PLA D'ACTUACIÓ DEL MANDAT 2011-2015
Edita
contraure Expandir tot 1.
Participació i transparència, per a un govern més proper a la ciutadania
60 actuacions:
Potenciar i aproximar a la ciutadania els mecanismes i espais de participació ciutadana ja existents.
5 actuacions:
Activar els consells sectorials de participació i garantir-ne el funcionament
Assolit
Actualitzar el Reglament de participació ciutadana.
En planificació
Potenciar les xarxes de barri i estendre-les a tots els barris de la ciutat.
3 actuacions:
Consolidar i donar suport a les xarxes de barri existents.
Assolit
Creació de noves xarxes de barri al municipi.
1 actuació:
Creació de la Xarxa de barri de Mas Lluí.
Assolit
Suport a les festes de barri com a element cohesionador
Assolit
Dotar la ciutadania de nous mecanismes i espais de participació en temes de gestió municipal, territori i serveis personals.
11 actuacions:
Crear la figura del regidor o regidora de barri amb la finalitat de garantir l'equilibri i solidaritat entre els diferents barris amb la presència dels membres de l'Equip de Govern.
Assolit
Creació del Consell Assessor d'Urbanisme.
Assolit
Crear mecanismes de seguiment necessaris perquè els ciutadans i ciutadanes puguin avaluar el compliment de les propostes del govern.
5 actuacions:
Consolidació de l'entrevista a l'alcalde per Internet com a espai d'interacció ciutadana.
Assolit
Creació de l'espai "Línia directa amb l'alcalde" a Ràdio Sant Feliu.
Assolit
Donar compte a la ciutadania de la gestió municipal i de l'acompliment d'objectius marcats en cada pressupost anual.
Assolit
Manteniment del programa "El pols de la ciutat" a Llobregat TV
Assolit
Realització d'una enquesta ciutadana per avaluar la satisfacció de la ciutadania amb el seu municipi i amb la gestió municipal.
Assolit
Impulsar la participació ciutadana per a la definició d'espais públics.
4 actuacions:
Impuls del procés participatiu per definir la remodelació de la plaça de Catalunya.
Assolit
Impuls del procés participatiu per definir la remodelació de la plaça de Rafael Alberti
Assolit
Impuls del procés participatiu per definir la remodelació de la plaça de La Salut
Assolit
Impuls del procés participatiu per definir la remodelació de la plaça de Francesc Macià.
En execució
Fer de l'Ajuntament una administració més propera i plural, garantint al màxim la difusió de l'activitat municipal.
13 actuacions:
Recuperar el Consell de Comunicació i garantir-ne el funcionament.
2 actuacions:
Recuperació del Consell de Comunicació.
Assolit
Informe de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la millora del Butlletí.
Assolit
Elaborar el Pla de comunicació per potenciar els mitjans de comunicació municipals tradicionals i digitals.
6 actuacions:
Millores a El Butlletí per retre compte a la ciutadania de l'acció de govern i obrir-lo més a la participació ciutadana.
Assolit
Potenciació de les xarxes socials com a instruments per informar i donar resposta a comentaris i peticions ciutadanes.
Assolit
Potenciar Ràdio Sant Feliu com un espai obert a la ciutadania.
Assolit
Millores a l'On Anem per recollir tota l'activitat ciutadana
Assolit
Potenciació de mitjans de comunicació locals i comarcals no municipals.
Assolit
Millorar la presència de la ciutat als mitjans de comunicació comarcals i nacionals.
Assolit
Adequar tecnològicament els diferents canals de comunicació municipals i obrir-ne espais per a la participació de la ciutadania.
2 actuacions:
Desenvolupament d'un nou web municipal per millorar el seu disseny, la navegació i els continguts.
Assolit
Possibilitar la interacció ciutadana al Butlletí digital.
Assolit
Retransmetre els plens municipals.
2 actuacions:
Retransmissió dels plens municipals per internet des del web municipal
Assolit
Possibilitar la retransmissió de plens municipals en streaming a través de Fet a Sant Feliu.
Assolit
Adaptar progressivament la tramesa electrònica d'informació als interessos personals de la ciutadania.
1 actuació:
Millores al Butlletí digital.
Assolit
Incrementar la transparència i l'agilitat de l'Ajuntament.
16 actuacions:
Donar difusió als 80 indicadors de l'Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA) marcats en l'àmbit internacional per l'organització no governamental Transparency International.
2 actuacions:
Sotmetre l'actuació de l'Ajuntament a l'Índex de Transparència dels Ajuntaments 2012.
Assolit
Sotmetre l'actuació de l'Ajuntament a l'Índex de Transparència dels Ajuntaments 2014.
Assolit
Millorar els temps i els mecanismes de resposta a les peticions ciutadanes.
8 actuacions:
Aprovació de normativa interna per agilitzar la resposta administrativa.
Assolit
Desenvolupament d'eines per a la simplificació de tràmits.
Assolit
Establiment d'un catàleg de dades i documents interoperables.
Assolit
Millora del catàleg de tràmits al web municipal.
Assolit
Obertura d'expedients a través de l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
Assolit
Accés electrònic de la ciutadania a les seves dades i documents.
3 actuacions:
Implantació de la carpeta ciutadana.
Assolit
Implantació de la carpeta del proveïdor.
Assolit
Millora de la carpeta electrònica de l'entitat.
Assolit
Donar difusió dels Indicadors Infoparticipa sobre la qualitat i la transparència de la comunicació pública local.
Assolit
Aprovació de normativa municipal per avançar en els principis de govern obert, transparència, participació i col·laboració ciutadana.
