PLA D'ACTUACIÓ DEL MANDAT 2011-2015
Edita
expandir Expandir tot 1.
Participació i transparència, per a un govern més proper a la ciutadania
60 actuacions:
expandir Expandir tot 2.
Equitat, igualtat d'oportunitats i desenvolupament econòmic
108 actuacions:
contraure Expandir tot 3.
Construcció de teixit social i de ciutadania
111 actuacions:
Tenir una perspectiva jove en el conjunt de l'activitat de l'Ajuntament i treballar perquè cada noi i noia pugui tirar endavant el seu projecte de vida.
19 actuacions:
Desenvolupar el Pla Jove de manera transversal i facilitar-ne el seguiment des del teixit jove.
3 actuacions:
Procés participatiu de l'elaboració del Pla Jove 2012-2016.
Assolit
Aprovació del Pla Jove 2012-2016.
Assolit
Creació de comissions de joves.
Assolit
Definir, de forma prioritària en el marc del Pla d'equipaments, els espais de trobada i d'atenció per als joves, especialment el Casal de Joves.
2 actuacions:
Procés participatiu per a la remodelació del Casal de Joves.
Assolit
Projecte de reforma integral del Casal de Joves.
En planificació
Fomentar una oferta d'activitats diversificada, de proximitat i que fomenti valors com la salut, la cooperació i el respecte a la diferència.
10 actuacions:
Actuacions per potenciar igualtat de gènere entre els joves
Assolit
Actuacions per al foment d'hàbits saludables entre joves.
2 actuacions:
Accions de prevenció en el consum d'alcohol entre els joves.
Assolit
Consolidació dels agents de salut.
Assolit
Difondre les iniciatives de les entitats juvenils i promoure la participació del jovent en la vida de la ciutat.
2 actuacions:
Participació a través de les xarxes socials.
Assolit
Activitats promogudes per les entitats juvenils.
Assolit
Tallers en l'àmbit del medi ambient.
Assolit
Actuacions per fomentar l'esport entre joves.
2 actuacions:
Okupa la Nit
Assolit
Jovestiu esportiu amb la implicació d'entitats esportives
Assolit
Tallers i activitats en l'àmbit cultural.
1 actuació:
Espai d'assaig musical i creació per a joves (bugs d'assaig).
Assolit
Tallers trimestrals al Casal de Joves.
Assolit
Potenciar l'autonomia del jovent, vincular la formació amb la recerca de feina i facilitar l'accés a l'habitatge.
4 actuacions:
Programa PIDCES - Punt d'Informació i Dinamització Centres d'Educació Secundària.
Assolit
Punt d'Informació Juvenil (PIJ).
Assolit
Projecte delegats i delegades.
Assolit
Garantia Juvenil.
En execució
Millorar la qualitat de l'educació amb la participació activa de la comunitat educativa i prioritzant el treball per afavorir l'èxit escolar per a tothom
20 actuacions:
Elaborar, juntament amb la Generalitat i la comunitat educativa, un pla per reduir significativament el fracàs escolar i posar-lo en funcionament a partir del curs 2012-2013.
6 actuacions:
Suport als tallers d'estudi assistit.
Assolit
Suport als projectes de biblioteques escolars.
Assolit
Impuls al programa de reutilització de llibres.
Assolit
Millora del catàleg d'activitats adreçades als centres educatius.
Assolit
Creació de la Comissió d'absentisme.
Assolit
Impuls de la Comissió Postobligatòria.
Assolit
Posar en marxa espais d'estudi permanents i aules d'estudi en períodes d'exàmens.
Assolit
Crear espais per donar suport i orientació a les famílies per a l'òptim desenvolupament escolar dels seus fills i filles.
2 actuacions:
Impuls del programa de suport a les AMPA's
Assolit
Suport a la funció educativa de pares i mares
Assolit
Treballar, conjuntament amb la Generalitat, la planificació del mapa escolar perquè garanteixi la igualtat d'oportunitats i d'accés als centres educatius.
3 actuacions:
Manteniment de l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME).
