Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
21/09/2021 15:38:36

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Ordenances fiscals i preus públics 2021

Ordenança fiscal número 2

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Article 1r.

D'acord amb el que estableix l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 95.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el coeficient d'increment de les quotes de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica aplicable en aquest municipi resta fixat en 2.

Article 2n.

El pagament de l'impost s'acreditarà mitjançant rebut.

Article 3r.

En cas de primeres adquisicions d'un vehicle o quan aquests es reformin de manera que s'alteri la seva classificació a efectes d'aquest impost, els subjectes passius presentaran, davant l'oficina gestora corresponent, en el termini de 30 dies comptadors a partir de la data de l'adquisició o reforma, declaració per aquest impost, al qual s'adjuntarà la documentació acreditativa de la seva compra o modificació, certificat de les seves característiques tècniques i el document nacional d'identitat o el codi d’identificació fiscal del subjecte passiu.

Article 4t.

 1. L’import es meritat el primer dia del període impositiu.
 2. En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per trimestres naturals i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs aquell en què es produeix l’adquisició.
 3. En cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de les quotes anuals de l'impost es realitzarà dins el primer trimestre de cada exercici.
 4. En el supòsit regulat a l'apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents es realitzarà mitjançant el sistema de Padró anual en què figuraran tots els vehicles subjectes a l'impost que es trobin inscrits en el registre corresponent públic a nom de persones o entitats domiciliades en aquest terme municipal. Les modificacions de padró es fonamentaran en les dades del registre públic de trànsit i en la comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes, baixes, transferències i canvis de domicilis. Tanmateix, es podran incorporar també altres informacions sobre baixes i canvis de domicilis de què pugui disposar l’Ajuntament.
 5. El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic en un termini d'un mes per tal que els legítims interessats puguin examinar-lo i, si s'escau, formular les reclamacions adients. L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.
 6. En els casos de baixa definitiva o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota corresponent als trimestres de l’any transcorreguts des de la meritació de l’impost fins al trimestre que es produeix la baixa al Registre de Trànsit, aquest inclòs. No obstant això, en els supòsits de vehicles retirats de la via pública per al seu posterior desballestament per l’ajuntament de la imposició, es prendrà com a data de la baixa, la de la retirada o recepció del vehicle per part de l’ajuntament.
 7. Quan s’hagi aprovat la baixa per insolvència de quotes de l’impost que corresponguin a vehicles de més de quinze anys no figuraran al padró de l’any següent.

Article 5è. Potencia fiscal

La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa l’annex V del Reglament general de vehicles RD 2.822/1998, de 23 de desembre, el qual deroga l’article 260 del Codi de la circulació a què es refereix la regla 3a de l’article 1r del RD 1576/1989, de 22 de desembre. El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les tarifes serà el que es determini amb caràcter general per l’Administració de l’Estat. En el seu defecte s’aplicarà el que disposi el Reglament general de vehicles pel que respecta als diferents tipus de vehicles.

Article 6è. Disposició transitòria

Les persones o entitats, que en la data d'inici d'aplicació d'aquest impost gaudeixin de qualsevol benefici fiscal en l'impost municipal sobre circulació de vehicles, continuaran en el gaudi d'aquests en l'impost esmentat en primer terme, fins a la data de l'extinció dels referits beneficis i, en cas que aquests no tinguessin terme de gaudi, fins al 31 de desembre de 1992, inclusivament.

Article 7è. Exempcions

Estaran exempts d'aquest impost:

 • Els vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg, i que per construcció no puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h, projectats i construïts especialment – i no merament adaptats- per a l’ús d’una persona amb defecte o discapacitat física.
 • Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin dites circumstàncies, tant siguin vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. Es considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
  • Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats hauran d’aportar el certificat o la resolució de reconeixement del grau de la discapacitat emès per l’òrgan competent. No caldrà que l’interessat aporti certificat de la discapacitat quan l’Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar telemàticament les dades declarades i consti el consentiment de l’interessat perquè es realitzi l’esmentada consulta.

  • Establir el termini comprès entre l’1 de gener i el darrer dia del període voluntari de pagament, ambdós inclosos, per tal que els interessats presentin davant d’aquest Ajuntament o davant de les oficines de l’Organisme de Recaptació de Gestió Tributària, la sol·licitud i documentació justificativa per a poder gaudir de l’exempció de pagament establerta per l’article 93 e) del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

  • En la sol·licitud s’hauran de fer constar els següents extrems:

   • característiques del vehicle

   • matricula del vehicle

   • causa del benefici

   • justificació del destí del vehicle

  • A partir del dia següent a la finalització del període voluntari de pagament, les peticions hauran de ser considerades fora de termini i l’exempció tindrà efecte a l’exercici següent.