2 actuacions:
Aprovació d'un nou Reglament Orgànic municipal
Assolit
Aprovació d'un model innovador d'ordenança d'administració electrònica, transparència, accés i reutilització de la informació
Assolit
Impuls d'un Portal de transparència i dades obertes (Open Data).
Assolit
Incrementar la transparència en la gestió del pressupost municipal.
2 actuacions:
Publicació d'indicadors trimestrals sobre l'estat del pressupost.
Assolit
Sotmetre la gestió pressupostària a una auditoria econòmica externa.
Assolit
Avançar en l'administració electrònica.
15 actuacions:
Ordenar i administrar les infraestructures de banda ampla al municipi (polígons industrials i nucli urbà).
5 actuacions:
Connexió amb fibra òptica d'equipaments municipals per a la millora dels seus serveis.
En execució
Propiciar la connexió amb fibra òptica d'equipaments de la Generalitat al municipi per a la millora dels seus serveis.
Assolit
Fomentar la implantació d'operadors per al desplegament de fibra òptica a les llars i empreses de la ciutat.
Assolit
Fomentar la implantació d'operadores per al desplegament de cobertura mòbil 4G
Assolit
Treballs d'auditoria, inventariat i digitalització de les infrastructures de fibra òptica de la ciutat.
Assolit
Desenvolupar l'administració electrònica amb l'objectiu de simplificar i facilitar l'accés de la ciutadania als serveis públics.
5 actuacions:
Avançar en la interoperabilitat amb altres administracions públiques per reduir càrregues administratives a la ciutadania.
Assolit
Implantació del Tauler d'edictes electrònic (e-Tauler).
Assolit
Implantació de les notificacions electròniques.
Assolit
Impuls de la factura electrònica i establir mecanismes per facilitar als proveïdors la seva implantació.
Assolit
Desenvolupament de tràmits per donar compliment al dret de la ciutadania d'accedir als serveis públics per mitjans electrònics.
Assolit
Establir una estratègia municipal per gestionar la presència institucional a les xarxes socials.
Assolit
Impulsar les infraestructures de gestió intel·ligents per millorar els serveis públics i l'atenció a la ciutadania.
4 actuacions:
Establiment d'un sistema intel·ligent per facilitar el pas de les persones cegues en els semàfors.
Assolit
Implantació d'una aplicació mòbil per al pagament de zones d'estacionament regulades.
Assolit
Desenvolupament de rutes interactives per Collserola aplicant tecnologia mòbil.
Assolit
Desenvolupament d'aplicacions per millorar la recollida d'informació a les escoles bressol.
Assolit
contraure Expandir tot 2.
Equitat, igualtat d'oportunitats i desenvolupament econòmic
108 actuacions:
Prioritzar la prevenció, detecció i atenció a les persones i famílies en situació de risc de pobresa o d'exclusió social.
24 actuacions:
La lluita contra la pobresa i l'exclusió social seran la base de les actuacions municipals del Contracte programa de l'Ajuntament amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i amb la Diputació de Barcelona.
4 actuacions:
Reforç de les accions adreçades a la prevenció i atenció de persones en risc d'exclusió social.
Assolit
Prevenció del risc d'exclusió social en la infància.
Assolit
Projecte d'horts socials.
Assolit
Impuls de la Targeta Moneder per pal·liar situacions de necessitat alimentàries
En planificació
Establir i fer seguiment dels indicadors socials que permetin un coneixement per part de l'Ajuntament i de la ciutadania de la pobresa i de l'exclusió social.
Assolit
Treballar conjuntament amb Creu Roja, Càritas, confessions religioses i entitats de voluntariat per atendre les persones i famílies que ja es troben en situació de vulnerabilitat social.
4 actuacions:
Foment i suport a l'activitat desenvolupada per les entitats del tercer sector: Signatura de conveni amb entitats.
Assolit
Foment dels bancs d'aliments per garantir les necessitats alimentícies de la població.
2 actuacions:
Creació del Banc d'aliments municipal per donar resposta a la demanda existent.
Assolit
Manteniment dels bancs d'aliments ja existents i millora de la coordinació a través del suport tècnic municipal.
Assolit
Manteniment del servei matern-infantil adreçat a famílies amb dificultats i amb col·laboració amb Càritas Diocesana.
Assolit
Ajustar sempre que calgui la dotació pressupostària de les partides per a ajuts socials als criteris i les necessitats que s'estableixin en aquest treball conjunt entre els serveis socials municipals i les entitats abans esmentades.
Assolit
Foment de l'accés i permanència a l'habitatge com a dret bàsic de la ciutadania.
10 actuacions:
Foment de l'accés a la vivenda a través del lloguer social d'habitatges
2 actuacions:
Potenciació de la borsa de lloguer social d'habitatges
Assolit
Impuls del programa socio-residencial "Habitatge +"
Assolit
Impuls de serveis de mediació per al lloguer o la hipoteca
4 actuacions:
Impuls del servei municipal de mediació per al lloguer o la hipoteca
Assolit
Impuls del servei d'intermediació en Deutes de l'habitatge
Assolit
Servei de mediació hipotecària a través de la PAH
En execució
Conveni amb el col·legi de procuradors per ajudar les persones en risc de perdre l'habitatge
Assolit
Impuls d'accions en matèria de promoció, adquisició i lloguer protegit d'habitatge
3 actuacions:
Promoció d'habitatges protegits del sector Anselm Clavé
Assolit
Conveni amb l'Ajuntament de Sant Just per possibilitar l'accés a habitatges de protecció oficial al sector de Mas Lluí
Assolit
Lloguer d'habitatges amb protecció oficial al carrer General Manso
En execució
Impuls de polítiques per al foment de l'ocupació d'habitatges buits
1 actuació:
Pla d'acció per als pisos desocupats
Assolit
Accions per avançar en la lluita contra la pobresa energètica (llum, aigua...).