Assolit
Consolidació de la Taula mixta per garantir la igualtat d'oportunitats i d'accés als centres educatius.
Assolit
Acord per a l'establiment d'un nou institut de Hosteleria, Turisme i Indústries alimentàries.
Assolit
Donar impuls a l'educació permanent creant al Pla Local de Formació d'Adults.
Assolit
Fomentar l'educació en el lleure com a espai d'educació integral d'infants i joves, transmissió de valors i de prevenció de discriminacions i desigualtats.
3 actuacions:
Suport a les activitats impulsades per les entitats del lleure
Assolit
Suport a les activitats d'estiu per al foment del lleure educatiu a l'estiu.
Assolit
Jocs al Carrer per infants i les seves famílies.
Assolit
Continuar impulsant l'espai educatiu per a la petita infància de 0-3 anys amb un projecte d'escoles bressol que sigui referent en els barris i proper a la ciutadania i amb serveis d'acompanyament a les famílies.
3 actuacions:
Donar cobertura a l'increment de la demanda de places d'escoles bressol.
Assolit
Trasllat i ampliació de l'escola bressol municipal Fàbregas.
Assolit
Desplegament del model Centre Educatiu 0-3.
Assolit
Potenciar el concepte de Sant Feliu, com a ciutat educadora
Assolit
Garantir la possibilitat d'accés a la pràctica esportiva per a tothom. Treballar perquè l'esport local sigui de qualitat i difongui valors educatius i cívics.
16 actuacions:
Elaborar el Pla Estratègic de l'Esport com a principal objectiu del mandat del Consell Municipal de l'Esport.
2 actuacions:
Taller de debat ciutadà en el marc del Pla Estratègic de l'Esport.
Assolit
Aprovació del Pla Estratègic de l'Esport.
Assolit
Promoure l'educació en valors a l'esport en edat escolar a través de l'elaboració d'un codi de conducta sorgit del Consell Municipal de l'Esport.
En execució
Impulsar amb les entitats el règim de la gestió en corresponsabilitat de les instal·lacions esportives, mitjançant la signatura de convenis.
3 actuacions:
Treball conjunt amb el Club de Natació Sant Feliu per aconseguir la sostenibilitat de la concessió del Complex Municipal de Piscines.
Assolit
Conveni amb el Club de Bàsquet Santfeliuenc per a la implicació en la gestió del Palau Municipal Juan Carlos Navarro.
Assolit
Conveni amb la Peña Recreativa Sant Feliu per a la gestió del camp de futbol municipal Falguera.
Assolit
Diversificar les activitats esportives no federades i fomentar l'esport per a tothom.
9 actuacions:
Consolidació de la Cursa de La Sansi.
Assolit
Desenvolupament del Programa d'Atletisme Escolar.
Assolit
Desenvolupament del Pla d'Activitat Física, Esport i Salut (PAFES).
Assolit
Promoció dels Jocs Escolars.
1 actuació:
Nou sistema de competició escolar: Juga Verd Play.
Assolit
Foment de la competició federada.
Assolit
Foment del Pla Català d'Esport.
Assolit
Consolidació d'accions esportives per fomentar la cohesió social.
Assolit
Promoció del Programa de Curses d'Orientació.
Assolit
Promoció Programa Dona i Esport.
Assolit
Dissenyar el projecte de l'àrea esportiva del Mas Lluí amb les propostes sorgides del Consell Municipal de l'Esport i de l'acord de govern d'aquest mandat.
Assolit
Orientar les polítiques culturals partint de la riquesa de l'activitat cultural, de les associacions i equipaments i del teixit creatiu.
17 actuacions:
Elaboració del Pla Estratègic de Cultura per assolir una visió global de la cultura i les entitats.
3 actuacions:
Creació del Fòrum Cultura per a l'elaboració del Pla Estratègic de Cultura.
Assolit
Procés participatiu del Fòrum de Cultura.
Assolit
Aprovació del Pla Estratègic de Cultura.
Assolit
Garantir el funcionament efectiu del Consell de Cultura amb la creació de comissions de treball específiques, entre altres, de programació i de calendari festiu.
