PLA D'ACTUACIÓ DEL MANDAT 2011-2015
Edita
expandir Expandir tot 1.
Participació i transparència, per a un govern més proper a la ciutadania
60 actuacions:
contraure Expandir tot 2.
Equitat, igualtat d'oportunitats i desenvolupament econòmic
108 actuacions:
Prioritzar la prevenció, detecció i atenció a les persones i famílies en situació de risc de pobresa o d'exclusió social.
24 actuacions:
La lluita contra la pobresa i l'exclusió social seran la base de les actuacions municipals del Contracte programa de l'Ajuntament amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i amb la Diputació de Barcelona.
4 actuacions:
Reforç de les accions adreçades a la prevenció i atenció de persones en risc d'exclusió social.
Assolit
Prevenció del risc d'exclusió social en la infància.
Assolit
Projecte d'horts socials.
Assolit
Impuls de la Targeta Moneder per pal·liar situacions de necessitat alimentàries
En planificació
Establir i fer seguiment dels indicadors socials que permetin un coneixement per part de l'Ajuntament i de la ciutadania de la pobresa i de l'exclusió social.
Assolit
Treballar conjuntament amb Creu Roja, Càritas, confessions religioses i entitats de voluntariat per atendre les persones i famílies que ja es troben en situació de vulnerabilitat social.
4 actuacions:
Foment i suport a l'activitat desenvolupada per les entitats del tercer sector: Signatura de conveni amb entitats.
Assolit
Foment dels bancs d'aliments per garantir les necessitats alimentícies de la població.
2 actuacions:
Creació del Banc d'aliments municipal per donar resposta a la demanda existent.
Assolit
Manteniment dels bancs d'aliments ja existents i millora de la coordinació a través del suport tècnic municipal.
Assolit
Manteniment del servei matern-infantil adreçat a famílies amb dificultats i amb col·laboració amb Càritas Diocesana.
Assolit
Ajustar sempre que calgui la dotació pressupostària de les partides per a ajuts socials als criteris i les necessitats que s'estableixin en aquest treball conjunt entre els serveis socials municipals i les entitats abans esmentades.
Assolit
Foment de l'accés i permanència a l'habitatge com a dret bàsic de la ciutadania.
10 actuacions:
Foment de l'accés a la vivenda a través del lloguer social d'habitatges
2 actuacions:
Potenciació de la borsa de lloguer social d'habitatges
Assolit
Impuls del programa socio-residencial "Habitatge +"
Assolit
Impuls de serveis de mediació per al lloguer o la hipoteca
4 actuacions:
Impuls del servei municipal de mediació per al lloguer o la hipoteca
Assolit
Impuls del servei d'intermediació en Deutes de l'habitatge
Assolit
Servei de mediació hipotecària a través de la PAH
En execució
Conveni amb el col·legi de procuradors per ajudar les persones en risc de perdre l'habitatge
Assolit
Impuls d'accions en matèria de promoció, adquisició i lloguer protegit d'habitatge
3 actuacions:
Promoció d'habitatges protegits del sector Anselm Clavé
Assolit
Conveni amb l'Ajuntament de Sant Just per possibilitar l'accés a habitatges de protecció oficial al sector de Mas Lluí
Assolit
Lloguer d'habitatges amb protecció oficial al carrer General Manso
En execució
Impuls de polítiques per al foment de l'ocupació d'habitatges buits
1 actuació:
Pla d'acció per als pisos desocupats
Assolit
Accions per avançar en la lluita contra la pobresa energètica (llum, aigua...).
4 actuacions:
Programa de suport municipal per evitar la pobresa energètica.
Assolit
Conveni amb Aigües de Barcelona per donar suport a famílies amb dificultats per al pagament de la factura de l'aigua
Assolit
Adhesió al Programa Metropolità de Mesures contra la Pobresa Energètica.
Assolit
Bonificació del cànon social de l'aigua.
Assolit
Fomentar i generar oportunitats professionals, apostant per un creixement econòmic que incorpori més valor afegit i innovació.
32 actuacions:
Crear la Mesa per al Desenvolupament Econòmic i la Cohesió Social, amb els objectius de revitalitzar el comerç, la indústria, la formació i la gestió municipal per afavorir la creació d'ocupació.
6 actuacions:
Pla Local per al Foment de l'Ocupació i la Reactivació Econòmica
Assolit
Impuls del Projecte "Mentoring" de suport a l'emprenedoria
Assolit
Foment del Consum Intern
Assolit
Millorar la visibilitat de les empreses del municipi i dels seus polígons d'activitat econòmica i afavorir la seva relació amb el teixit econòmic de la comarca.
Assolit
Dinamització de l'ocupació de Locals i Naus buides.
Assolit
Nou disseny de la Fira Comercial i Industrial
Assolit
Potenciar alternatives a l'ocupació vinculant iniciatives de voluntariat i participació a persones aturades.
1 actuació:
I Jornada del Voluntariat a Sant Feliu
Assolit
Ampliar l'oferta educativa de formació contínua per a persones adultes.
