PLA D'ACTUACIÓ DEL MANDAT 2011-2015
Edita
expandir Expandir tot 1.
Participació i transparència, per a un govern més proper a la ciutadania
60 actuacions:
expandir Expandir tot 2.
Equitat, igualtat d'oportunitats i desenvolupament econòmic
108 actuacions:
expandir Expandir tot 3.
Construcció de teixit social i de ciutadania
111 actuacions:
contraure Expandir tot 4.
Planejament urbanístic
35 actuacions:
Posar a debat ciutadà els temes clau de la revisió del planejament urbanístic vigent i el model territorial de ciutat.
7 actuacions:
Sol·licitar un organisme d'arbitratge per al planejament del torrent del Duc i Mas Lluí i demanar l'assessorament d'experts (Universitat Politècnica de Barcelona), per tal d'arribar a una proposta més consensuada i definitiva en aquest mandat.
3 actuacions:
Conveni amb la UPC per a la revisió del planejament del Torrent del Duc.
Assolit
Acord de desistiment de la modificació del planejament del Torrent del Duc.
Assolit
Elaboració d'un avenç de planejament del Torrent del Duc.
En planificació
Debatre en el si del Consell Assessor d'Urbanisme les propostes de la UPC, el Pla de Mobilitat Urbana i el planejament de la superfície generada amb motiu del soterrament de les vies del tren, com també els temes urbanístics estratègics que requereixin la participació i el consens de la ciutadania.
3 actuacions:
Propiciar la participació ciutadana per a l'elaboració del Pla de Mobilitat Urbana 2015-2020 (PMU).
Assolit
Informar al Consell Assessor sobre la proposta el desistiment de la modificació del Planejament del Torrent del Duc.
Assolit
Debat sobre el planejament de la superfície després de les obres del soterrament.
En previsió
Planejament de centralitat urbana.
1 actuació:
Planejament de l'illa de Can Ricart per ampliar els accessos a la plaça de Lluís Companys.
Assolit
Mobilitat sostenible i transport públic.
9 actuacions:
Sol·licitar la viabilitat del canvi de traçat de la línia L3 del metro en el marc del Pla de Desenvolupament d'Infraestructures (PDI) de l'Autoritat Metropolitana del Transport per al període 2012-2022.
Assolit
Desenvolupar el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) per a l'ordenació del transport i la mobilitat, que planifiqui la mobilitat de la ciutat, tenint present les diferents tipologies de transport i els passatgers.
1 actuació:
Aprovació del Pla de Mobilitat Urbana 2015-2020.
Assolit
Treballar amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona per incrementar les línies d'autobús que ens comuniquin amb l'aeroport i els municipis de l'altra riba del riu Llobregat.
4 actuacions:
Millora del transport públic interurbà.
2 actuacions:
Propiciar l'arribada de més línies interurbanes d'autobús a Sant Feliu.
Assolit
Millora de les parades d'autobús.
Assolit
Millora del transport públic urbà.
2 actuacions:
Millora del transport públic urbà amb la creació de la nova línia d'autobusos SF3 (caps de setmana i festius).
Assolit
Manteniment i consolidació de les línies urbanes ja existents.
Assolit
Facilitar els desplaçaments a peu i amb bicicleta i garantir l'accessibilitat a l'espai públic de tota la ciutadania.
3 actuacions:
Desplegament de nous carrils bicis d'acord al Pla Director de la Bicicleta.
Assolit
Implantació del Bicibox, sistema segur d'aparcament de bicicles.
Assolit
Actuacions per a la millora de l'accessibilitat per als vianants
En execució
Desenvolupar l'obra de soterrament de la línia fèrria, concretant-ne el finançament, així com la definició dels treballs de planejament urbanístics amb la participació ciutadana.
14 actuacions:
Treballar de forma unitària i constant amb els portaveus municipals davant la Generalitat i l'Estat per aconseguir la priorització de les obres del soterrament en els marcs establerts de decisions d'inversió pública a Catalunya (DA3, Pla de Rodalies 2010-2015, o el que s'escaigui).
6 actuacions:
Declaració institucional unitària per demanar als partits polítics estatals la inclusió del soterrament als programes electorals.
Assolit
Propiciar el suport dels grups del Parlament català al soterrament.
Assolit
Solicitud a la Generalitat de la inclusió del soterrament en el Pla de Rodalies 2011-2015.
Assolit
Al·legacions al Pla Director d'Infraestructures 2011-2020.
Assolit
Reivindicació unitària de la necessitat del soterrament davant el Congrés dels Diputats.
Assolit
Presentació d'al·legacions al document inicial del Plan de Infrastructuras, Transporte y Vivienda (PITVI 2012-2024) per a la inclusió del soterrament de les vies del tren
Assolit
Demanar la licitació de les obres al Ministeri de Foment en els Pressupostos Generals de l'Estat de 2012 i següents.
4 actuacions:
Acord per a la inclusió del soterrament als Pressupostos Generals de l'Estat 2012.
Assolit
Acord per a la inclusió del soterrament als Pressupostos Generals de l'Estat 2013
Assolit
Acord per a la inclusió del soterrament als Pressupostos Generals de l'Estat 2014.
Assolit
Acord per a la inclusió del soterrament als Pressupostos Generals de l'Estat 2015
Assolit
Dur a terme mobilitzacions socials unitàries, permanents i amables per tal que la reivindicació del soterrament estigui present als mitjans de comunicació nacionals i estatals i sumi complicitats dins i fora de Sant Feliu de Llobregat.
Aturat
Assolir un planejament urbanístic amb més consens ciutadà i polític.
En previsió
Reclamar millores en la seguretat i l'accessibilitat del pas de les vies i de l'estació de Renfe mentre el soterrament no es dugui a terme.
2 actuacions:
Sol·licitar a ADIF i Renfe la millora de l'accessibilitat a les andanes mitjançant ascensors.
Assolit
Garantir la seguretat de les persones usuàries del tren permetent la permeabilitat de les andanes de l'estació per evitar la circulació per les vies al costat dels trens.
Assolit
Elaborar un mapa d'equipaments municipals que ordeni i doni resposta a les necessitats de la ciutadania.
5 actuacions:
Elaborar el Pla Director d'Equipaments, que ha de ser el document guia de la planificació de les inversions a mitjà termini.
3 actuacions:
Procés d'elaboració del Pla Director d'Equipaments.
Assolit
Procés d'aportacions ciutadanes per a la configuració del Pla Director d'Equipaments.
Assolit
Aprovació del Pla Director d'Equipaments.
Assolit
Elaborar un pla d'usos i criteris d'optimització dels equipaments, com espais de convivència i cohesió social.
2 actuacions:
Creació del Servei Municipal d'Equipaments per gestionar, de manera integral, tota la informació relacionada amb els equipament municipals.
Assolit
Impuls de la gestió cívica dels centres cívics perquè esdevinguin espais de convivència i cohesió social.
Assolit
expandir Expandir tot 5.
Qualitat de l'espai públic
45 actuacions:
expandir Expandir tot 6.
Execució del Pla d'Inversions del Mandat
54 actuacions:
IndefinitEn previsióEn planificacióEn execucióAssolitAturat
Actualitzar
Expandir tot l'arbre
Contraure tot l'arbre

    Noves accions principals desenvolupades