PLA D'ACTUACIÓ DEL MANDAT 2011-2015
Edita
expandir Expandir tot 1.
Participació i transparència, per a un govern més proper a la ciutadania
60 actuacions:
expandir Expandir tot 2.
Equitat, igualtat d'oportunitats i desenvolupament econòmic
108 actuacions:
expandir Expandir tot 3.
Construcció de teixit social i de ciutadania
111 actuacions:
expandir Expandir tot 4.
Planejament urbanístic
35 actuacions:
contraure Expandir tot 5.
Qualitat de l'espai públic
45 actuacions:
Revisar les concessions de serveis per a la millora i manteniment de l'espai públic.
15 actuacions:
Realitzar les auditories de gestió corresponents a les contractes municipals de recollida de residus, neteja viària i d'edificis i de jardineria.
4 actuacions:
Realització d'una auditoria de la contracta de recollida de residus.
Assolit
Realització d'una auditoria de la contracta de neteja viària.
Assolit
Realització d'una auditoria de la contracta de neteja d'edificis.
Assolit
Realització d'una auditoria de la contracta de jardineria.
Assolit
Dur a terme una nova concessió única per a la recollida de residus i la neteja viària, que augmenti la qualitat del servei.
4 actuacions:
Establiment de nous contenidors d'orgànica.
Assolit
Substitució de contenidors de recollida selectiva.
Assolit
Introducció de maquinària de treball menys contaminant i silenciosa.
Assolit
Recollida porta a porta de residus a grans productors.
Assolit
Dur a terme una nova concessió per a la neteja d'edificis.
En execució
Dur a terme una nova concessió per a la jardineria.
3 actuacions:
Nova concessió de manteniment integral de l'arbrat públic i zones extensives.
Assolit
Concessió del servei de manteniment i neteja de parcs, jardins públics, llacs, fonts ornamentals i àrees de jocs del municipi.
Assolit
Nou servei de jardineria reservada a centres especials de treball.
Assolit
Corresponsabilitzar la ciutadania en el manteniment i la cura de l'espai públic, dels jardins, parcs i zones verdes.
3 actuacions:
Impuls de la campanya de civisme "A Sant Feliu, fem un pas més" per corresponsabilitzar la ciutadania en la cura de l'espai públic.
Assolit
Desenvolupament de campanyes cíviques a través del Programa d'Agents Cíviques.
Assolit
Estudi per conèixer la percepció ciutadana sobre el civisme i la convivència i formular accions de millora.
Assolit
Donar un nou impuls a les polítiques de manteniment de la ciutat.
9 actuacions:
Donar prioritat a les inversions de proximitat, mitjançant arranjaments a la via pública per millorar el dia a dia dels ciutadans i ciutadanes.
5 actuacions:
Pla de Pavimentació 2012.
Assolit
Pla de Millora de l'Espai Urbà (PMEU) 2013.
Assolit
Pla de Millora de l'Espai Urbà (PMEU) 2014.
Assolit
Pla de Millora de l'Espai Urbà (PMEU) 2015.
En execució
Millora de la zona de l'entorn de l'institut Martí Dot (c/ Josep Teixidó, Sant Josep, Prolongació Falguera).
En planificació
Centralitzar els serveis de manteniment i via pública per assolir una millor coordinació del conjunt dels recursos municipals.
2 actuacions:
Centralització dels recursos tècnics municipals per millorar la prestació de serveis en els àmbit de via pública i medi ambient.
En execució
Centralització de les concessions municipals de via pública en l'edifici municipal amb l'objectiu de millorar la coordinació, resposta i seguiment dels serveis.
En execució
Afavorir la implicació ciutadana en la detecció de necessitats i en el seguiment de l'actuació municipal en la millora de la via pública.
2 actuacions:
Establir prioritats d'intervenció als barris amb la participació del teixit associatiu.
Assolit
Atenció a les queixes i suggeriments de la ciutadania en relació a la via pública per donar resposta efectiva.
Assolit
Foment de les polítiques mediambientals i de respecte a l'entorn.
21 actuacions:
Crear el Consell Municipal de Medi Ambient.
Assolit
Implantar criteris i sistemes d'eficiència energètica i d'aprofitament d'aigües no potables, per assolir la reducció d'emissions de CO2 i alhora incentivar l'estalvi econòmic.
6 actuacions:
Reducció del consum d'aigua.
3 actuacions:
Implantació d'una solució de control de reg intel·ligent del verd urbà.
En execució
Plans de reducció de consum d'aigua dels equipaments municipals.
Assolit
Acabament de la xarxa de conducció d'aigües recuperades de la depuradora.
En planificació
Reducció del consum d'energia.
3 actuacions:
Programa per a la millora i l'adequació en eficiència energètica de l'enllumenat públic de la ciutat.
Assolit
Implantació d'un centre demostrador de tecnologies de ciutat al Parc Nadal (Urban Lab)
Assolit
Reducció de la potència elèctrica contractada en equipaments municipals
Assolit
Desenvolupar l'ús energies renovables a les instal·lacions i serveis municipals.
2 actuacions:
Instal·lació d'una caldera de biomassa a l'Escola Gaudí
Assolit
Implantació d'un sistema energètic més sostenible i econòmic al Complex de Piscines.
Assolit
Estendre la gestió forestal també a l'àmbit privat i augmentar la col·laboració amb altres administracions, amb l'objectiu de reduir al mínim el risc d'incendi forestal i millorar la qualitat dels nostres boscos.
Assolit
Foment de la cultura de la sostenibilitat ambiental a la ciutat
11 actuacions:
Desenvolupament del projecte "Menys CO2 a Sant Feliu".
3 actuacions:
Suport al desenvolupament del web "Menys CO2 a Sant Feliu".
Assolit
Impuls d'estudis energètics als centres educatius.
Assolit
Formació per a professorat dels centres educatius, auxiliars d'instal·lacions, equips de neteja i treballadors i treballadores de l'Ajuntament per reduir consums energètics als equipaments municipals.
Assolit
Impuls del programa "Agenda 21 escolar".
2 actuacions:
Suport als plans d'acció anuals ambientals desenvolupats per les escoles.
Assolit
Foment del treball en xarxa entre les escoles de la ciutat per al foment de la sostenibilitat.
Assolit
Campanyes i activitats ciutadanes per al foment de la sostenibilitat.
5 actuacions:
Impuls del programa "Fes Compost".
Assolit
Desenvolupament d'activitats en el marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus.
Assolit
Activitats ciutadanes en el marc de la Setmana de l'Energia.
Assolit
Impuls de la Fira Verda.
Assolit
Suport en la dinamització de les activitats ambientals al Parc Torreblanca.
Assolit
Impuls del projecte d'horts urbans.
Assolit
expandir Expandir tot 6.
Execució del Pla d'Inversions del Mandat
54 actuacions:
IndefinitEn previsióEn planificacióEn execucióAssolitAturat
Actualitzar
Expandir tot l'arbre
Contraure tot l'arbre

    Noves accions principals desenvolupades