4 actuacions:
Programa de suport municipal per evitar la pobresa energètica.
Assolit
Conveni amb Aigües de Barcelona per donar suport a famílies amb dificultats per al pagament de la factura de l'aigua
Assolit
Adhesió al Programa Metropolità de Mesures contra la Pobresa Energètica.
Assolit
Bonificació del cànon social de l'aigua.
Assolit
Fomentar i generar oportunitats professionals, apostant per un creixement econòmic que incorpori més valor afegit i innovació.
32 actuacions:
Crear la Mesa per al Desenvolupament Econòmic i la Cohesió Social, amb els objectius de revitalitzar el comerç, la indústria, la formació i la gestió municipal per afavorir la creació d'ocupació.
6 actuacions:
Pla Local per al Foment de l'Ocupació i la Reactivació Econòmica
Assolit
Impuls del Projecte "Mentoring" de suport a l'emprenedoria
Assolit
Foment del Consum Intern
Assolit
Millorar la visibilitat de les empreses del municipi i dels seus polígons d'activitat econòmica i afavorir la seva relació amb el teixit econòmic de la comarca.
Assolit
Dinamització de l'ocupació de Locals i Naus buides.
Assolit
Nou disseny de la Fira Comercial i Industrial
Assolit
Potenciar alternatives a l'ocupació vinculant iniciatives de voluntariat i participació a persones aturades.
1 actuació:
I Jornada del Voluntariat a Sant Feliu
Assolit
Ampliar l'oferta educativa de formació contínua per a persones adultes.
Assolit
Plans de formació i recerca alternatius per a persones en atur de llarga durada (voluntariat, cooperació, participació, etc.), per tal de mantenir les persones vinculades a un projecte motivador.
1 actuació:
Projecte d'Horts Socials
Assolit
Promoure la innovació i l'emprenedoria a través de les tecnologies de la informació i la comunicació.
9 actuacions:
Desenvolupament del programa Yuzz de suport a l'emprenedoria jove de base tecnològica
Assolit
Impuls d'un espai de Coworking
Assolit
Formació en eines digitals als Punt TIC de la ciutat
Assolit
Servei d'assessorament digital
Assolit
Jornades de formació Mobile: m-Talent
Assolit
Impuls d'accions educatives pel foment de l'emprenedoria digital
2 actuacions:
Desenvolupament de l'acció educativa per al foment de l'emprenedoria digital "Sant Feliu empresa"
Assolit
Acció educativa per al foment de l'emprenedoria digital: "Inventors i Publicistes"
Assolit
Potenciar la inclusió digital de les entitats del municipi a través del lliurament d'equips informàtics
Assolit
Participació en la I setmana de la Co-innovació
Assolit
Promoure la formació, l'ocupació i l'emprenedoria
7 actuacions:
Promoure la formació per a joves
3 actuacions:
Potenciació dels programes de qualificació professional inicial (PQPI)
Assolit
Impuls i desenvolupament del programa "Joves per l'ocupació"
Assolit
Impuls i desenvolupament del programa "Fem Ocupació per joves"
Assolit
Impuls de programes per a la millora de la formació professionalitzadora
Assolit
Eines formatives per a la recerca activa de feina
Assolit
Potenciar la inserció laboral mitjançant la intermediació d'ofertes d'empreses
Assolit
Suport a la creació d'empreses, suport a l'emprenedoria
Assolit
Dinamització de l'activitat econòmica a través de l'impuls del comerç, mercats i fires
4 actuacions:
Gestió i dinamització del comerç local
Assolit
Reforma del mercat municipal per a la seva potenciació
En execució
Potenciació de la Fira Comercial i Industrial com a element de dinamització econòmica
Assolit
Foment de l'ocupació de locals i captació de nous operadors
Assolit
Impuls d'accions per enfortir el teixit empresarial de la ciutat
3 actuacions:
Implantació d'un espai d'atenció a les empreses
Assolit
Formació a les empreses
Assolit
Millora dels polígons industrials per fomentar la competitivitat de les empreses
En planificació
Promoure una millor qualitat de vida i autonomia personal de la gent gran i de les persones amb discapacitat, així com de les seves famílies
21 actuacions:
Identificar necessitats i recursos per donar suport a les persones d'aquests col·lectius en risc d'exclusió social.
3 actuacions:
Manteniment del servei de menjador social adreçat a les persones grans.
Assolit
Col·laboració amb el programa "Vellesa activa" de Creu Roja.
Assolit
Programa promoció de l'autonomia personal.
Assolit
Impulsar el desplegament de la Llei de serveis socials i d'atenció a la dependència.
3 actuacions:
Més recursos per al desenvolupament dels Programes Individuals d'Atenció (PIA).
Assolit
Increment dels serveis d'atenció domiciliària per a persones amb dependència reconeguda.
Assolit
Creació de grups de suport d'ajuda mútua per a cuidadors no professionals i tallers de formació.
Assolit
Universalització dels serveis d'atenció domiciliària (SAD)
3 actuacions:
Implantació del sistema de tarifació social per a l'accés als serveis d'atenció domiciliària
Assolit
Ampliació, regulació i aplicació de criteris de tarifació social del servei de teleassistència
Assolit
Manteniment del serveis de suport per potenciar la permanència de les persones grans en el seu domicili
Assolit
Potenciar els espais de relació i activitats per a la gent gran.
4 actuacions:
Millora del Casal Municipal de la Gent Gran.
En planificació
Ampliació del programa d'activitats per a la gent gran per tal de donar resposta als diferents interessos del col·lectiu.
