Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
12/06/2024 20:24:51

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Perfil de contractant
Contractació administrativa

Perfil de contractant - Contractació administrativa

Relació de contractes tramitats per emergència

L’Acord de Govern de 12 de març de 2020 de la Generalitat de Catalunya declara d’emergència la contractació efectuada en el marc de l’estratègia de resposta a l’epidèmia del SARS-CoV-2. La tramitació d’emergència es troba regulada en l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

En aquest sentit, atesa la situació d’emergència provocada per la crisi sanitària generada per la pandèmia del CoVid-19 i les necessitats contractuals detectades en tots els àmbits de servei públic (sanitari, social, seguretat ciutadana i protecció civil, entre d’altres) l'Ajuntament ha donat les pautes per facilitar la gestió i la tramitació dels expedients de contractació per emergència.

Adjudicatari:ABAST SYSTEM SOLUTIONS SL
Expedient:PACC2020000132
Import de l'adjudicació:11746.68
Objecte del contracte:Serveis d¿emergència per l¿assistència tècnica i manteniment correctiu en l¿atenció al personal treballador i a la ciutadania
Necessitat:L¿Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat no pot acudir a un procés de concurrència competitiva i no disposa dels recursos tècnics necessaris per a realitzar determinades actuacions, davant la immediatesa de la situació i de les circumstàncies excepcionals descrites en l¿esmentat Reial Decret. Es dona la circumstància que actualment està en marxa un procediment obert de licitació d¿un contracte que podria absorbir una part d¿aquests serveis d¿emergència, no obstant no es preveu la seva adjudicació fins a finals de gener del 2021. Per mitigar el primer impacte en la gestió municipal i els serveis públics, en plena crisi sanitària del COVID-19 es va procedir a portar a terme diverses iniciatives per habilitar la modalitat de teletreball per al personal de l¿Ajuntament i així garantir la continuïtat dels serveis públics. Amb l¿objectiu de consolidar el model de teletreball definit a nivell corporatiu, alineat amb la prevenció i mitigació de l¿impacte provocat pel COVID-19 en la gestió municipal, i vist que l¿estat d¿excepcionalitat s¿està allargant més del previst inicialment, dificultant la tornada a la normalitat de les activitats en l¿àmbit de les TIC, es fa necessari disposar dels serveis d¿emergència per l¿assistència tècnica i manteniment correctiu en l¿atenció al personal treballador i a la ciutadania.
Durada:1 mes
Tipus:Serveis
Adjudicatari:Alejandro Taxonera Luque
Expedient:PACC2020000016
Import de l'adjudicació:3000
Objecte del contracte:Contracte de serveis per a la gestió, manteniment i l'optimització dels diversos espais digitals de l'organització
Necessitat:Per Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica del Govern de la Generalitat de Catalunya en el marc del Reial decret 463/2020, de 14 de març, conté determinades previsions en matèria de contractació publica, transport, gestió tributària, tractament de residus hospitalaris i transparència.
Durada:01/05/2020-30/06/2020
Tipus:Serveis
Adjudicatari:COFRELEC ELECTRICA MOLINS SL
Expedient:PACC2020000074
Import de l'adjudicació:375.50
Objecte del contracte:Subministrament de 10 termòmetres clínics d¿infrarojos
Necessitat:Des del inici de la situació de crisi vinculada amb la pandèmia per la COVID-19, els responsables municipals de prevenció de riscos, conjuntament amb el Departament de Salut i la Policia Local han focalitzat la tasca de compra, distribució i resguard del material de protecció: gel hidroalcohòlic, mascaretes, guants, ulleres, granotes, entre els més importants. Donat que s¿ha consolidat com a mesura preventiva la detecció de persones amb temperatura corporal alta, s¿ha incrementat la demanda de termòmetres d¿infrarojos, producte que permet amb garanties minimitzar els contagis i propagacions del virus
Durada:1 mes
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:Econocom Nexica, S.L.U,
Expedient:PACC2020000013
Import de l'adjudicació:6071.01
Objecte del contracte:Servei de desplegament d'un sistema de comunicacions VPN per alta disponibilitat
Necessitat:Per Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica del Govern de la Generalitat de Catalunya en el marc del Reial decret 463/2020, de 14 de març, conté determinades previsions en matèria de contractació publica, transport, gestió tributària, tractament de residus hospitalaris i transparència.
