Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
18/07/2024 10:33:03

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Tramitació electrònica
Tràmits, gestions i registre electrònic

Tramitació electrònica - Tràmits, gestions i registre electrònic

Dades informatives

Dret d'accés a la informació pública

L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat posa a disposició de la ciutadania la informació pública de la que disposa, en aplicació de les lleis estatal i autonòmica de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El dret d'accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys i només pot ser denegat o restringit en els següents casos:

 • La seguretat pública.
 • La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.
 • El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració pública, si el secret o la confidencialitat estan establerts per una norma amb rang de llei.
 • El principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva.
 • La intimitat i els altres drets privats legítims.
 • El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
 • Si la informació te la condició de protegida i així ho estableix expressament una norma amb rang de Llei.
 • La informació relativa als menors d’edat , el coneixement de la qual o divulgació pot condicionar el lliure desenvolupament de la seva personalitat en el futur, excepte si es pot garantir el seu anonimat.

Com es pot accedir a la informació pública?

 • Mitjançant aquest web es pot accedir a la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa relacionats amb l'activitat municipal: informació institucional i organitzativa, gestió econòmica i pressupostària, informació de rellevància jurídica, contractació pública, etc. En el Portal de Transparència Municipal podeu trobar informació detallada sobre el pressupost i indicadors d'avaluació del nivell de transparència. És a dir, tot allò que es coneix com a publicitat activa.
 • Quan la informació a la que es vol accedir no està publicada en el web municipal es pot sol·licitar per qualsevol mitjà que permeti la legislació vigent en matèria de procediment administratiu.

Què es pot sol·licitar?

Es pot demanar tota aquella informació que ha estat elaborada pel propi ajuntament i també aquella que l'Ajuntament té com a conseqüència de la seva activitat o en l'exercici de les seves funcions, sense necessitat de justificar l'interès ni la motivació de la sol·licitud.  

Totes les peticions seran ateses en el termini màxim d'un mes i, sempre que sigui possible, la informació serà lliurada en la manera i el format que se sol·liciti.

Com es fa?

 • En línia a través del tràmit que trobareu en aquesta pàgina.
 • Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
 • Per correu postal, enviant l'imprès de sol·licitud signat amb la documentació adjunta que calgui a l'Oficina. d'Atenció Ciutadana.

Termini de resolució

30 dies

En el cas que es denegui totalment o parcial la sol·licitud d'informació es podrà presentar una reclamació, presencialment o electrònicament, davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP).

Sentit del silenci administratiu

Segons la Llei 19/2014, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, si l’Ajuntament no resol i notifica dins el termini establert, la sol·licitud s’entén estimada, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori, total o parcial, en relació amb una determinada informació. En tot cas, no es podrà adquirir per silenci administratiu el dret d’accés si concorre algun dels límits establerts per aquesta o altres lleis per a tenir accés a la informació pública.

Òrgan responsable de resolució

Secretaria

Altra informació d'interès

Dades relatives al nombre de sol·licituds d'accés a la informació rebudes, resoltes dins de termini, desestimades, en tot o en part, i resum temàtic general de les sol·licituds d'accés a la informació rebudes.

Tramitació en línia
DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodatesdisponibilitat
Disponible actualmentAccés a la informació pública webAmb autenticacióAmb signatura electrònicatramitar
Requisits per a la tramitació en línia
Requisits per a la tramitació en línia
 
Llocs on es pot realitzar presencialment
Salta a la part superior