Assolit
Consolidació del voluntariat amb persones grans per a l'ampliació del programa d'activitats.
Assolit
Manteniment del servei de podologia.
Assolit
Fomentar l'autonomia de les persones amb discapacitat, des d'una perspectiva transversal i integradora.
8 actuacions:
Atenció i assessorament a les persones amb discapacitat i a les seves famílies.
3 actuacions:
Consolidació del servei municipal d'atenció i assessorament a les persones amb discapacitat i les seves famílies.
Assolit
Suport a la integració de nens i nenes amb discapacitat als casals d'estiu.
Assolit
Desenvolupament del servei de transport adaptat porta a porta.
Assolit
Activitats específiques de suport adreçades als col·lectius de discapacitats.
Assolit
Suport a les entitats, serveis especialitzats i associacions de persones amb discapacitat.
Assolit
Activitats de sensibilització.
3 actuacions:
Consolidació de la Campanya "Mulla't per l'esclerosi múltiple".
Assolit
Consolidació de la Setmana de la Discapacitat.
Assolit
Suport a activitats en els centres escolars.
Assolit
Afavorir l'accés de tota la ciutadania en igualtat de condicions als serveis i equipaments municipals i adaptar els preus públics a la capacitat econòmica de les famílies.
12 actuacions:
Remarcar la prioritat de la funció social en el conjunt dels equipaments municipals: no n'hi ha prou amb tenir-los, el que cal és que siguin accessibles a tota la ciutadania en igualtat d'oportunitats.
4 actuacions:
Potenciació de l'Escola Municipal de Música amb l'ampliació de l'ensenyament musical.
Assolit
Impuls del projecte "Patis Oberts" per optimitzar els usos dels patis escolars.
Assolit
Renovació i canvis en la Piscina Municipal de l'Escorxador per fer-la més accessible.
Assolit
Adequació de la Torre Can Calders per millorar l'atenció a les persones amb dificultats.
Assolit
Fer un estudi per analitzar els públics presents i els absents als nostres equipaments i, en aquest segon cas, identificar els motius de les dificultats d'accés als serveis i equipaments municipals
Assolit
Revisar els canals d'informació i de comunicació dels serveis municipals, per garantir que tothom en tingui un coneixement adequat.
3 actuacions:
Treballar de manera singular la difusió dels serveis educatius
Assolit
Treballar la difusió del Complex municipal de Piscines
Assolit
Potenciació i actualització de continguts dels punts d'informació ciutadana
Assolit
Revisar els preus públics dels serveis i equipaments, establint preus variables d'acord amb el nivell de renda per tal que el preu no sigui una barrera per a l'accés als serveis i equipaments municipals (tarifació social).
4 actuacions:
Aplicació de la tarifació social a les escoles bressol municipals
Assolit
Aplicació de la tarifació social a l'Escola Municipal de Música
Assolit
Implantació del sistema de tarifació social per a l'accés als serveis d'atenció domiciliària
Assolit
Establiment de tarifes reduïdes per a persones aturades al Complex municipal de piscines
Assolit
Garantir la igualtat efectiva de gènere, estimulant la participació de les dones en totes aquelles qüestions referides a potenciar la igualtat d'oportunitats.
13 actuacions:
Desenvolupar el 3r Pla d'Acció per a les Dones i l'Equitat de Gènere, garantint l'atenció a tots el col·lectius de dones.
En execució
Potenciar la Xarxa contra la violència masclista, coordinant els i les professionals que en formen part i proposant accions concretes de prevenció, sensibilització i conscienciació.
2 actuacions:
Procés de Revisió de la Xarxa de Coordinació i Atenció a Dones que pateixen violència
Assolit
Revisió de protocol d'abordatge de casos d'urgència de dona i els seus fills i filles es en casos de violència de gènere.
En execució
Desenvolupar les polítiques de gènere de manera transversal, garantint la perspectiva i l'impacte de gènere en totes les actuacions municipals.
6 actuacions:
Consolidació de les activitats del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones.
Assolit
Impuls del Dia Internacional de la Salut de la Dona.
Assolit
Celebració del Dia Internacional del Càncer de Mama.
Assolit
Consolidació de les Jornades de Tardor de la Dona contra la violència masclista
Assolit
Desenvolupament de tallers de coeducació adreçats a les escoles.
Assolit
Campanyes informatives sobre els serveis d'atenció a les dones a través del comerç de la ciutat
Assolit
Ampliació dels serveis municipals d'informació i atenció a les dones.
4 actuacions:
Consolidació i potenciació del Servei de Informació i Atenció a les Dones (SIAD).
Assolit
Grup d'Ajuda Mútua.
Assolit
Taller d'Amor romàntic.
Assolit
Tallers d'autoestima.
Assolit
Promoure el compromís solidari i de difusió dels valors a l'entorn del respecte a la diferència i dels drets humans.
6 actuacions:
Dissenyar i coordinar les activitats del Pla de sensibilització de manera conjunta amb el Consell Municipal de Solidaritat.
Assolit
Difondre la informació de la tasca que es fa des de Sant Feliu en termes de solidaritat i cooperació al desenvolupament, i fomentar actituds de corresponsabilitat ciutadana amb els processos de la crisi global.
2 actuacions:
Consolidació de la Fira de la Solidaritat.
Assolit
Suport a les Jornades dels Drets Humans a Sant Feliu.
Assolit
Fomentar l'educació per la pau en els centres escolars.
2 actuacions:
Impuls del Servei "Escoles solidàries".
Assolit
Celebració del Dia Internacional de la No Violència a les Escoles (DENIP)
Assolit
Potenciar el treball en xarxa del teixit associatiu dedicat a l'ajuda mútua i solidària de les entitats de Sant Feliu.