Durada:08/04/2020-07/04/2021
Tipus:Serveis
Adjudicatari:ECONOM NEXICA SA
Expedient:PACC2020000120
Import de l'adjudicació:14950.78
Objecte del contracte:Desplegament per emergència d'una granja de Terminal Server per teletreball
Necessitat:Vist que l¿estat d¿alarma s¿ha allargat més del previst inicialment, amb una tornada a la normalitat encara sense una perspectiva temporal certa, és necessari i urgent procedir a la consolidació del model de teletreball definit a nivell corporatiu, amb l¿objecte de prevenir i mitigar els danys derivats d¿aquesta situació en la gestió municipal i reduir l¿impacte en els serveis prestats a la ciutadania. En aquest sentit, cal disposar d¿una granja de Terminal Server per instal·lar i publicar les aplicacions de l¿entorn Audifilm i habilitar l¿accés segur a les mateixes des dels llocs de teletreball.
Durada:1 any i 2 mesos
Tipus:Serveis
Adjudicatari:GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES, S.L.
Expedient:PACC2020000020
Import de l'adjudicació:1283.57
Objecte del contracte:Subministrament de dues màquines per la generació d'ozó per la desinfecció dels vehicles de la Policia Local i el Servei de Manteniment de la Ciutat
Necessitat:Els criteris de neteja i desinfecció d¿espais i elements que puguin estar en contacte amb els treballadors per evitar possibles contagis en la situació actual relacionada amb la COVID-19, requereix mantenir un tractament especial de desinfecció dels vehicles de la flota municipal de la Policia Local i del Servei de Manteniment, que s¿ha plantejat amb una neteja diària a l¿inici i final del servei i d¿una desinfecció amb les màquines d¿ozó, objecte d¿aquest contracte d¿emergència.
Durada:1 setmana
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:ICOT INFORMATICA DE TARRAGONA
Expedient:PACC2020000121
Import de l'adjudicació:96242.19
Objecte del contracte:Subministrament d¿equipament per 90 llocs de mobilitat i teletreball de perfil bàsic
Necessitat:Vist que l¿estat d¿alarma s¿ha allargat més del previst inicialment, amb una tornada a la normalitat encara sense una perspectiva temporal certa, és necessari i urgent procedir a la consolidació del model de teletreball definit a nivell corporatiu, amb l¿objecte de prevenir i mitigar els danys derivats d¿aquesta situació en la gestió municipal i reduir l¿impacte en els serveis prestats a la ciutadania. En aquest sentit, cal disposar d¿equipament per 90 llocs de mobilitat i teletreball de perfil bàsic, que aniran destinats a normalitzar les deficiències de l¿entorn tecnològic del personal que encara no te assignat un ordinador portàtil corporatiu.
Durada:9 mesos
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.
Expedient:PACC2020000065
Import de l'adjudicació:35283.6
Objecte del contracte:Serveis d'emergència per l'assistència tècnica i manteniment correctiu en l'atenció al personal treballador i a la ciutadania
Necessitat:Amb l'objectiu de consolidar el model de teletreball definit a nivell corporatiu, alineat amb la prevenció i mitigació de l'impacte provocat pel COVID-19 en la gestió municipal, i vist que l'estat d'excepcionalitat s'està allargant més del previst inicialment, dificultant la tornada a la normalitat de les activitats en l'àmbit de les TIC, es fa necessari disposar dels serveis d'emergència per l'assistència tècnica i manteniment correctiu en l'atenció al personal treballador i a la ciutadania, segons les bases tècniques adjuntes al present informe de necessitat. Aquests serveis estaran destinats a l'assistència tècnica als usuaris i al manteniment correctiu de l'equipament associat als llocs de treball, amb un especial esforç per assegurar el normal funcionament dels llocs de teletreball i garantir la continuïtat dels serveis públics.
Durada:3 mesos
Tipus:Serveis
Adjudicatari:INFORMATICA I COMUNICACIONS TRGN
Expedient:PACC2020000056
Import de l'adjudicació:26324.76
Objecte del contracte:Subministrament per emergència de 50 ordinadors portàtils per teletreball
Necessitat:Per mitigar el primer impacte en la gestió municipal i els serveis públics, en plena crisi sanitària del COVID-19 es va procedir amb la contractació per emergència del subministrament d¿ordinadors portàtils que ja es van desplegar i s¿estan utilitzant. Per consolidar el model de teletreball definit a nivell corporatiu i amb l¿objecte de prevenir o mitigar els danys derivats d¿aquesta situació en la gestió municipal, és necessari el subministrament per emergència de 50 ordinadors portàtils addicionals.
