PLA D'ACTUACIÓ DEL MANDAT 2011-2015
Punt:
EIX ESTRATÈGIC
1.
EIX ESPECÍFIC
1.
ACTUACIÓ PRINCIPAL
1.
ACTUACIÓ DERIVADA
.
SUB-ACTUACIÓ
.
Títol: Activar els consells sectorials de participació i garantir-ne el funcionament 
Descripció: Els consells sectorials de participació són òrgans consultius que tenen entre les seves funcions assessorar, informar, col·laborar i fomentar la participació ciutadana en els temes relacionats amb un àmbit concret i elaborar i elevar propostes al Consell Plenari o a les diferents àrees municipals.

Amb la voluntat de fomentar la pressa de decisions conjunta amb la ciutadania sobre els temes de ciutat, en aquest mandat s'han constituït 13 consells sectorials integrats per teixit associatiu, ciutadania i grups polítics.
Resultats: El funcionament de cada consell, així com les actes amb la concreció de les principals línies de treball i accions impulsades per cada consell es poden trobar a l'espai web dels diferents consells de participació (enllaços)
Enllaços: Espai web dels consells sectorials
 
Responsable polític: Lidia Muñoz
Responsable tècnic: Mireia Vilanova
Barris:
Can Nadal Can Bertrand Can Llobera
Can Maginàs Falguera Roses-Castellbell
Can Calders La Salut Les Grases
Mas Lluí Zones industrials
Estat: Assolit