Assolit
contraure Expandir tot 3.
Construcció de teixit social i de ciutadania
111 actuacions:
Tenir una perspectiva jove en el conjunt de l'activitat de l'Ajuntament i treballar perquè cada noi i noia pugui tirar endavant el seu projecte de vida.
19 actuacions:
Desenvolupar el Pla Jove de manera transversal i facilitar-ne el seguiment des del teixit jove.
3 actuacions:
Procés participatiu de l'elaboració del Pla Jove 2012-2016.
Assolit
Aprovació del Pla Jove 2012-2016.
Assolit
Creació de comissions de joves.
Assolit
Definir, de forma prioritària en el marc del Pla d'equipaments, els espais de trobada i d'atenció per als joves, especialment el Casal de Joves.
2 actuacions:
Procés participatiu per a la remodelació del Casal de Joves.
Assolit
Projecte de reforma integral del Casal de Joves.
En planificació
Fomentar una oferta d'activitats diversificada, de proximitat i que fomenti valors com la salut, la cooperació i el respecte a la diferència.
10 actuacions:
Actuacions per potenciar igualtat de gènere entre els joves
Assolit
Actuacions per al foment d'hàbits saludables entre joves.
2 actuacions:
Accions de prevenció en el consum d'alcohol entre els joves.
Assolit
Consolidació dels agents de salut.
Assolit
Difondre les iniciatives de les entitats juvenils i promoure la participació del jovent en la vida de la ciutat.
2 actuacions:
Participació a través de les xarxes socials.
Assolit
Activitats promogudes per les entitats juvenils.
Assolit
Tallers en l'àmbit del medi ambient.
Assolit
Actuacions per fomentar l'esport entre joves.
2 actuacions:
Okupa la Nit
Assolit
Jovestiu esportiu amb la implicació d'entitats esportives
Assolit
Tallers i activitats en l'àmbit cultural.
1 actuació:
Espai d'assaig musical i creació per a joves (bugs d'assaig).
Assolit
Tallers trimestrals al Casal de Joves.
Assolit
Potenciar l'autonomia del jovent, vincular la formació amb la recerca de feina i facilitar l'accés a l'habitatge.
4 actuacions:
Programa PIDCES - Punt d'Informació i Dinamització Centres d'Educació Secundària.
Assolit
Punt d'Informació Juvenil (PIJ).
Assolit
Projecte delegats i delegades.
Assolit
Garantia Juvenil.
En execució
Millorar la qualitat de l'educació amb la participació activa de la comunitat educativa i prioritzant el treball per afavorir l'èxit escolar per a tothom
20 actuacions:
Elaborar, juntament amb la Generalitat i la comunitat educativa, un pla per reduir significativament el fracàs escolar i posar-lo en funcionament a partir del curs 2012-2013.
6 actuacions:
Suport als tallers d'estudi assistit.
Assolit
Suport als projectes de biblioteques escolars.
Assolit
Impuls al programa de reutilització de llibres.
Assolit
Millora del catàleg d'activitats adreçades als centres educatius.
Assolit
Creació de la Comissió d'absentisme.
Assolit
Impuls de la Comissió Postobligatòria.
Assolit
Posar en marxa espais d'estudi permanents i aules d'estudi en períodes d'exàmens.
Assolit
Crear espais per donar suport i orientació a les famílies per a l'òptim desenvolupament escolar dels seus fills i filles.
2 actuacions:
Impuls del programa de suport a les AMPA's
Assolit
Suport a la funció educativa de pares i mares
Assolit
Treballar, conjuntament amb la Generalitat, la planificació del mapa escolar perquè garanteixi la igualtat d'oportunitats i d'accés als centres educatius.
3 actuacions:
Manteniment de l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME).
Assolit
Consolidació de la Taula mixta per garantir la igualtat d'oportunitats i d'accés als centres educatius.
Assolit
Acord per a l'establiment d'un nou institut de Hosteleria, Turisme i Indústries alimentàries.
Assolit
Donar impuls a l'educació permanent creant al Pla Local de Formació d'Adults.
Assolit
Fomentar l'educació en el lleure com a espai d'educació integral d'infants i joves, transmissió de valors i de prevenció de discriminacions i desigualtats.
3 actuacions:
Suport a les activitats impulsades per les entitats del lleure
Assolit
Suport a les activitats d'estiu per al foment del lleure educatiu a l'estiu.
Assolit
Jocs al Carrer per infants i les seves famílies.
Assolit
Continuar impulsant l'espai educatiu per a la petita infància de 0-3 anys amb un projecte d'escoles bressol que sigui referent en els barris i proper a la ciutadania i amb serveis d'acompanyament a les famílies.
3 actuacions:
Donar cobertura a l'increment de la demanda de places d'escoles bressol.
Assolit
Trasllat i ampliació de l'escola bressol municipal Fàbregas.
Assolit
Desplegament del model Centre Educatiu 0-3.
Assolit
Potenciar el concepte de Sant Feliu, com a ciutat educadora
Assolit
Garantir la possibilitat d'accés a la pràctica esportiva per a tothom. Treballar perquè l'esport local sigui de qualitat i difongui valors educatius i cívics.
16 actuacions:
Elaborar el Pla Estratègic de l'Esport com a principal objectiu del mandat del Consell Municipal de l'Esport.
2 actuacions:
Taller de debat ciutadà en el marc del Pla Estratègic de l'Esport.
Assolit
Aprovació del Pla Estratègic de l'Esport.
Assolit
Promoure l'educació en valors a l'esport en edat escolar a través de l'elaboració d'un codi de conducta sorgit del Consell Municipal de l'Esport.