Durada:2 mesos
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:INTEGRACIONES DIGITALES GOLD, S.L.
Expedient:PACC2020000045
Import de l'adjudicació:2592.86
Objecte del contracte:Servei de suport telefònic a la ciutadania per atendre incidències en l'ús dels equips MiFi del Bo Social
Necessitat:Per mitigar l'impacte del COVID-19 i les seves conseqüències en la població de Sant Feliu de Llobregat, dintre del marc del Bo Social adreçat a les famílies més vulnerables, s'han repartit 80 equips MiFi amb la corresponent SIM per permetre l'accés a Internet a les famílies d'alumnes en risc d'exclusió social.
Durada:1 mes
Tipus:Serveis
Adjudicatari:Integraciones Digitales Gold, S.L.
Expedient:PACC2020000047
Import de l'adjudicació:48568.18
Objecte del contracte:Subministrament i instal.lació d'un grup electrogen de 88 kW per l'edifici de Can Ricart
Necessitat:L'ajuntament de Sant Feliu va decidir remodelar la Casa de la Vila i el personal s'ha distribuït en la resta d'equipaments. Un gruix important del personal s'ha desplaçat a l'edifici de Can Ricart, proper a la plaça de la Vila. A l'equipament de Can Ricart es troben els departaments de l'Àrea de Drets de Ciutadania, Polítiques Socials i Comunicació i s'hi ha instal.lat l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, serveis bàsics alhora d'afrontar amb garanties la situació d'emergència. Els requeriments de distanciament d'aquesta emergència sanitària, especialment per l'atenció del públic, ha condicionat que la resta de llocs de treball estiguin més juntes i el personal s'hagi d'organitzar per torns i treballar des de casa. El sistema de teletreball utilitzat per l'ajuntament requereix que els ordinadors estiguin sempre funcionant i, tècnicament, es considera que la instal.lació d'un grup electrogen és la solució més adient per assegurar en tot moment l'alimentació elèctrica de l'edifici. Per tant l'objecte del present contracte té per objectiu garantir el teletreball i protegir la salut pública front la COVID-19 dels empleats públics i els usuaris de l'Ajuntament, no sent possible resoldre aquesta situació amb procediments de contractació menys restrictius que la contractació d'emergència
Durada:1 mes
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:INTEGRACIONES DIGITALES GOLD, SL. (INDIGO) B63343156
Expedient:PACC2020000008
Import de l'adjudicació:14737.80
Objecte del contracte:Contractació menor per l'adquisició de 29 ordinadors portàtils HP
Necessitat:L'Ajuntament no disposa dels recursos tècnics necessaris per a realitzar determinades actuacions.
Durada:1 mes
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:INTEGRACIONES DIGITALES GOLD, SL. (INDIGO) B63343156
Expedient:PACC2020000010
Import de l'adjudicació:8686.13
Objecte del contracte:Servei de suport tècnic per l'estat d'emergència
Necessitat:L' Ajuntament no disposa dels recursos tècnics necessaris per a realitzar determinades actuacions.
Durada:3 mesos
Tipus:Serveis
Adjudicatari:JOFERNET XXI S L
Expedient:PACC2020000049
Import de l'adjudicació:2761
Objecte del contracte:Subministrament de 240 dispensadors de gel hidroalcohòlic de 500 ml, 500 litres de gel en garrafes i 20 dispensadors
Necessitat:Els criteris de neteja i desinfecció d¿espais i elements que puguin estar en contacte amb els treballadors per evitar possibles contagis en la situació actual relacionada amb la COVID-19, requereix disposar de productes i material que permeti minimitzar el contagi. Un dels aspectes bàsics és la neteja de mans amb aigua i sabó, però en els casos que això no sigui possible s¿ha de fer ús de gels hidroalcohòlics, que asseguren una correcta desinfecció i minimitzen la transmissió d¿infeccions i eviten els possibles contagis.
Durada:1 setmana
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:LAMPISTERIA DALMASES, S.L
Expedient:PACC2020000053
Import de l'adjudicació:3712.82
Objecte del contracte:Subministrament de 10 planxes de policarbonat de 3050 x 2030 x 5 mm transparent per la fabricació de mampares de protecció
Necessitat:Els criteris de distanciament per evitar possibles contagis en la situació actual relacionada amb la COVID-19 requereix dotar els llocs de treball d'atenció al públic, les sales de reunions o les taules enfrontada de treballadors de sistemes de protecció física per evitar possibles contagis. Una de les solucions és la fabricació de mampares mitjançant materials com el proposat en aquest contracte de subministrament.
