Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Inici
Mostrar panell d'identificació
Mostrar cercador global

4. Legalitat i comunitat de propietaris i propietàries

4.1. La propietat horitzontal. Llei reguladora de la propietat horitzontal. ( Llei 5/2015 del CCC)

La propietat horitzontal és una figura jurídica que atorga un dret individual i personal sobre els elements privatius (habitatges, locals, etc).  El concepte de propietat horitzontal és un concepte jurídic que fa referència a la propietat privativa més la propietat comunal de certs elements dels edificis, no a la igualtat entre propietaris. No tots els propietaris tenen el mateix poder de decisió, ja que dependrà de les quotes de participació de cada propietat. La llei que regula aquesta forma especial  de propietat és la Llei de Propietat Horitzontal ( Llei 5/2015 de modificació del CCC de 13 de maig), que es troba dins del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya.

4.2. Procediment per legalitzar i constituir una comunitat de propietaris i propietàries (articles 553-7, 553-9 del codi civil)

Els passos a seguir per legalitzar i constituir la comunitat són:

1. Inscriure el títol constitutiu en el Registre de la Propietat ( es pot fer abans que la construcció estigui acabada): tota la comunitat de propietaris i propietàries ha de disposar del Títol constitutiu de la Propietat Horitzontal, és el que es coneix com escriptura de divisió horitzontal.. El títol recull les característiques del l’edifici i els habitatges, inclou la quota o coeficient de participació de cadascun dels habitatges i, en algunes ocasions, els estatuts amb normes que regeixen la comunitat. El títol pot ser atorgat pel propietari o propietària de l’edifici, pels propietaris i propietàries dels pisos, o via resolució judicial. La ratificació del títol per part dels i les propietàries s’ha de fer en el moment de la compra de l’habitatge.

2. Convocar i celebrar una junta de propietaris i propietàries on s’escullin els càrrecs de la comunitat (president, secretari, vocal, etc.)  i signar una acta constitucional ( annex 1), que caldrà escriure-la al llibre d’actes.

3. Registrar la comunitat al Registre de la Propietat i segellar el llibre d’actes (disponible en qualsevol llibreria). La tramitació es fa efectiva en 15 dies i  la documentació que cal adjuntar per fer el registre efectiu és la següent:

  • Llibre d’actes en blanc.
  • Acta constitucional.
  • Fotocòpia del DNI del president.
  • Fotocòpia de l’escriptura de l’habitatge del president o d’un propietari o propietària.

4. Fer la sol·licitud del NIF de la comunitat a l’Agència Tributària. La tramitació es immediata i la documentació a aportat és la següent:

  • Imprès de  sol·licitud del NIF, amb el model 036, que us vendran a l’Agència Tributària.
  • Llibre d’actes segellat al Registre de la Propietat amb l’acta constitucional.

5. També caldrà obrir un compte bancari per dipositar els ingressos provinents de les quotes i per fer les moviments necessaris per la gestió econòmica de la comunitat. El fons de reserva haurà de ser dipositat en compte bancari a part article 553-6 del codi civil) .