estat del Municipi .

Incompatibilitats i declaracions d'activitats i béns Tornar a l'índex de capçalera d'aquesta pàgina

 • Els representants locals, així com els membres no electes de la Junta de Govern Local, formularan, a l'inici i final del mandat, declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics.
 • Es faran públiques les declaracions de béns, d'activitats i causes de possible incompatibilitat, dels càrrecs públics electes, directius i personal de confiança de les institucions, conforme als models que seran aprovats pels Plens.
 • Es traslladaran al Registre de béns i interessos els canvis patrimonials o d'activitats que tinguin lloc al llarg de la legislatura, en el termini de dos mesos des que es produeixin.
 • Es publicaran les retribucions íntegres, així com les compensacions econòmiques que percebin per la representació ocupada amb motiu del seu càrrec, dels càrrecs públics electes, dels directius i personal de confiança de les institucions.

Retribucions econòmiques dels electes Tornar a l'índex de capçalera d'aquesta pàgina

 • Des del respecte a l'autonomia local, les retribucions dels electes dels Governs Locals han de respondre a criteris objectius tals com la població, el pressupost o la situació financera municipal.
 • Igualment haurà d'establir-se una relació de Regidors de govern i oposició amb retribució i dedicació plena en funció dels mateixos criteris.
 • Es recomana la dedicació exclusiva dels alcaldes i alcaldesses dels Municipis de més de dos mil habitants.
 • Les quanties retributives es fixaran partint d'uns barems que utilitzaran, com a límits i criteris comparatius, el règim retributiu de càrrecs públics d'altres institucions i/o funcionaris públics que ocupin càrrecs de similar responsabilitat ja sigui en l'àmbit local, estatal o autonòmic.
 • Les remuneracions dels càrrecs electes seran publicades per a coneixement de la ciutadania.
 • Els electes locals actuaran d'acord amb criteris d'austeritat i prudència en la seva política de despeses.
 • Les Federacions Territorials de Municipis recomanaran les quanties retributives d'aplicació en el seu territori respectiu.
 • Promourem la creació d'un fons en les CCAA a l'efecte de garantir les retribucions dels electes locals en Ajuntaments de menys de 5.000 habitants.

Mesures de la democràcia participativa Tornar a l'índex de capçalera d'aquesta pàgina

 • La democràcia representativa i la democràcia participativa no són alternatives contraposades, sinó que es complementen i reforcen la una a l'altra. Per altra banda, un moviment associatiu sòlid i una societat participativa i bé estructurada resulten imprescindibles per a l'aprofundiment de la democràcia local.
 • Es fomentarà una Administració relacional, dialogant, que impliqui i consulti a la ciutadania i als diferents agents econòmics, socials i culturals, facilitant les vies i els mitjans necessaris.
 • Es crearan instruments concrets com el Consell del Municipi, grups de treball entorn de projectes determinats, tallers de reflexió ciutadana, vies per a la preparació dels Pressupostos Participatius, el Consell Econòmic i Social i els Consells Assessors sectorials. Així mateix es recollirà en la normativa d'organització l’anomenada iniciativa popular.
 • El Govern local educarà per a la participació ciutadana, dissenyant plans de formació adequats per a fomentar l'associacionisme i el voluntariat cívic.
 • S'articularan fórmules de participació respecte a diferents col·lectius, parant esment diferenciat a la participació dels nens i nenes amb l'impuls de Consells de la Infància, i la mateixa o altres fórmules per a joves, gent gran, i immigrants.
 • Assegurarem el dret a la informació entre la ciutadania i els representants locals, aprofitant al màxim les tecnologies de la informació, a la utilització de la qual es contribuirà decididament.
 • Desenvoluparem fórmules diverses d'avaluació ciutadana de la gestió local. Per a afavorir aquesta avaluació, donarem compte de forma regular del grau de compliment dels objectius de la gestió i del nivell d'execució pressupostària.

Document electrònic verificable (pdf)