Durada:1 setmana
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:Lampisteria Dalmases, S.L.
Expedient:PACC2020000015
Import de l'adjudicació:3279.64
Objecte del contracte:Subministrament de 10 plaques de policarbonat de 5 mm de gruix i de dimensions: 3050 mm x 2030 mm per la fabricació municipal de mampares de protecció
Necessitat:Per Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica del Govern de la Generalitat de Catalunya en el marc del Reial decret 463/2020, de 14 de març, conté determinades previsions en matèria de contractació publica, transport, gestió tributària, tractament de residus hospitalaris i transparència.
Durada:22/04/2020-29/04/2020
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:Lampisteria Dalmases, S.L.
Expedient:PACC2020000017
Import de l'adjudicació:3712.82
Objecte del contracte:Subministrament de 10 planxes de policarbonat de 3050 x 2030 x 5 mm transparent per la fabricació de mampares de protecció
Necessitat:Els criteris de distanciament per evitar possibles contagis en la situació actual relacionada amb la COVID-19 requereix dotar els llocs de treball d'atenció al públic, les sales de reunions o les taules enfrontada de treballadors de sistemes de protecció física per evitar possibles contagis. Una de les solucions és la fabricació de mampares mitjançant materials com el proposat en aquest contracte de subministrament
Durada:1 mes
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:METALCO SA
Expedient:PACC2020000054
Import de l'adjudicació:795.00
Objecte del contracte:Subministrament de 100 mascaretes FPP2 de tela (135 rentades)
Necessitat:Des del inici de la situació de crisi vinculat amb la pandèmia per el Covid-19, els responsables municipals de prevenció de riscos, conjuntament amb el Departament de Salut i la Policia Local han focalitzat la tasca de compra, distribució i resguard del material de protecció: gel hidroalcohòlic, mascaretes, guants, ulleres, granotes, entre els més importants. Amb la finalitat de protegir a col¿lectius municipals que fan un ús intensiu de la mascareta,, es fa necessari el subministrament de mascaretes FPP2 de tela rentables, que és el producte que permetran amb més garanties evitar els contagis i propagacions del virus.
Durada:1 setmana
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:MUNBY 2004, S.L.
Expedient:PACC2020000026
Import de l'adjudicació:2178.00
Objecte del contracte:Servei de seguiment tècnic de les mesures de protecció previstes al pla de contingència per la represa de l'activitat laboral del personal de l'ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Necessitat:El Pla de Prevenció i Contingència per la represa de l¿activitat laboral del treballadors de l¿ajuntament estableixen una sèrie de mesures de protecció, tan a nivell personal com vinculades a l¿entorn dels llocs de treball, així com informació i formació, per evitar possibles contagis en la situació actual relacionada amb la COVID-19, que cal fer un seguiment de la seva posada en funcionament, implantació i execució per persones especialitzades.
Durada:1 mes
Tipus:Serveis
Adjudicatari:MUNBY 2004, SL
Expedient:PACC2020000055
Import de l'adjudicació:20750
Objecte del contracte:Servei de realització de Test COVID-19 (serologia) als treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Necessitat:Conjunt de compres derivades de la crisis COVID-19
Durada:3 mesos
Tipus:Serveis
Adjudicatari:MUNBY 2004, SL
Expedient:PACC2020000058
Import de l'adjudicació:17000
Objecte del contracte:Servei de realització de Test COVID-19 (serologia) als treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Test realitzats a partir de setembre de 2020
Necessitat:Derivat de la pandèmia COVID-19
Durada:1 mes
Tipus:Serveis
Adjudicatari:NET EXPRES, S.L.
Expedient:PACC2020000050
Import de l'adjudicació:2994.75
Objecte del contracte:Subministrament de 500 polvoritzadors de litre i 20 garrafes de 5 litres de detergent amb acció bactericida i fungicida
Necessitat:Els criteris de neteja i desinfecció d¿espais i elements que puguin estar en contacte amb els treballadors per evitar possibles contagis en la situació actual relacionada amb la COVID-19, requereix disposar de productes i material que permeti minimitzar el contagi. Un dels aspectes bàsics és la neteja dels elements que estan en contacte amb les persones mitjançant detergents amb acció bactericida i fungicida, que asseguren una correcta desinfecció i minimitzen la transmissió d¿infeccions i eviten els possibles contagis.