 • Les ambulàncies i els altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits i malalts.

Article 8è. Bonificacions

 1. S’estableix una bonificació del 100% en els vehicles històrics a què es refereix l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1.247/1995, de 14 de juliol. El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent de la Generalitat. Per gaudir d’aquest benefici fiscal els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant les característiques dels vehicles, la seva matrícula i la causa del benefici.
 2. Per criteris ecològics tindran una bonificació del 75 per cent de la quota tots els vehicles classificats en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit com de “zero emissions”.
 3. Per criteris ecològics tindran una bonificació del 60 per cent de la quota tots els vehicles classificats en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit com “eco”.

Per acreditar-ho haurà de presentar-se juntament amb la sol·licitud la fitxa de característiques del vehicle en la que s'explicitin aquestes característiques. La sol·licitud de bonificació haurà de fer-se amb en el termini comprès entre l’1 de gener i el darrer dia del període voluntari de pagament, ambdós inclosos. Les sol·licituds presentades fora d’aquest termini es traslladaran als efectes, al següent període impositiu si s’escau.

Article 9è. Regulació

La resta de normes de rang legal que afecten o poden afectar qualsevol element d’aquest impost, són d’aplicació automàtica dins l’àmbit d’aquesta ordenança.

Article 10è Disposició final

Aquesta ordenança fou aprovada pel Ple municipal en sessió celebrada, el dia 11 de desembre de 1989 i, publicada en el BOP núm. 312, de data 30 de desembre, i començà a regir, el dia primer de gener de 1990, i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva derogació.

Modificació parcial de l'Ordenança / de l'annex de tarifes
Data de l'acordPublicació definitiva en el BOPData del BOPEntrada en vigor de la modificació
11/12/198931230/12/19891/1/1990
12/11/19902915/12/19901/1/1991
28/11/199131128/12/19911/1/1992
1/10/199231128/12/19921/1/1993
15/12/199331331/12/19931/1/1994
29/9/199431331/12/19941/1/1995
28/9/199528630/11/19951/1/1996
26/9/199628223/11/19961/1/1997
25/9/199730117/12/19971/1/1998
8/10/199829510/12/19981/1/1999
30/9/199928023/11/19991/1/2000
17/10/200030521/12/20001/1/2001
25/10/200130724/12/20011/1/2002
14/10/200330724/12/20031/1/2004
2/11/200431128/12/20041/1/2005
25/10/200530421/12/20051/1/2006
19/12/200631230/12/20061/1/2007
26/10/2010-30/12/20101/1/2011
27/10/2011-27/12/20111/1/2012
25/10/2012-31/12/20121/1/2013
30/10/2014-31/12/20141/1/2015
27/10/2016-29/12/20161/1/2017
29/10/2019-30/12/20191/1/2020

Annex de tarifes

Tarifes resultants de l'aplicació del coeficient 2 fixat a l'article 1r. d'aquesta Ordenança, a les taules establertes per l'article 95 Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.

 1. Turismes
  • De menys de 8 cavalls fiscals: 25,24 €
  • De 8 HP. fins a 12 cavalls fiscals: 68,16 €
  • De més de 12 cavalls fins a 16 cavalls fiscals: 143,88 €
  • De més de 16 cavalls fins a 19,99 cavalls fiscals: 179,22 €
  • De més de 20 cavalls fiscals en endavant: 224 €
 2. Autobusos
  • De menys de 21 places: 166,60 €
  • De 21 a 50 places: 237,28 €
  • De més de 50 places: 296,60 €
 3. Camions
  • De menys de 1.000 kg de càrrega útil: 84,56 €
  • De 1.000 a 2.999 kg de " " : 166,60 €
  • De 3.000 a 9.999 kg de " " : 237,28 €
  • De més de 9.999 kg de " " : 296,60 €
 4. Tractors
  • De menys de 16 HP fiscals: 35,34 €
  • De 16 a 25 HP fiscals: 55,54 €
  • De més de 25 HP fiscals: 166,60 €
 5. Remolcs i semiremolcs
  • De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil: 35,34 €
  • De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil: 55,54 €
  • De més de 2.999 kg de " " : 166,60 €
 6. Altres vehicles
  • Ciclomotors: 8,84 €
  • Motocicletes fins a 125 cc: 8,84 €
  • Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc: 15,14 €
  • Motocicletes de " " 250 " " 500 cc: 30,30 €
  • Motocicletes de " " 500 " " 1000cc: 60,58 €
  • Motocicletes de més de 1000cc: 121,16 €

Aquesta potència fiscal serà la consignada pel Ministeri d’Indústria en el certificat de característiques del vehicle ( targeta d’inspecció tècnica de vehicles o similar ).

Salta a la part superior