Coronavirus

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
16/09/2021 20:23:53

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Informació institucional sobre el coronavirus

INSTRUCCIÓ 08/2020-COVID-19

  • Expedient: Coronavirus SARS-CoV-2
  • Assumpte: Suspensió de la Diada de Sant Jordi i de les Festes de Primavera

Vist els Decrets d’alcaldia de dates 16/03/2020 i 20/03/2020, pel qual entre d’altres aspectes, es resol que per tal de contribuir a la contenció del coronavirus SARS-CoV-2, per part de l’alcaldia es durà a terme les diferents actuacions, mitjançant Instruccions o Bans, segons correspongui.

En el marc d’actuació del Pla d’Actuació del PROCICAT per pandèmies, aprovat per Acord GOV/30/2010, del 23 de febrer, i modificat per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya 40/2020, de 3 de març, pel qual passa a denominar-se Pla d'actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, així com del document de Recomanacions per als municipis en el marc del Pla d’Actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, del Servei de Protecció civil del Departament d’Interior, i de les diferents Resolucions i Acords del Govern i Departaments de la Generalitat, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.. Mesures d’aplicació des de les 0,00 hores del dia 14 de març de 2020, amb una vigència mínima de 15 dies i susceptibles de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment.

Vist el que es preveu al Reial Decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, per a la gestió de la situació creada por el COVID-19, modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, que es complementa amb normes posteriors, amb una vigència durant 15 dies naturals, entre el 14/03/2020, moment de l’entrada en vigor del RD i el 29/03/2020, prorrogat fins el dia 12 d’abril de 2020 pel Congrés de Diputats en sessió plenària del dia 25 de març de 2020. Normativa que s’ha de relacionar amb la dictada per l’Estat amb rang de Llei, el Reial decret-llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic del COVID-19, amb el Reial decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, i amb la dictada per la Generalitat de Catalunya, amb rang de Llei, el Decret llei 6/2020 de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus CoVid-19 i el Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica del Govern de la Generalitat de Catalunya. Normativa que s’ha de relacionar amb els articles 21.1.a), d) i m), i 25.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de règim local, que atorga a l’alcaldia la direcció del govern i l’administració municipal, dels serveis i obres municipals, i l’adopció de mesures necessàries i adequades en situació de greu risc, i competències municipals per a l’organització d’activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal com les fires, en relació amb els articles 53.1.b), d) i m), i 66.3.g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i normes concordants.

Davant l’objectiu municipal de dur a terme una protecció adequada del dret a la salut de tota la ciutadania, en el marc legal aprovat pel Govern de l’Estat, i en l’àmbit de la seva competència, per la Generalitat de Catalunya, en relació a una situació d’emergència de salut pública, es motiva la conveniència i necessitat suspendre la celebració de l’Exposició Nacional de Roses i de la Fira Comercial i Industrial del Baix Llobregat, activitats emmarcades en les Festes de Primavera de 2020, programades entre els dies 8 i 10 de maig, per facilitar la limitació de la mobilitat, i el compliment de les mesures per prevenir el contagi, adoptades pel Govern de l’Estat i per la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves competències.

És per la qual cosa, que en base als motius expressats, i la normativa d’aplicació que,

ORDENO:

  • Primer.- Suspendre la celebració de l'Exposició Nacional de Roses i de la Fira Comercial i Industrial del Baix Llobregat, activitats emmarcades en les Festes de Primavera 2020, que estaven programades entre els dies 8 i 10 de maig; i que se sumen a la suspensió fa uns dies a nivell de Catalunya de la celebració de la Diada de Sant Jordi.
  • Segon.- Reprogramar aquelles activitats que es puguin traslladar més endavant en el calendari, i buscar dates i formats alternatius per a la celebració d'aquests i altres esdeveniments culturals de la ciutat suspesos a causa del COVID-19, com l'esmentada Diada de Sant Jordi o la Setmana de la Poesia. També es plantejaran accions per dinamitzar l'activitat comercial i econòmica de la ciutat.
  • Tercer.- Aquestes mesures de caràcter extraordinari tindran la durada imprescindible per donar resposta a la situació que ha motivat la seva adopció i podran ser revocades o bé modificades per necessitats excepcionals dels serveis i, en tot cas, quan cessin les recomanacions de les autoritats sanitàries.
  • Quart.- Publicar la present instrucció al web municipal i a qualsevol altre mitjà idoni.

Lídia Muñoz Cáceres, l’alcaldessa

Salta a la part superior