Durada:1 setmana
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:NET EXPRES SL
Expedient:PACC2020000060
Import de l'adjudicació:753.83
Objecte del contracte:Subministrament de 70 papereres de 25 litres amb tapa accionada amb el peu
Necessitat:Els criteris de neteja i desinfecció d¿espais i elements que puguin estar en contacte amb els treballadors per evitar possibles contagis en la situació actual relacionada amb la COVID-19, requereix disposar de papereres amb tapa d¿accionament amb el peu, per permetre minimitzar el contacte amb les mans els residus o elements que podrien estar contagiats.
Durada:1 mes
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:Net Expres, S.L.
Expedient:PACC2020000014
Import de l'adjudicació:10164
Objecte del contracte:Subministrament de 10.000 mascaretes quirúrgiques d'un sol ús
Necessitat:Per Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica del Govern de la Generalitat de Catalunya en el marc del Reial decret 463/2020, de 14 de març, conté determinades previsions en matèria de contractació publica, transport, gestió tributària, tractament de residus hospitalaris i transparència.
Durada:20/04/2020-20/05/2020
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:NET EXPRESS, S.L.
Expedient:PACC2020000027
Import de l'adjudicació:1942.66
Objecte del contracte:Subministrament material adhesiu per la senyalització horitzontal per mantenir el distanciament als centres municipals
Necessitat:Les recomanacions de distanciament de les persones per evitar possibles contagis en la situació actual relacionada amb la COVID-19, requereix adequar els centres de treball amb senyalització al terra: cintes adhesives, logos, fletxes, per mantenir les pautes de distància entre les persones en els centres on es fa atenció al públic i es poden generar aglomeracions de gent
Durada:15 dies
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:Netturis, S.L.
Expedient:PACC2020000021
Import de l'adjudicació:2962.08
Objecte del contracte:Contractació servei de neteja i desinfecció dels vehicles de la Policia Local
Necessitat:Els criteris de neteja i desinfecció d¿espais i elements que puguin estar en contacte amb els treballadors per evitar possibles contagis en la situació actual relacionada amb la COVID-19, requereix mantenir un tractament especial de desinfecció dels vehicles de la flota municipal de la Policia Local
Durada:3 mesos
Tipus:Serveis
Adjudicatari:Peres Sports, S.L:
Expedient:PACC2020000025
Import de l'adjudicació:3168.20
Objecte del contracte:Contracte d'emergència pel subministrament de vestuari de reposició per a la Policia Local
Necessitat:Diversos agents de la Policia Local han demanat que l¿abans possible es reposin peces de vestuari d¿ús habitual en el servei diari, ja que davant l¿actual pandèmia que estem vivint, la roba es renta molt més sovint i a més alta temperatura, el que provoca un deteriorament més accelerat del mateix. I també el fet de rentar-se més sovint obliga a disposar d¿un stock individual de reposició, del qual manquen els policies de més recent incorporació.
Durada:10 dies
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:SATARA SEGURIDAD, S.L.
Expedient:PACC2020000024
Import de l'adjudicació:1132.56
Objecte del contracte:Contracte d'emergència pel subministrament de 52 packs de neteja i desinfecció de vestuari Policia Local
Necessitat:El vestuari que empra la Policia Local està en permanent contacte amb persones i objectes que no tenen seguretat d'estar lliures del virus COVID-19, i per eliminar-los amb seguretat, es precisa d'un tractament especial.
Durada:3 mesos
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA MUNTADA
Expedient:PACC2020000059
Import de l'adjudicació:850.0
Objecte del contracte:Subministrament de 10 termòmetres clínics d¿infrarrojos
Necessitat:Des del inici de la situació de crisi vinculat amb la pandèmia per el Covid-19, els responsables municipals de prevenció de riscos, conjuntament amb el Departament de Salut i la Policia Local han focalitzat la tasca de compra, distribució i resguard del material de protecció: gel hidroalcohòlic, mascaretes, guants, ulleres, granotes, entre els més importants. Es considera que una important mesura preventiva és la detecció de persones amb temperatura corporal alta mitjançant termòmetres clínics d¿infrarrojos, producte que permetrà amb garanties evitar els contagis i propagacions del virus.
Durada:1 setmana
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA MUNTADA
Expedient:PACC2020000064
Import de l'adjudicació:1480
Objecte del contracte:Subministrament de 20 termòmetres clínics d¿infrarojos
Necessitat:Des del inici de la situació de crisi vinculat amb la pandèmia per el Covid-19, els responsables municipals de prevenció de riscos, conjuntament amb el Departament de Salut i la Policia Local han focalitzat la tasca de compra, distribució i resguard del material de protecció: gel hidroalcohòlic, mascaretes, guants, ulleres, granotes, entre els més importants. Es considera que una important mesura preventiva és la detecció de persones amb temperatura corporal alta mitjançant termòmetres clínics d¿infrarojos, producte que permetrà amb garanties evitar els contagis i propagacions del virus.
