Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
21/09/2021 15:54:27

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.

Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

Nota important

Des de l' 1 de març de 2018, aquest tràmit s'ha de fer obligatòriament per mitjans electrònics, de conformitat al que estableixen els articles 14.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques (pdf) i 38 de l’Ordenança Municipal de Transparència i Administració Electrònica (pdf), si el el dueu a terme en qualitat de:

 • Qualsevol tipus de persona jurídica.
 • Entitat sense personalitat jurídica (AAVV, comunitats de propietaris...).
 • Professionals col·legiats (notaris, registradors de propietat i mercantils, arquitectes, enginyers, advocats...).
 • Beneficiaris de subvencions atorgades per l’Ajuntament .
 • Treballador o treballadora autònom.
 • Representant d’algun dels subjectes abans esmentats.

En aquesta mateixa pàgina trobareu l'accés al tràmit en línia.

Seguiu aquest enllaç per saber els requisits necessaris per dur-lo a terme.

Com es fa?

Electrònicament, mitjançant el tràmit que trobareu en aquesta página.

L'execució del tràmit inclou la declaració responsable següent:

 • Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
 • Que les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular. A tal efecte es pot aportar una Declaració conjunta de la titularitat de l'activitat, signada tant per l'antic titular com pel nou, seguint el model proposat
 • Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com la documentació que s’adjunta, si és el cas.
 • Que es disposa, si és necessària, de la pòlissa o el contracte d'assegurances o altres garanties que responen a l'activitat, a nom del nou titular.

Qui ho pot demanar?

Tant el transmitent com el nou titular

Quan es pot fer?

La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d'un mes des que s'ha produït efectivament la transmissió.

Documentació que cal

Declaració conjunta de la titularitat de l'activitat, signada tant per l'antic titular com pel nou, seguint el model proposat

Requisits previs

 1.  El titular transmitent ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.
 2. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Termini de resolució

Un cop efectuada aquesta comunicació, l’Ajuntament actualitzarà les dades en el Registre municipal corresponent.

Sentit del silenci administratiu

No opera.

Preus

Segons l'Ordenança fiscal número 9 - Taxa per a la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i ciutadanes i les empreses a través del sotmetiment a prèvia autorització, llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, i pels controls inicials i posteriors de les activitats.

Altra informació d'interès

No es podrà transmetre la llicència o comunicació prèvia, quan el nombre de les que es poden atorgar o presentar sigui limitat o que s’hagin concedit o rebut, comprovat i controlat tenint en compte les característiques particulars dels subjectes autoritzats inicialment.

Tampoc es pot transmetre l’activitat quan es trobi subjecte a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma.

En el cas que el transmitent no pugui o no vulgui formalitzar la comunicació a l’Ajuntament, serà suficient que l’adquirent acompanyi la documentació acreditativa del negoci jurídic que ha vehiculat la transmissió de la titularitat del negoci, de la llicència o de la comunicació prèvia.

Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular derivades de la Llicència o de la Comunicació prèvia són assumides pel nou titular. En defecte de comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar de l’activitat subjecte a llicència o comunicació prèvia.

Tramitació en línia

DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Disponible actualmentComunicació de canvi de titularitat d'activitatsAmb autenticacióAmb signatura electrònicatramitar
Salta a la part superior