Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
13/06/2021 15:38:36

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Pressupostos municipals

L'Ajuntament - Pressupostos municipals

Pressupost municipal per a l'exercici de l'any 2016
L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat t'obre les portes al seu pressupost.

El portal de Pressupostos de Sant Feliu de Llobregat és una aposta per la transparència dins de les Administracions Públiques, així com un pas més cap a un model de govern obert. Hi trobareu informació detallada sobre els ingressos, les despeses i l'execució del pressupost de l'Ajuntament.

Pressupost
Comptes anuals/compte general 2016 (balanç, compte de resultats economic-patrimonial, memòria i liquidació)
Període mitjà de pagament als proveïdors

El període mitjà de pagament als proveïdors de l'any 2016 ha estat el següent:

 • Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat: 17,51 dies
 • Consorci de Comerç de Sant Feliu de Llobregat: 14,01 dies
Indicadors econòmics financers any 2016
 • Superàvit (o deficit) per habitant: 33,16
 • Autonomia Fiscal: 0,54
 • Ingressos fiscals per habitant: 597,00
 • Despesa per habitant: 1.034,97
 • Inversió per habitant: 149,33
 • Capacitat de financiació per habitant: 12,66
 • Període mitjà de pagament a proveïdors: 46
 • Període mitjà de cobrament: 14,640353
 • Deute públic municipal a 31/12/2016: 17.626.755,84
 • Evolució deute en comparació exercicis anteriors: 96,07%
 • Endeutament per habitant: 399,83
 • Endeutament relatiu: 0,33
 • Inversió en infraestructura per habitant: 56,01
 • Percentatge d'ingressos derivats de l'urbanisme/pressupost total d'ingressos: 0,0094
 • Percentatge de despeses derivades de l'urbanisme/pressupost total (definitiu) de despeses: 0,05
Informació actualitzada sobre l'estat del pressupost:

Estat del pressupost del primer trimestre de l'exercici pressupostari 2016:

Estat del pressupost del segon trimestre de l'exercici pressupostari 2016:

Estat del pressupost del tercer trimestre de l'exercici pressupostari 2016:


Feu clic aquí per a més informació detallada sobre els ingressos, les despeses i l'execució del pressupost de l'Ajuntament.

Modificacions al pressupost 2016 aprovades pel Ple:

Modificacions de crèdits d'aquesta corporació d'acord amb el que disposa l'article 169 i 179.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals: 

Pressupost any 2016 del Consorci de comerç
Al·legacions formulades als pressupostos en el període d'informació pública:

No es va presentar cap al·legació durant el termini d'exposició al públic de quinze dies hàbils al pressupost per a 2016

Salta a la part superior