Durada:1 setmana
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:Subministraments Industrials i Ferreteria Muntada, S.L.
Expedient:PACC2020000011
Import de l'adjudicació:10648
Objecte del contracte:Adquisició de 2000 mascaretes t¡pus FPP2 com a material de protecció per els treballadors presencials a les dependències municipals.
Necessitat:Per Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica del Govern de la Generalitat de Catalunya en el marc del Reial decret 463/2020, de 14 de març, conté determinades previsions en matèria de contractació publica, transport, gestió tributària, tractament de residus hospitalaris i transparència.
Durada:14/04/2020-14/05/2020
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:SUBMINISTRES INDUSTRIALS MUNTADA, SL
Expedient:PACC2020000048
Import de l'adjudicació:1275
Objecte del contracte:Subministrament de 15 termòmetres clínics d¿infrarojos
Necessitat:Des del inici de la situació de crisi vinculat amb la pandèmia per el Covid-19, els responsables municipals de prevenció de riscos, conjuntament amb el Departament de Salut i la Policia Local han focalitzat la tasca de compra, distribució i resguard del material de protecció: gel hidroalcohòlic, mascaretes, guants, ulleres, granotes, entre els més importants. Es considera que una important mesura preventiva és la detecció de persones amb temperatura corporal alta mitjançant termòmetres clínics d¿infrarojos, producte que permetrà amb garanties evitar els contagis i propagacions del virus.
Durada:1 setmana
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:SUBMINISTRES INDUSTRIALS MUNTADA, SL
Expedient:PACC2020000052
Import de l'adjudicació:485.69
Objecte del contracte:Subministrament de 180 rotlles de paper eixugamans industrial
Necessitat:Els criteris de neteja i desinfecció d¿espais i elements que puguin estar en contacte amb els treballadors per evitar possibles contagis en la situació actual relacionada amb la COVID-19, requereix disposar de productes i material que permeti minimitzar el contagi. Un dels aspectes bàsics és la neteja dels elements que estan en contacte amb les persones mitjançant detergents amb acció bactericida i fungicida, que asseguren una correcta desinfecció i per la seva aplicació cal utilitzar paper d¿un sol ús per minimitzar la transmissió d¿infeccions i eviten els possibles contagis.
Durada:2 setmanes
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:SUNCLEAR, S.A.
Expedient:PACC2020000019
Import de l'adjudicació:2603.92
Objecte del contracte:Subministrament de 20 planxes de policarbonat multicapa de 6000 x 2100 x 10mm opac per la fabricació de mampares de protecció.
Necessitat:Els criteris de distanciament per evitar possibles contagis en la situació actual relacionada amb la COVID-19 requereix mantenir un distanciament entre els treballadors, tant en el seu lloc de treball com en els desplaçaments per les zones comunes. Donat que l'actual distribució de taules impossibilita mantenir les distàncies mínimes recomanades cal generar sistemes de protecció física per evitar possibles contagis. Una de les solucions que es vol aplicar és la fabricació de mampares mitjançant materials com el proposat en aquest contracte de subministrament.
Durada:1 mes
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:UNIDAD QUIMICA SL
Expedient:PACC2020000072
Import de l'adjudicació:1377.59
Objecte del contracte:Subministrament de 6 catifes de 85x150 amb zona desinfectant i serigrafia amb logo corporatiu
Necessitat:Els criteris de neteja i desinfecció d¿espais i elements que puguin estar en contacte amb els treballadors per evitar possibles contagis en la situació actual relacionada amb la COVID-19, recomanen disposar de catifes amb zona de desinfecció i assecat, per permetre minimitzar la transmissió de partícules portadores del virus i els possibles contagis.
Durada:1 mes
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:UNIFORMES Y LOGOS BCN SL
Expedient:PACC2020000073
Import de l'adjudicació:7000.00
Objecte del contracte:Subministrament de 1000 mascaretes higièniques reutilitzables (60 rentades) amb logo de l'ajuntament
Necessitat:Des del inici de la situació de crisi vinculat amb la pandèmia per el Covid-19, els responsables municipals de prevenció de riscos, conjuntament amb el Departament de Salut i la Policia Local han focalitzat la tasca de compra, distribució i resguard del material de protecció: gel hidroalcohòlic, mascaretes, guants, ulleres, granotes, entre els més importants. Amb la finalitat de protegir a col¿lectius municipals que fan un ús intensiu de la mascareta,, es fa necessari el subministrament de mascaretes higièniques de tela rentables, que és el producte que permetran amb més garanties evitar els contagis i propagacions del virus.
