PLA D'ACTUACIÓ DEL MANDAT 2011-2015
Edita
contraure Expandir tot 1.
Participació i transparència, per a un govern més proper a la ciutadania
60 actuacions:
Potenciar i aproximar a la ciutadania els mecanismes i espais de participació ciutadana ja existents.
5 actuacions:
Activar els consells sectorials de participació i garantir-ne el funcionament
Assolit
Actualitzar el Reglament de participació ciutadana.
En planificació
Potenciar les xarxes de barri i estendre-les a tots els barris de la ciutat.
3 actuacions:
Consolidar i donar suport a les xarxes de barri existents.
Assolit
Creació de noves xarxes de barri al municipi.
1 actuació:
Creació de la Xarxa de barri de Mas Lluí.
Assolit
Suport a les festes de barri com a element cohesionador
Assolit
Dotar la ciutadania de nous mecanismes i espais de participació en temes de gestió municipal, territori i serveis personals.
11 actuacions:
Crear la figura del regidor o regidora de barri amb la finalitat de garantir l'equilibri i solidaritat entre els diferents barris amb la presència dels membres de l'Equip de Govern.
Assolit
Creació del Consell Assessor d'Urbanisme.
Assolit
Crear mecanismes de seguiment necessaris perquè els ciutadans i ciutadanes puguin avaluar el compliment de les propostes del govern.
5 actuacions:
Consolidació de l'entrevista a l'alcalde per Internet com a espai d'interacció ciutadana.
Assolit
Creació de l'espai "Línia directa amb l'alcalde" a Ràdio Sant Feliu.
Assolit
Donar compte a la ciutadania de la gestió municipal i de l'acompliment d'objectius marcats en cada pressupost anual.
Assolit
Manteniment del programa "El pols de la ciutat" a Llobregat TV
Assolit
Realització d'una enquesta ciutadana per avaluar la satisfacció de la ciutadania amb el seu municipi i amb la gestió municipal.
Assolit
Impulsar la participació ciutadana per a la definició d'espais públics.
4 actuacions:
Impuls del procés participatiu per definir la remodelació de la plaça de Catalunya.
Assolit
Impuls del procés participatiu per definir la remodelació de la plaça de Rafael Alberti
Assolit
Impuls del procés participatiu per definir la remodelació de la plaça de La Salut
Assolit
Impuls del procés participatiu per definir la remodelació de la plaça de Francesc Macià.
En execució
Fer de l'Ajuntament una administració més propera i plural, garantint al màxim la difusió de l'activitat municipal.
13 actuacions:
Recuperar el Consell de Comunicació i garantir-ne el funcionament.
2 actuacions:
Recuperació del Consell de Comunicació.
Assolit
Informe de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la millora del Butlletí.
Assolit
Elaborar el Pla de comunicació per potenciar els mitjans de comunicació municipals tradicionals i digitals.
6 actuacions:
Millores a El Butlletí per retre compte a la ciutadania de l'acció de govern i obrir-lo més a la participació ciutadana.
Assolit
Potenciació de les xarxes socials com a instruments per informar i donar resposta a comentaris i peticions ciutadanes.
Assolit
Potenciar Ràdio Sant Feliu com un espai obert a la ciutadania.
Assolit
Millores a l'On Anem per recollir tota l'activitat ciutadana
Assolit
Potenciació de mitjans de comunicació locals i comarcals no municipals.
Assolit
Millorar la presència de la ciutat als mitjans de comunicació comarcals i nacionals.
Assolit
Adequar tecnològicament els diferents canals de comunicació municipals i obrir-ne espais per a la participació de la ciutadania.
2 actuacions:
Desenvolupament d'un nou web municipal per millorar el seu disseny, la navegació i els continguts.
Assolit
Possibilitar la interacció ciutadana al Butlletí digital.
Assolit
Retransmetre els plens municipals.
2 actuacions:
Retransmissió dels plens municipals per internet des del web municipal
Assolit
Possibilitar la retransmissió de plens municipals en streaming a través de Fet a Sant Feliu.
Assolit
Adaptar progressivament la tramesa electrònica d'informació als interessos personals de la ciutadania.
1 actuació:
Millores al Butlletí digital.
Assolit
Incrementar la transparència i l'agilitat de l'Ajuntament.
16 actuacions:
Donar difusió als 80 indicadors de l'Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA) marcats en l'àmbit internacional per l'organització no governamental Transparency International.