En execució
Impulsar amb les entitats el règim de la gestió en corresponsabilitat de les instal·lacions esportives, mitjançant la signatura de convenis.
3 actuacions:
Treball conjunt amb el Club de Natació Sant Feliu per aconseguir la sostenibilitat de la concessió del Complex Municipal de Piscines.
Assolit
Conveni amb el Club de Bàsquet Santfeliuenc per a la implicació en la gestió del Palau Municipal Juan Carlos Navarro.
Assolit
Conveni amb la Peña Recreativa Sant Feliu per a la gestió del camp de futbol municipal Falguera.
Assolit
Diversificar les activitats esportives no federades i fomentar l'esport per a tothom.
9 actuacions:
Consolidació de la Cursa de La Sansi.
Assolit
Desenvolupament del Programa d'Atletisme Escolar.
Assolit
Desenvolupament del Pla d'Activitat Física, Esport i Salut (PAFES).
Assolit
Promoció dels Jocs Escolars.
1 actuació:
Nou sistema de competició escolar: Juga Verd Play.
Assolit
Foment de la competició federada.
Assolit
Foment del Pla Català d'Esport.
Assolit
Consolidació d'accions esportives per fomentar la cohesió social.
Assolit
Promoció del Programa de Curses d'Orientació.
Assolit
Promoció Programa Dona i Esport.
Assolit
Dissenyar el projecte de l'àrea esportiva del Mas Lluí amb les propostes sorgides del Consell Municipal de l'Esport i de l'acord de govern d'aquest mandat.
Assolit
Orientar les polítiques culturals partint de la riquesa de l'activitat cultural, de les associacions i equipaments i del teixit creatiu.
17 actuacions:
Elaboració del Pla Estratègic de Cultura per assolir una visió global de la cultura i les entitats.
3 actuacions:
Creació del Fòrum Cultura per a l'elaboració del Pla Estratègic de Cultura.
Assolit
Procés participatiu del Fòrum de Cultura.
Assolit
Aprovació del Pla Estratègic de Cultura.
Assolit
Garantir el funcionament efectiu del Consell de Cultura amb la creació de comissions de treball específiques, entre altres, de programació i de calendari festiu.
1 actuació:
Comissió del Patrimoni i Setmana del Patrimoni.
Assolit
Impulsar el funcionament en xarxa i concreció de convenis amb les entitats.
Assolit
Crear la Comissió de Mocadors d'Honor.
Assolit
Redefinir la comissió i el Premi de Poesia Martí Dot.
Assolit
Reforçar el programa "Ciutat de les Roses", com a marca de ciutat i posar en funcionament l'espai divulgatiu i pedagògic del Roserar de Dot i de Camprubí.
2 actuacions:
Posada en funcionament l'espai divulgatiu i pedagògic del Roserar de Dot i de Camprubí.
Assolit
Reforç de les activitats anuals per potenciar el protagonisme de la rosa a la ciutat.
Assolit
Definir un pla d'usos per optimitzar el funcionament dels equipaments municipals.
2 actuacions:
Increment d'espais per a exposicions al Palau Falguera.
Assolit
Obres de millora a la Sala Ibèria per potenciar els usos de l'espai.
Assolit
Elaborar un pla de comunicació per incrementar el coneixement de l'activitat cultural a tots els barris i sectors de la ciutat.
Assolit
Foment de la difusió cultural a partir d'una extensa programació en xarxa.
5 actuacions:
Foment d'un programació cultural extensa i variada durant l'any.
Assolit
Foment d'accions per atreure recursos culturals externs.
Assolit
Incrementar l'oferta expositiva en arts plàstiques
Assolit
Commemoració de l'Any Joana Raspall.
Assolit
Potenciar la Festa de Tardor i les Festes de Primavera del municipi amb activitats a tots els barris i per a tots els col·lectius.
Assolit
Fer de Sant Feliu una ciutat acollidora, amb plenitud d'igualtat de drets de ciutadania per a tothom.
6 actuacions:
Enfortir els serveis d'atenció, facilitant informació bàsica ciutadana, i donant a conèixer el Servei municipal d'atenció jurídica per garantir els drets fonamentals de les persones.
3 actuacions:
Impulsar la tramitació dels informes d'estrangeria.
3 actuacions:
Informe municipal d'arrelament social.
Assolit
Informe municipal d'adequació de l'habitatge per reagrupament familiar i informe municipal de renovació d'adequació de l'habitatge per reagrupament familiar.
Assolit
Informe municipal d'Integració social.
Assolit
Enfortir el teixit associatiu com a principal part implicada en l'acollida de les persones.
2 actuacions:
Creació de la Xarxa Sant Feliu, Ciutat Acollidora
Assolit
Impulsar sessions de formació per combatre la rumorologia
Assolit
Oferir sessions d'acollida especialitzada a persones nouvingudes, garantint que tota persona que vingui a viure al nostre municipi pugui rebre tota la informació dels serveis de què disposa, del teixit associatiu i de les nostres festes perquè tothom que vingui a viure a Sant Feliu pugui fer seva la ciutat.
Assolit
Impulsar programes de protecció de la salut pública i de seguiment de la qualitat de l'atenció sanitària.
11 actuacions:
Treballar amb el Departament de Salut de la Generalitat per al manteniment de les inversions i els serveis previstos als dos centres d'atenció primària.
3 actuacions:
Impulsar l'ampliació del Centre d'Atenció Primària El Pla.
Assolit
CAP Rambla.
Assolit
Ubicació a la ciutat de la nova seu de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.
Assolit
Programa de prevenció i promoció de la salut.
3 actuacions:
Programa de Salut a les escoles.
Assolit
Programa de Salut en la població.
Assolit
Programa Salut en l'entorn laboral.