Durada:1 mes
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:ZORELOR, S.A.
Expedient:PACC2020000012
Import de l'adjudicació:726
Objecte del contracte:Contractació d'emergència per el subministrament de 60 litres de gel hidroalcohòlic en garrafes de 10 litres
Necessitat:Per Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica del Govern de la Generalitat de Catalunya en el marc del Reial decret 463/2020, de 14 de març, conté determinades previsions en matèria de contractació publica, transport, gestió tributària, tractament de residus hospitalaris i transparència.
Durada:14/04/2020-14/05/2020
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:ZORELOR S.A.
Expedient:PACC2020000051
Import de l'adjudicació:2539
Objecte del contracte:Subministrament de gel hidroalcohòlic: 50 garrafes de 10 litres, 100 botelles d'un litre i 30 aixetes per el buidat de les garrafes
Necessitat:Els criteris de neteja i desinfecció d¿espais i elements que puguin estar en contacte amb els treballadors per evitar possibles contagis en la situació actual relacionada amb la COVID-19, requereix disposar de productes i material que permeti minimitzar el contagi. Un dels aspectes bàsics és la neteja de mans amb aigua i sabó, però en els casos que això no sigui possible s¿ha de fer ús de gels hidroalcohòlics, que asseguren una correcta desinfecció i minimitzen la transmissió d¿infeccions i eviten els possibles contagis.
Durada:2 setmanes
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:ZORELOR SL
Expedient:PACC2020000071
Import de l'adjudicació:494.00
Objecte del contracte:Subministrament de 100 botelles d'un litre de gel hidroalcohòlic:
Necessitat:Els criteris de neteja i desinfecció d¿espais i elements que puguin estar en contacte amb els treballadors per evitar possibles contagis en la situació actual relacionada amb la COVID-19, requereix disposar de productes i material que permeti minimitzar el contagi. Un dels aspectes bàsics és la neteja de mans amb aigua i sabó, però en els casos que això no sigui possible s¿ha de fer ús de gels hidroalcohòlics, que asseguren una correcta desinfecció i minimitzen la transmissió d¿infeccions i eviten els possibles contagis.
Durada:1 mes
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:04/05/2020-08/05/2020
Expedient:PACC2020000018
Import de l'adjudicació:2993.54
Objecte del contracte:Compra impressora Ultimaker 2 amb 1 extrusor per la fabricació EPIs impressió 3D
Necessitat:Necessitat de tenir EPIs
Durada:1 setmana
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:04/05/2020-08/05/2020
Expedient:PACC2020000023
Import de l'adjudicació:1071.58
Objecte del contracte:Adquisició de 492 pantalles de protecció facial
Necessitat:Necessitat de proteccions facials
Durada:1 setmana
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:13/03/2020-10/04/2020
Expedient:PACC2020000028
Import de l'adjudicació:703.62
Objecte del contracte:Subministrament de 60 dispensadors de gel hidroalcohòlic de 500 ml i 11 caixes de guants de nitril
Necessitat:Els criteris de neteja i desinfecció d¿espais i elements que puguin estar en contacte amb els treballadors per evitar possibles contagis en la situació actual relacionada amb la COVID-19, requereix disposar de productes i material que permeti minimitzar el contagi. Aquesta contractació es va realitzar amb caràcter d¿urgència als inicis de l¿estat d¿alarma i es va rebre el material el 24 de març de 2020
Durada:1 mes
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:18/05/2020-17/06/2020
Expedient:PACC2020000033
Import de l'adjudicació:9075
Objecte del contracte:Contractació per l'adquisició de 15 ordinadors portàtils HP
Necessitat:Necessitat portatils
Durada:15 dies
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:22/05/2020 - 19/06/2020
Expedient:PACC2020000035
Import de l'adjudicació:10018
Objecte del contracte:Subministrament de 20.000 mascaretes quirúrgiques d¿un sol ús
Necessitat:Des del inici de la situació de crisi vinculat amb la pandèmia per el Covid-19, els responsables municipals de prevenció de riscos, conjuntament amb el Departament de Salut i la Policia Local han focalitzat la tasca de compra, distribució i resguard del material de protecció: gel hidroalcohòlic, mascaretes, guants, ulleres, granotes, entre els més importants. Periòdicament es fa seguiment del consum, necessitats i existències del material de protecció, per tal de programar la gestió de compra. Amb la finalitat de protegir a col¿lectius vulnerables de la ciutat, es fa necessari el subministrament de 20.000 mascaretes quirúrgiques d¿un sol ús, que és el producte que permetran amb més garanties evitar els contagis i propagacions del virus.