2 actuacions:
Sotmetre l'actuació de l'Ajuntament a l'Índex de Transparència dels Ajuntaments 2012.
Assolit
Sotmetre l'actuació de l'Ajuntament a l'Índex de Transparència dels Ajuntaments 2014.
Assolit
Millorar els temps i els mecanismes de resposta a les peticions ciutadanes.
8 actuacions:
Aprovació de normativa interna per agilitzar la resposta administrativa.
Assolit
Desenvolupament d'eines per a la simplificació de tràmits.
Assolit
Establiment d'un catàleg de dades i documents interoperables.
Assolit
Millora del catàleg de tràmits al web municipal.
Assolit
Obertura d'expedients a través de l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
Assolit
Accés electrònic de la ciutadania a les seves dades i documents.
3 actuacions:
Implantació de la carpeta ciutadana.
Assolit
Implantació de la carpeta del proveïdor.
Assolit
Millora de la carpeta electrònica de l'entitat.
Assolit
Donar difusió dels Indicadors Infoparticipa sobre la qualitat i la transparència de la comunicació pública local.
Assolit
Aprovació de normativa municipal per avançar en els principis de govern obert, transparència, participació i col·laboració ciutadana.
2 actuacions:
Aprovació d'un nou Reglament Orgànic municipal
Assolit
Aprovació d'un model innovador d'ordenança d'administració electrònica, transparència, accés i reutilització de la informació
Assolit
Impuls d'un Portal de transparència i dades obertes (Open Data).
Assolit
Incrementar la transparència en la gestió del pressupost municipal.
2 actuacions:
Publicació d'indicadors trimestrals sobre l'estat del pressupost.
Assolit
Sotmetre la gestió pressupostària a una auditoria econòmica externa.
Assolit
Avançar en l'administració electrònica.
15 actuacions:
Ordenar i administrar les infraestructures de banda ampla al municipi (polígons industrials i nucli urbà).
5 actuacions:
Connexió amb fibra òptica d'equipaments municipals per a la millora dels seus serveis.
En execució
Propiciar la connexió amb fibra òptica d'equipaments de la Generalitat al municipi per a la millora dels seus serveis.
Assolit
Fomentar la implantació d'operadors per al desplegament de fibra òptica a les llars i empreses de la ciutat.
Assolit
Fomentar la implantació d'operadores per al desplegament de cobertura mòbil 4G
Assolit
Treballs d'auditoria, inventariat i digitalització de les infrastructures de fibra òptica de la ciutat.
Assolit
Desenvolupar l'administració electrònica amb l'objectiu de simplificar i facilitar l'accés de la ciutadania als serveis públics.
5 actuacions:
Avançar en la interoperabilitat amb altres administracions públiques per reduir càrregues administratives a la ciutadania.
Assolit
Implantació del Tauler d'edictes electrònic (e-Tauler).
Assolit
Implantació de les notificacions electròniques.
Assolit
Impuls de la factura electrònica i establir mecanismes per facilitar als proveïdors la seva implantació.
Assolit
Desenvolupament de tràmits per donar compliment al dret de la ciutadania d'accedir als serveis públics per mitjans electrònics.
Assolit
Establir una estratègia municipal per gestionar la presència institucional a les xarxes socials.
Assolit
Impulsar les infraestructures de gestió intel·ligents per millorar els serveis públics i l'atenció a la ciutadania.
4 actuacions:
Establiment d'un sistema intel·ligent per facilitar el pas de les persones cegues en els semàfors.
Assolit
Implantació d'una aplicació mòbil per al pagament de zones d'estacionament regulades.
Assolit
Desenvolupament de rutes interactives per Collserola aplicant tecnologia mòbil.
Assolit
Desenvolupament d'aplicacions per millorar la recollida d'informació a les escoles bressol.
Assolit
expandir Expandir tot 2.
Equitat, igualtat d'oportunitats i desenvolupament econòmic
108 actuacions:
expandir Expandir tot 3.
Construcció de teixit social i de ciutadania
111 actuacions:
expandir Expandir tot 4.
Planejament urbanístic
35 actuacions:
expandir Expandir tot 5.
Qualitat de l'espai públic
45 actuacions:
expandir Expandir tot 6.
Execució del Pla d'Inversions del Mandat
54 actuacions:
IndefinitEn previsióEn planificacióEn execucióAssolitAturat
Actualitzar
Expandir tot l'arbre
Contraure tot l'arbre

    Noves accions principals desenvolupades