Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Inici
Mostrar panell d'identificació
Mostrar cercador global

Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Finançat per la Unió Europea: NextGenerationEU (obre en un nova finestra del navegador)  Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (obre en un nova finestra del navegador)

L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat va aprovar el Pla de Mesures Antifrau en sessió plenària de data 24 de febrer de 2022. Aquest Pla es configura com una peça essencial del Sistema d’Integritat Institucional que està impulsant l’Ajuntament, amb el compromís establert tant al Pla d’Actuació Municipal (2019-2023) com a l’Estratègia Integral de Govern Obert, per tal de configurar un model de governança basat en el Bon Govern i la Bona Administració, i que incorpora com a valors la integritat i l’ètica institucional en la gestió pública de l’Ajuntament i de totes les persones que hi contribueixen.

Aquest Pla s'ha elaborat d'acord amb l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer del 2021, que obliga els estats membres a protegir els interessos financers de la Unió Europea i a prendre les mesures oportunes per prevenir, detectar i corregir el frau, la corrupció i els conflictes d'interessos, i d'acord amb l'article 6 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, que exigeix la redacció d'un pla de mesures antifrau a cada organisme executor de fons del MRR (Mecanisme de Recuperació i Resiliència).

El MMR és la peça angular del paquet de mesures Next Generation EU, que la Unió Europea ha posat a disposició dels estats membres per fer front als efectes de la Covid-19 i transformar els reptes derivats de la pandèmia en una oportunitat per impulsar la transició ecològica i la transformació digital dels països membres.

El Pla de Mesures Antifrau neix com un document dinàmic i flexible, que s’actualitzarà almenys anualment i incorpora les responsabilitats i mesures necessàries en la lluita contra el frau, estructurades en els quatre elements clau del denominat cicle antifrau: prevenció, detecció, correcció i persecució.

Objectiu del Pla Tornar a l'índex de capçalera d'aquesta pàgina

L’objectiu del Pla de Mesures Antifrau és doble. Per una banda ha de guiar les actuacions que dugui a terme l’Ajuntament com a entitat executora dels fons (MRR), per tal de garantir un bon ús dels recursos provinents de la Unió Europea, i assegurar que la utilització d’aquests fons s’ajusta a les finalitats per a les quals han estat assignades, i per altra banda, constitueix un marc regulatori i d’actuació general que permet avançar en la política de l’Ajuntament de tolerància zero amb el frau i la corrupció, compromís que s’ha de fer extensiu a tot el personal que presta els seus serveis a la corporació, com a peça necessària per la construcció d’un Sistema d’Integritat institucional.

Responsabilitats i mesures antifrau més rellevants contingudes al Pla Tornar a l'índex de capçalera d'aquesta pàgina

Entre d’altres aspectes, el Pla de Mesures Antifrau, preveu:

 • La creació del Comitè Antifrau, que és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment de les previsions contingudes en el Pla com la gestió de les alertes rebudes i l’avaluació la possible existència de frau.
 • L’habilitació de canals de denúncies tant interns a l’Ajuntament com externs a disposició de la ciutadania per rebre denúncies relacionades tant amb els fons MRR, com amb la resta de l’activitat administrativa.
 • L’elaboració i divulgació de codis ètics i de conducta aplicables al personal de l’Ajuntament com un dels elements essencials del Marc d’Integritat Institucional per tal de difondre els valors, els deures i les normes de conducta en matèria de frau. En aquest sentit, l’Ajuntament ha elaborat el Codi ètic dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Sant Feliu, amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 • L’adhesió de l’Ajuntament al Registre de Grups d’Interès de Catalunya, per donar compliment al que s’estableix al Decret Llei 1/2017 de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya.
 • Formació relativa a la prevenció, detecció i gestió del conflicte d’interessos per al personal de l’Ajuntament.
 • Assegurar un control intern eficaç dins de l’àmbit de les seves responsabilitats; preveure i detectar possibles fraus, prendre mesures cautelars en casos de sospita, i adoptar mesures correctores i sancions administratives, si s’escau.
 • La signatura obligatòria de la Declaració de conflicte d’interès per part de totes les persones que intervinguin en els procediments d’execució dels fons MRR.

En aquesta línia, l’Ajuntament ha aprovat també en sessió plenària de 22 de febrer de 2022 una Declaració institucional que recull el compromís dels membres de la corporació amb els estàndards més alts en el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, i la seva adhesió als més estrictes principis d’integritat, objectivitat i honestedat, de forma que la seva activitat sigui percebuda per tots els agents que es relacionen amb l’Ajuntament com oposada al frau i la corrupció en qualsevol de les seves formes.

El Comitè Antifrau Tornar a l'índex de capçalera d'aquesta pàgina

Per assegurar la correcta aplicació de les mesures que preveu, el Pla de Mesures Antifrau  designa un Comitè Antifrau, integrat per personal de l’Ajuntament amb capacitació suficient per al desenvolupament de les funcions que li han estat assignades. El Comitè Antifrau, es configura com a òrgan col·legiat, integrat pels membres següents:

 • Secretari/ària de la corporació com a responsable de l’òrgan col·legiat.
 • Interventor/a de la corporació com a responsable del Control de gestió, control Intern o Auditoria interna.
 • Director/a de l’Assessoria Jurídica.
 • Cap de l’Oficina Econòmica.
 • Cap de l’Oficina de contractació.
 • Cap del Departament de Govern Obert.

Entre d’altres, el Comitè Antifrau  té atribuïdes funcions de supervisió i aprovació de l’avaluació de riscos, participar en la identificació dels indicadors de risc a l’objecte de concretar la planificació de control en l’exercici del control de gestió, proposar al Ple municipal l’actualització periòdica del Pla de Mesures antifrau i dels indicadors de risc aplicables, analitzar els assumptes que rebi de la unitat encarregada de gestionar els procediments relacionats amb el Sistema d’Integritat Institucional que puguin ser constitutius de frau o corrupció, i en el seu cas proposta d’elevació a l’òrgan competent per a la seva remissió a la institució que procedeixi d’acord amb la tipologia i abast del presumpte frau o corrupció, proposar mesures correctores i de millora dels procediments relatius a la prevenció, detecció, correcció i persecució del conflicte d’interessos, el frau, i la corrupció, així com proposar procediments d’exigència de responsabilitats.

Documentació d’interès: Tornar a l'índex de capçalera d'aquesta pàgina