Durada:1 mes
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:22/05/2020-19/06/2020
Expedient:PACC2020000036
Import de l'adjudicació:1076.90
Objecte del contracte:Subministrament de 100 papereres de 25 litres amb tapa accionada amb el peu
Necessitat:Els criteris de neteja i desinfecció d¿espais i elements que puguin estar en contacte amb els treballadors per evitar possibles contagis en la situació actual relacionada amb la COVID-19, requereix disposar de papereres amb tapa d¿accionament amb el peu, per permetre minimitzar el contacte amb les mans de residus que podrien estar el contagiats.
Durada:1 mes
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:22/05/2020-19/06/2020
Expedient:PACC2020000037
Import de l'adjudicació:1016.40
Objecte del contracte:Subministrament de 8 panells informatius (rollup) de la guia de mesures contra el covid-19 per centres de treball
Necessitat:El Pla de Prevenció i Contingència per la represa de l¿activitat laboral del treballadors de l¿ajuntament estableixen una sèrie de mesures de protecció, tan a nivell personal com vinculades a l¿entorn dels llocs de treball, així com informació i formació, per evitar possibles contagis en la situació actual relacionada amb la COVID-19. Es considera molt important la informació que s¿ha de transmetre als treballadors i ciutadania, i panell informatius són mitjans d¿informació propers i efectius.
Durada:1 mes
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:25/05/2020 - 27/10/2020
Expedient:PACC2020000034
Import de l'adjudicació:18150
Objecte del contracte:Serveis de suport tècnic, manteniment correctiu, i manteniment evolutiu de Sistemes d'Informació
Necessitat:Vist que l¿estat l¿alarma s¿ha allargat més del previst inicialment i que la tornada a la normalitat de les activitats en l¿àmbit de les TIC requerirà de més esforços, amb l¿objecte de consolidar la mitigació dels danys derivats d¿aquesta situació en la gestió municipal es fa necessari continuar disposant de l¿esmentat servei de suport tècnic per l¿estat d¿emergència. Aquest servei atendrà les activitats de caràcter urgent, associades als projectes en curs, que no es poden aplaçar, així com el suport a les tasques de desplegament i atenció d¿incidències i peticions relacionades amb els llocs de teletreball
Durada:5 mesos
Tipus:Serveis
Adjudicatari:28/05/2020 - 04/06/2020
Expedient:PACC2020000040
Import de l'adjudicació:634.21
Objecte del contracte:Contractació d'emergència per l'adquisició urgent de sobres per a l'enviament de mascaretes per la lluita contra el Covid-19, a grups de risc de Sant Feliu de Llobregat
Necessitat:Des del inici de la situació de crisi vinculat amb la pandèmia per el Covid-19 l¿ajuntament ha anat adquirint material de protecció per distribuir entre els treballadors municipals i col¿lectius de la ciutat que per la seva activitat o situació personal específica són grups de risc. Darrerament l¿ajuntament ha fet una important compra de mascaretes quirúrgiques d¿un sol ús i per la seva distribució a grups de risc ha considerat adequat fer-ho amb sobres de paper.
Durada:1 setmana
Tipus:Subministrament
Adjudicatari:29/05/2020-28/07/2020
Expedient:PACC2020000041
Import de l'adjudicació:5445
Objecte del contracte:Servei de suport per la instal·lació i configuració del programari client del nou sistema de comunicacions VPN per alta disponibilitat
Necessitat:Per mitigar el primer impacte en la gestió municipal i els serveis públics, en plena crisi sanitària del COVID-19 es va fer la contractació del servei de desplegament d'un sistema de comunicacions VPN per alta disponibilitat. Per finalitzar la posada en marxa d¿aquest nou sistema, és necessari disposar d¿un servei de suport per la instal·lació i configuració del programari client específic als llocs de teletreball, així com el suport especialitzat als usuaris en l¿ús del nou sistema desplegat, activitats que no estan incloses a la contractació abans esmentada.
Durada:2 mesos
Tipus:Serveis
Salta a la part superior