Consistori 2019 - 2023

Link to ObjectExecute action
Inici
Mostrar panell d'identificació
Mostrar cercador global

L'Ajuntament - Comissions informatives 2019-2023

Comissions informatives

Les comissions informatives, integrades per membres representants de tots els grups polítics municipals, es reunenxien com a mínim una vegada al mes i tenen les atribucions següents:

  • Emetre dictàmens i propostes d'acord al Ple.
  • Informar, prèviament a la seva aprovació, de tots aquells assumptes que siguin competència del Ple.
  • Realitzar els estudis que li siguin sol·licitats pel Ple o per la Junta de Govern Local.