Assolit
Potenciar el Consell Municipal de Salut com a òrgan de debat en temes de salut pública i comunitària.
Assolit
Fomentar les entitats locals dedicades a la prevenció i atenció de determinades malalties.
Assolit
Coordinar les inspeccions en seguretat alimentària i salut amb les inspeccions d'activitats en el marc de les noves directives de la Unió Europea.
2 actuacions:
Programa de Seguretat Alimentària.
Assolit
Programa de Sanitat Ambiental.
Assolit
Consolidar els serveis d'atenció municipal als consumidors.
Assolit
Política lingüística: impuls al coneixement i a l'ús de la llengua catalana com a eina fonamental per a la cohesió social.
5 actuacions:
Garantir l'aprenentatge del català al conjunt de la població.
Assolit
Incrementar l'ús social del català a la ciutat.
Assolit
Garantir l'ús preferent de la llengua catalana a l'administració, serveis i mitjans de comunicació municipals, d'acord amb el Reglament d'usos lingüístics aprovat per l'Ajuntament.
Assolit
Donar suport al sistema educatiu d'immersió lingüística en català a l'escola.
Assolit
Donar suport a les mesures que promoguin els drets i el reconeixement de la llengua catalana en l'àmbit nacional i internacional.
En previsió
Reforçar les polítiques de seguretat per garantir les llibertats.
11 actuacions:
Continuar treballant, en el marc de la Junta de Seguretat Local, de forma coordinada amb els diferents cossos de seguretat i el Govern de la Generalitat, per garantir la seguretat ciutadana i viària.
3 actuacions:
Desenvolupament d'accions per millorar la seguretat ciutadana i viària, de manera conjunta amb la resta d'agents implicats.
Assolit
Impuls del Pla local de seguretat
En execució
Implantació un sistema de gestió a les unitats mòbils amb localització en temps real per millorar les tasques de seguretat
En execució
Organitzar les tasques de la Policia Local, amb criteris de proximitat i amb la col·laboració de les entitats ciutadanes.
2 actuacions:
Millora de la coordinació interna i amb entitats ciutadanes aplicant criteris de proximitat
Assolit
Increment de les tasques de proximitat, donant preferència a les patrulles a peu
Assolit
Desenvolupar nous mecanismes de comunicació i d'informació sobre les tasques de la Policia Local.
3 actuacions:
Posada en marxa d'un aplicació mòbil (app) de seguretat ciutadana per facilitar la comunicació de la ciutadania amb la Policia Local
Assolit
Millora de la presència de la Policia Local al web i xarxes socials.
Assolit
Adequació tecnològica de les dotacions de Policia per oferir informació a l'instant a la ciutadania.
Assolit
Realitzar accions d'educació viària i de prevenció en l'àmbit de la seguretat ciutadana
3 actuacions:
Potenciació del programa d'educació viària
Assolit
Implantació del servei de motorista les 24 hores del dia, com a policia preventiva
Assolit
Desenvolupament d'accions de prevenció en l'àmbit de la seguretat ciutadana
Assolit
Apostar per la mediació com a eina primera i bàsica per garantir la convivència cívica i la prevenció riscos.
6 actuacions:
Impulsar el funcionament del Programa de Civisme i Convivència, amb una coordinació estreta amb el conjunt de serveis municipals.
3 actuacions:
Consolidació del servei de Mediació Municipal.
Assolit
Coordinació de la Taula de Convivència Tècnica.
Assolit
Impuls de la Taula de Seguiment Ciutadà del Pla de Convivència.
Assolit
Elaborar i aplicar els plans municipals de mediació i de convivència. Aprobació del Pla de Convivència.
2 actuacions:
Procés participatiu per a l'elaboració del Pla de Convivència.
Assolit
Aprovació del Pla de Convivència
Assolit
Revisar l'Ordenança Municipal de Civisme, amb una implicació més efectiva de les entitats en el seguiment de la seva aplicació.
1 actuació:
Procés participatiu per la revisió de l'Ordenança de Civisme.
En execució
contraure Expandir tot 4.
Planejament urbanístic
35 actuacions:
Posar a debat ciutadà els temes clau de la revisió del planejament urbanístic vigent i el model territorial de ciutat.
7 actuacions:
Sol·licitar un organisme d'arbitratge per al planejament del torrent del Duc i Mas Lluí i demanar l'assessorament d'experts (Universitat Politècnica de Barcelona), per tal d'arribar a una proposta més consensuada i definitiva en aquest mandat.
3 actuacions:
Conveni amb la UPC per a la revisió del planejament del Torrent del Duc.
Assolit
Acord de desistiment de la modificació del planejament del Torrent del Duc.
Assolit
Elaboració d'un avenç de planejament del Torrent del Duc.
En planificació
Debatre en el si del Consell Assessor d'Urbanisme les propostes de la UPC, el Pla de Mobilitat Urbana i el planejament de la superfície generada amb motiu del soterrament de les vies del tren, com també els temes urbanístics estratègics que requereixin la participació i el consens de la ciutadania.
3 actuacions:
Propiciar la participació ciutadana per a l'elaboració del Pla de Mobilitat Urbana 2015-2020 (PMU).
Assolit
Informar al Consell Assessor sobre la proposta el desistiment de la modificació del Planejament del Torrent del Duc.
Assolit
Debat sobre el planejament de la superfície després de les obres del soterrament.
En previsió
Planejament de centralitat urbana.
1 actuació:
Planejament de l'illa de Can Ricart per ampliar els accessos a la plaça de Lluís Companys.
Assolit
Mobilitat sostenible i transport públic.
9 actuacions:
Sol·licitar la viabilitat del canvi de traçat de la línia L3 del metro en el marc del Pla de Desenvolupament d'Infraestructures (PDI) de l'Autoritat Metropolitana del Transport per al període 2012-2022.