1 actuació:
Comissió del Patrimoni i Setmana del Patrimoni.
Assolit
Impulsar el funcionament en xarxa i concreció de convenis amb les entitats.
Assolit
Crear la Comissió de Mocadors d'Honor.
Assolit
Redefinir la comissió i el Premi de Poesia Martí Dot.
Assolit
Reforçar el programa "Ciutat de les Roses", com a marca de ciutat i posar en funcionament l'espai divulgatiu i pedagògic del Roserar de Dot i de Camprubí.
2 actuacions:
Posada en funcionament l'espai divulgatiu i pedagògic del Roserar de Dot i de Camprubí.
Assolit
Reforç de les activitats anuals per potenciar el protagonisme de la rosa a la ciutat.
Assolit
Definir un pla d'usos per optimitzar el funcionament dels equipaments municipals.
2 actuacions:
Increment d'espais per a exposicions al Palau Falguera.
Assolit
Obres de millora a la Sala Ibèria per potenciar els usos de l'espai.
Assolit
Elaborar un pla de comunicació per incrementar el coneixement de l'activitat cultural a tots els barris i sectors de la ciutat.
Assolit
Foment de la difusió cultural a partir d'una extensa programació en xarxa.
5 actuacions:
Foment d'un programació cultural extensa i variada durant l'any.
Assolit
Foment d'accions per atreure recursos culturals externs.
Assolit
Incrementar l'oferta expositiva en arts plàstiques
Assolit
Commemoració de l'Any Joana Raspall.
Assolit
Potenciar la Festa de Tardor i les Festes de Primavera del municipi amb activitats a tots els barris i per a tots els col·lectius.
Assolit
Fer de Sant Feliu una ciutat acollidora, amb plenitud d'igualtat de drets de ciutadania per a tothom.
6 actuacions:
Enfortir els serveis d'atenció, facilitant informació bàsica ciutadana, i donant a conèixer el Servei municipal d'atenció jurídica per garantir els drets fonamentals de les persones.
3 actuacions:
Impulsar la tramitació dels informes d'estrangeria.
3 actuacions:
Informe municipal d'arrelament social.
Assolit
Informe municipal d'adequació de l'habitatge per reagrupament familiar i informe municipal de renovació d'adequació de l'habitatge per reagrupament familiar.
Assolit
Informe municipal d'Integració social.
Assolit
Enfortir el teixit associatiu com a principal part implicada en l'acollida de les persones.
2 actuacions:
Creació de la Xarxa Sant Feliu, Ciutat Acollidora
Assolit
Impulsar sessions de formació per combatre la rumorologia
Assolit
Oferir sessions d'acollida especialitzada a persones nouvingudes, garantint que tota persona que vingui a viure al nostre municipi pugui rebre tota la informació dels serveis de què disposa, del teixit associatiu i de les nostres festes perquè tothom que vingui a viure a Sant Feliu pugui fer seva la ciutat.
Assolit
Impulsar programes de protecció de la salut pública i de seguiment de la qualitat de l'atenció sanitària.
11 actuacions:
Treballar amb el Departament de Salut de la Generalitat per al manteniment de les inversions i els serveis previstos als dos centres d'atenció primària.
3 actuacions:
Impulsar l'ampliació del Centre d'Atenció Primària El Pla.
Assolit
CAP Rambla.
Assolit
Ubicació a la ciutat de la nova seu de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.
Assolit
Programa de prevenció i promoció de la salut.
3 actuacions:
Programa de Salut a les escoles.
Assolit
Programa de Salut en la població.
Assolit
Programa Salut en l'entorn laboral.
Assolit
Potenciar el Consell Municipal de Salut com a òrgan de debat en temes de salut pública i comunitària.
Assolit
Fomentar les entitats locals dedicades a la prevenció i atenció de determinades malalties.
Assolit
Coordinar les inspeccions en seguretat alimentària i salut amb les inspeccions d'activitats en el marc de les noves directives de la Unió Europea.
2 actuacions:
Programa de Seguretat Alimentària.