Assolit
Plans de formació i recerca alternatius per a persones en atur de llarga durada (voluntariat, cooperació, participació, etc.), per tal de mantenir les persones vinculades a un projecte motivador.
1 actuació:
Projecte d'Horts Socials
Assolit
Promoure la innovació i l'emprenedoria a través de les tecnologies de la informació i la comunicació.
9 actuacions:
Desenvolupament del programa Yuzz de suport a l'emprenedoria jove de base tecnològica
Assolit
Impuls d'un espai de Coworking
Assolit
Formació en eines digitals als Punt TIC de la ciutat
Assolit
Servei d'assessorament digital
Assolit
Jornades de formació Mobile: m-Talent
Assolit
Impuls d'accions educatives pel foment de l'emprenedoria digital
2 actuacions:
Desenvolupament de l'acció educativa per al foment de l'emprenedoria digital "Sant Feliu empresa"
Assolit
Acció educativa per al foment de l'emprenedoria digital: "Inventors i Publicistes"
Assolit
Potenciar la inclusió digital de les entitats del municipi a través del lliurament d'equips informàtics
Assolit
Participació en la I setmana de la Co-innovació
Assolit
Promoure la formació, l'ocupació i l'emprenedoria
7 actuacions:
Promoure la formació per a joves
3 actuacions:
Potenciació dels programes de qualificació professional inicial (PQPI)
Assolit
Impuls i desenvolupament del programa "Joves per l'ocupació"
Assolit
Impuls i desenvolupament del programa "Fem Ocupació per joves"
Assolit
Impuls de programes per a la millora de la formació professionalitzadora
Assolit
Eines formatives per a la recerca activa de feina
Assolit
Potenciar la inserció laboral mitjançant la intermediació d'ofertes d'empreses
Assolit
Suport a la creació d'empreses, suport a l'emprenedoria
Assolit
Dinamització de l'activitat econòmica a través de l'impuls del comerç, mercats i fires
4 actuacions:
Gestió i dinamització del comerç local
Assolit
Reforma del mercat municipal per a la seva potenciació
En execució
Potenciació de la Fira Comercial i Industrial com a element de dinamització econòmica
Assolit
Foment de l'ocupació de locals i captació de nous operadors
Assolit
Impuls d'accions per enfortir el teixit empresarial de la ciutat
3 actuacions:
Implantació d'un espai d'atenció a les empreses
Assolit
Formació a les empreses
Assolit
Millora dels polígons industrials per fomentar la competitivitat de les empreses
En planificació
Promoure una millor qualitat de vida i autonomia personal de la gent gran i de les persones amb discapacitat, així com de les seves famílies
21 actuacions:
Identificar necessitats i recursos per donar suport a les persones d'aquests col·lectius en risc d'exclusió social.
3 actuacions:
Manteniment del servei de menjador social adreçat a les persones grans.
Assolit
Col·laboració amb el programa "Vellesa activa" de Creu Roja.
Assolit
Programa promoció de l'autonomia personal.
Assolit
Impulsar el desplegament de la Llei de serveis socials i d'atenció a la dependència.
3 actuacions:
Més recursos per al desenvolupament dels Programes Individuals d'Atenció (PIA).
Assolit
Increment dels serveis d'atenció domiciliària per a persones amb dependència reconeguda.
Assolit
Creació de grups de suport d'ajuda mútua per a cuidadors no professionals i tallers de formació.
Assolit
Universalització dels serveis d'atenció domiciliària (SAD)
3 actuacions:
Implantació del sistema de tarifació social per a l'accés als serveis d'atenció domiciliària
Assolit
Ampliació, regulació i aplicació de criteris de tarifació social del servei de teleassistència
Assolit
Manteniment del serveis de suport per potenciar la permanència de les persones grans en el seu domicili
Assolit
Potenciar els espais de relació i activitats per a la gent gran.
4 actuacions:
Millora del Casal Municipal de la Gent Gran.
En planificació
Ampliació del programa d'activitats per a la gent gran per tal de donar resposta als diferents interessos del col·lectiu.
Assolit
Consolidació del voluntariat amb persones grans per a l'ampliació del programa d'activitats.
Assolit
Manteniment del servei de podologia.
Assolit
Fomentar l'autonomia de les persones amb discapacitat, des d'una perspectiva transversal i integradora.
8 actuacions:
Atenció i assessorament a les persones amb discapacitat i a les seves famílies.
3 actuacions:
Consolidació del servei municipal d'atenció i assessorament a les persones amb discapacitat i les seves famílies.
Assolit
Suport a la integració de nens i nenes amb discapacitat als casals d'estiu.
Assolit
Desenvolupament del servei de transport adaptat porta a porta.
Assolit
Activitats específiques de suport adreçades als col·lectius de discapacitats.
Assolit
Suport a les entitats, serveis especialitzats i associacions de persones amb discapacitat.
Assolit
Activitats de sensibilització.
3 actuacions:
Consolidació de la Campanya "Mulla't per l'esclerosi múltiple".
Assolit
Consolidació de la Setmana de la Discapacitat.
Assolit
Suport a activitats en els centres escolars.
Assolit
Afavorir l'accés de tota la ciutadania en igualtat de condicions als serveis i equipaments municipals i adaptar els preus públics a la capacitat econòmica de les famílies.