Assolit
Desenvolupar el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) per a l'ordenació del transport i la mobilitat, que planifiqui la mobilitat de la ciutat, tenint present les diferents tipologies de transport i els passatgers.
1 actuació:
Aprovació del Pla de Mobilitat Urbana 2015-2020.
Assolit
Treballar amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona per incrementar les línies d'autobús que ens comuniquin amb l'aeroport i els municipis de l'altra riba del riu Llobregat.
4 actuacions:
Millora del transport públic interurbà.
2 actuacions:
Propiciar l'arribada de més línies interurbanes d'autobús a Sant Feliu.
Assolit
Millora de les parades d'autobús.
Assolit
Millora del transport públic urbà.
2 actuacions:
Millora del transport públic urbà amb la creació de la nova línia d'autobusos SF3 (caps de setmana i festius).
Assolit
Manteniment i consolidació de les línies urbanes ja existents.
Assolit
Facilitar els desplaçaments a peu i amb bicicleta i garantir l'accessibilitat a l'espai públic de tota la ciutadania.
3 actuacions:
Desplegament de nous carrils bicis d'acord al Pla Director de la Bicicleta.
Assolit
Implantació del Bicibox, sistema segur d'aparcament de bicicles.
Assolit
Actuacions per a la millora de l'accessibilitat per als vianants
En execució
Desenvolupar l'obra de soterrament de la línia fèrria, concretant-ne el finançament, així com la definició dels treballs de planejament urbanístics amb la participació ciutadana.
14 actuacions:
Treballar de forma unitària i constant amb els portaveus municipals davant la Generalitat i l'Estat per aconseguir la priorització de les obres del soterrament en els marcs establerts de decisions d'inversió pública a Catalunya (DA3, Pla de Rodalies 2010-2015, o el que s'escaigui).
6 actuacions:
Declaració institucional unitària per demanar als partits polítics estatals la inclusió del soterrament als programes electorals.
Assolit
Propiciar el suport dels grups del Parlament català al soterrament.
Assolit
Solicitud a la Generalitat de la inclusió del soterrament en el Pla de Rodalies 2011-2015.
Assolit
Al·legacions al Pla Director d'Infraestructures 2011-2020.
Assolit
Reivindicació unitària de la necessitat del soterrament davant el Congrés dels Diputats.
Assolit
Presentació d'al·legacions al document inicial del Plan de Infrastructuras, Transporte y Vivienda (PITVI 2012-2024) per a la inclusió del soterrament de les vies del tren
Assolit
Demanar la licitació de les obres al Ministeri de Foment en els Pressupostos Generals de l'Estat de 2012 i següents.
4 actuacions:
Acord per a la inclusió del soterrament als Pressupostos Generals de l'Estat 2012.
Assolit
Acord per a la inclusió del soterrament als Pressupostos Generals de l'Estat 2013
Assolit
Acord per a la inclusió del soterrament als Pressupostos Generals de l'Estat 2014.
Assolit
Acord per a la inclusió del soterrament als Pressupostos Generals de l'Estat 2015
Assolit
Dur a terme mobilitzacions socials unitàries, permanents i amables per tal que la reivindicació del soterrament estigui present als mitjans de comunicació nacionals i estatals i sumi complicitats dins i fora de Sant Feliu de Llobregat.
Aturat
Assolir un planejament urbanístic amb més consens ciutadà i polític.
En previsió
Reclamar millores en la seguretat i l'accessibilitat del pas de les vies i de l'estació de Renfe mentre el soterrament no es dugui a terme.
2 actuacions:
Sol·licitar a ADIF i Renfe la millora de l'accessibilitat a les andanes mitjançant ascensors.
Assolit
Garantir la seguretat de les persones usuàries del tren permetent la permeabilitat de les andanes de l'estació per evitar la circulació per les vies al costat dels trens.
Assolit
Elaborar un mapa d'equipaments municipals que ordeni i doni resposta a les necessitats de la ciutadania.
5 actuacions:
Elaborar el Pla Director d'Equipaments, que ha de ser el document guia de la planificació de les inversions a mitjà termini.
3 actuacions:
Procés d'elaboració del Pla Director d'Equipaments.
Assolit
Procés d'aportacions ciutadanes per a la configuració del Pla Director d'Equipaments.
Assolit
Aprovació del Pla Director d'Equipaments.
Assolit
Elaborar un pla d'usos i criteris d'optimització dels equipaments, com espais de convivència i cohesió social.
2 actuacions:
Creació del Servei Municipal d'Equipaments per gestionar, de manera integral, tota la informació relacionada amb els equipament municipals.
Assolit
Impuls de la gestió cívica dels centres cívics perquè esdevinguin espais de convivència i cohesió social.
Assolit
contraure Expandir tot 5.
Qualitat de l'espai públic
45 actuacions:
Revisar les concessions de serveis per a la millora i manteniment de l'espai públic.
15 actuacions:
Realitzar les auditories de gestió corresponents a les contractes municipals de recollida de residus, neteja viària i d'edificis i de jardineria.
4 actuacions:
Realització d'una auditoria de la contracta de recollida de residus.
Assolit
Realització d'una auditoria de la contracta de neteja viària.
Assolit
Realització d'una auditoria de la contracta de neteja d'edificis.
Assolit
Realització d'una auditoria de la contracta de jardineria.
Assolit
Dur a terme una nova concessió única per a la recollida de residus i la neteja viària, que augmenti la qualitat del servei.
4 actuacions:
Establiment de nous contenidors d'orgànica.
Assolit
Substitució de contenidors de recollida selectiva.