Assolit
Programa de Sanitat Ambiental.
Assolit
Consolidar els serveis d'atenció municipal als consumidors.
Assolit
Política lingüística: impuls al coneixement i a l'ús de la llengua catalana com a eina fonamental per a la cohesió social.
5 actuacions:
Garantir l'aprenentatge del català al conjunt de la població.
Assolit
Incrementar l'ús social del català a la ciutat.
Assolit
Garantir l'ús preferent de la llengua catalana a l'administració, serveis i mitjans de comunicació municipals, d'acord amb el Reglament d'usos lingüístics aprovat per l'Ajuntament.
Assolit
Donar suport al sistema educatiu d'immersió lingüística en català a l'escola.
Assolit
Donar suport a les mesures que promoguin els drets i el reconeixement de la llengua catalana en l'àmbit nacional i internacional.
En previsió
Reforçar les polítiques de seguretat per garantir les llibertats.
11 actuacions:
Continuar treballant, en el marc de la Junta de Seguretat Local, de forma coordinada amb els diferents cossos de seguretat i el Govern de la Generalitat, per garantir la seguretat ciutadana i viària.
3 actuacions:
Desenvolupament d'accions per millorar la seguretat ciutadana i viària, de manera conjunta amb la resta d'agents implicats.
Assolit
Impuls del Pla local de seguretat
En execució
Implantació un sistema de gestió a les unitats mòbils amb localització en temps real per millorar les tasques de seguretat
En execució
Organitzar les tasques de la Policia Local, amb criteris de proximitat i amb la col·laboració de les entitats ciutadanes.
2 actuacions:
Millora de la coordinació interna i amb entitats ciutadanes aplicant criteris de proximitat
Assolit
Increment de les tasques de proximitat, donant preferència a les patrulles a peu
Assolit
Desenvolupar nous mecanismes de comunicació i d'informació sobre les tasques de la Policia Local.
3 actuacions:
Posada en marxa d'un aplicació mòbil (app) de seguretat ciutadana per facilitar la comunicació de la ciutadania amb la Policia Local
Assolit
Millora de la presència de la Policia Local al web i xarxes socials.
Assolit
Adequació tecnològica de les dotacions de Policia per oferir informació a l'instant a la ciutadania.
Assolit
Realitzar accions d'educació viària i de prevenció en l'àmbit de la seguretat ciutadana
3 actuacions:
Potenciació del programa d'educació viària
Assolit
Implantació del servei de motorista les 24 hores del dia, com a policia preventiva
Assolit
Desenvolupament d'accions de prevenció en l'àmbit de la seguretat ciutadana
Assolit
Apostar per la mediació com a eina primera i bàsica per garantir la convivència cívica i la prevenció riscos.
6 actuacions:
Impulsar el funcionament del Programa de Civisme i Convivència, amb una coordinació estreta amb el conjunt de serveis municipals.
3 actuacions:
Consolidació del servei de Mediació Municipal.
Assolit
Coordinació de la Taula de Convivència Tècnica.
Assolit
Impuls de la Taula de Seguiment Ciutadà del Pla de Convivència.
Assolit
Elaborar i aplicar els plans municipals de mediació i de convivència. Aprobació del Pla de Convivència.
2 actuacions:
Procés participatiu per a l'elaboració del Pla de Convivència.
Assolit
Aprovació del Pla de Convivència
Assolit
Revisar l'Ordenança Municipal de Civisme, amb una implicació més efectiva de les entitats en el seguiment de la seva aplicació.
1 actuació:
Procés participatiu per la revisió de l'Ordenança de Civisme.
En execució
expandir Expandir tot 4.
Planejament urbanístic
35 actuacions:
expandir Expandir tot 5.
Qualitat de l'espai públic
45 actuacions:
expandir Expandir tot 6.
Execució del Pla d'Inversions del Mandat
54 actuacions:
IndefinitEn previsióEn planificacióEn execucióAssolitAturat
Actualitzar
Expandir tot l'arbre
Contraure tot l'arbre

    Noves accions principals desenvolupades