12 actuacions:
Remarcar la prioritat de la funció social en el conjunt dels equipaments municipals: no n'hi ha prou amb tenir-los, el que cal és que siguin accessibles a tota la ciutadania en igualtat d'oportunitats.
4 actuacions:
Potenciació de l'Escola Municipal de Música amb l'ampliació de l'ensenyament musical.
Assolit
Impuls del projecte "Patis Oberts" per optimitzar els usos dels patis escolars.
Assolit
Renovació i canvis en la Piscina Municipal de l'Escorxador per fer-la més accessible.
Assolit
Adequació de la Torre Can Calders per millorar l'atenció a les persones amb dificultats.
Assolit
Fer un estudi per analitzar els públics presents i els absents als nostres equipaments i, en aquest segon cas, identificar els motius de les dificultats d'accés als serveis i equipaments municipals
Assolit
Revisar els canals d'informació i de comunicació dels serveis municipals, per garantir que tothom en tingui un coneixement adequat.
3 actuacions:
Treballar de manera singular la difusió dels serveis educatius
Assolit
Treballar la difusió del Complex municipal de Piscines
Assolit
Potenciació i actualització de continguts dels punts d'informació ciutadana
Assolit
Revisar els preus públics dels serveis i equipaments, establint preus variables d'acord amb el nivell de renda per tal que el preu no sigui una barrera per a l'accés als serveis i equipaments municipals (tarifació social).
4 actuacions:
Aplicació de la tarifació social a les escoles bressol municipals
Assolit
Aplicació de la tarifació social a l'Escola Municipal de Música
Assolit
Implantació del sistema de tarifació social per a l'accés als serveis d'atenció domiciliària
Assolit
Establiment de tarifes reduïdes per a persones aturades al Complex municipal de piscines
Assolit
Garantir la igualtat efectiva de gènere, estimulant la participació de les dones en totes aquelles qüestions referides a potenciar la igualtat d'oportunitats.
13 actuacions:
Desenvolupar el 3r Pla d'Acció per a les Dones i l'Equitat de Gènere, garantint l'atenció a tots el col·lectius de dones.
En execució
Potenciar la Xarxa contra la violència masclista, coordinant els i les professionals que en formen part i proposant accions concretes de prevenció, sensibilització i conscienciació.
2 actuacions:
Procés de Revisió de la Xarxa de Coordinació i Atenció a Dones que pateixen violència
Assolit
Revisió de protocol d'abordatge de casos d'urgència de dona i els seus fills i filles es en casos de violència de gènere.
En execució
Desenvolupar les polítiques de gènere de manera transversal, garantint la perspectiva i l'impacte de gènere en totes les actuacions municipals.
6 actuacions:
Consolidació de les activitats del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones.
Assolit
Impuls del Dia Internacional de la Salut de la Dona.
Assolit
Celebració del Dia Internacional del Càncer de Mama.
Assolit
Consolidació de les Jornades de Tardor de la Dona contra la violència masclista
Assolit
Desenvolupament de tallers de coeducació adreçats a les escoles.
Assolit
Campanyes informatives sobre els serveis d'atenció a les dones a través del comerç de la ciutat
Assolit
Ampliació dels serveis municipals d'informació i atenció a les dones.
4 actuacions:
Consolidació i potenciació del Servei de Informació i Atenció a les Dones (SIAD).
Assolit
Grup d'Ajuda Mútua.
Assolit
Taller d'Amor romàntic.
Assolit
Tallers d'autoestima.
Assolit
Promoure el compromís solidari i de difusió dels valors a l'entorn del respecte a la diferència i dels drets humans.
6 actuacions:
Dissenyar i coordinar les activitats del Pla de sensibilització de manera conjunta amb el Consell Municipal de Solidaritat.
Assolit
Difondre la informació de la tasca que es fa des de Sant Feliu en termes de solidaritat i cooperació al desenvolupament, i fomentar actituds de corresponsabilitat ciutadana amb els processos de la crisi global.
2 actuacions:
Consolidació de la Fira de la Solidaritat.
Assolit
Suport a les Jornades dels Drets Humans a Sant Feliu.
Assolit
Fomentar l'educació per la pau en els centres escolars.
2 actuacions:
Impuls del Servei "Escoles solidàries".
Assolit
Celebració del Dia Internacional de la No Violència a les Escoles (DENIP)
Assolit
Potenciar el treball en xarxa del teixit associatiu dedicat a l'ajuda mútua i solidària de les entitats de Sant Feliu.
Assolit
expandir Expandir tot 3.
Construcció de teixit social i de ciutadania
111 actuacions:
expandir Expandir tot 4.
Planejament urbanístic
35 actuacions:
expandir Expandir tot 5.
Qualitat de l'espai públic
45 actuacions:
expandir Expandir tot 6.
Execució del Pla d'Inversions del Mandat
54 actuacions:
IndefinitEn previsióEn planificacióEn execucióAssolitAturat
Actualitzar
Expandir tot l'arbre
Contraure tot l'arbre

    Noves accions principals desenvolupades