Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
24/07/2024 00:47:48

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Informació

Acord d'Aprovació del Sistema Intern d'Informació de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i la seva Política d'ordenació i regulació.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 21 de desembre de 2023, ha acordat el següent:

Els ens locals, com a administració més propera a la ciutadania, exerceixen un paper important com a impulsors de la cultura ètica i d’integritat institucional i en la definició dels principis ètics, els valors i les normes de conducta que articulen la nostra societat. En aquest escenari les administracions han de liderar l’impuls de les polítiques de bon govern, en tant que representants de la ciutadania, i membres de la comunitat: els valors i principis que regeixen el servei públic s’han de traslladar, com a normes de qualitat democràtica a tots els col·lectius que conformen els pobles i ciutats. Així, doncs, la creació de marcs d’integritat institucional no s’ha d’articular com un mecanisme preventiu i de reacció, sinó que han de respondre a la voluntat de donar exemple, de forma proactiva, del bon fer i de la correcció en l’actuació de les persones que representen a la societat.

En el camí per impulsar una cultura administrativa íntegra, el Marc d’Integritat és una peça més del model de gestió pública. L’objectiu d’un sistema d’integritat és fomentar la integritat institucional, l’ètica pública i la probitat en l’actuació dels servidors públics, i desenvolupar un conjunt d’instruments de prevenció, detecció, correcció i persecució del frau en les organitzacions.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Feliu compta amb una Estratègia Integral de Govern Obert aprovada en data 27 de febrer de 2019, que té com a finalitat establir les bases del seu propi model de Govern Obert i les mesures de Bon Govern i Bona Administració.

Aquesta Estratègia comprèn 9 objectius estratègics estructurats entorn a 5 eixos. En concret, l’Eix 2- Bon Govern, contempla com a línia d’actuació la implementació d’un Sistema d’Integritat Institucional per assegurar els valors ètics en la gestió pública de l’Ajuntament i de totes les persones que hi contribueixen, així com enfortir la integritat del sector públic municipal, afavorint el compliment dels principis o les regles ètiques i de bon govern i bona administració que han de seguir els càrrecs electes i el personal al servei de l’organització i prevenir la mala gestió i corrupció.

En aquest marc, les principals mesures d’impuls d’un marc d’integritat institucional que s’han anat desplegant a l’Ajuntament en els darrers anys són:

 1. El Codi ètic dels membres de la corporació, personal eventual i personal directiu públic professional de l’Ajuntament (ROM).
 2. Actuacions en matèria riscos en la contractació, en gestió pressupostària i de control financer.
 3. Introducció d’un mòdul de fiscalització prèvia al programa corporatiu de gestió d’expedients (BPM).
 4. El Pla de gestió de riscos en matèria de contractació.

Posteriorment, l’aprovació i entrada en vigor de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el PRTR (Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència va definir un full de ruta marcat per les institucions europees per al procés d’execució o gestió de fons europeus vinculats al PRTR, i va establir els principis i criteris obligatoris de forma transversal en la planificació i execució dels components del Pla, entre els quals es recomanava l’elaboració per part de les entitats gestores d’un Sistema d’Integritat Institucional com a instrument de caràcter essencialment preventiu, dirigit a millorar la infraestructura ètica de l’organització pública, a prevenir la corrupció i les conductes públiques inadequades i, en conseqüència, a consolidar la confiança ciutadana en les institucions.

Com a principal obligació d’aquest Sistema es va configurar l’obligació de les entitats gestores d’aquests fons d’aprovar un Pla de Mesures Antifrau, que permetés garantir i declarar que, en el seu àmbit d’actuació, els fons corresponents s’havien utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, en allò que es referia a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos.

Fruit d’aquest mandat són, la Declaració institucional contra el frau i la corrupció i el Pla de Mesures Antifrau de l’ajuntament, aprovats en sessió plenària de 24 de febrer de 2022. L’objectiu d’aquest Pla és doble: com a guia de les actuacions de l’Ajuntament com a entitat executora dels fons (MRR) i per altra banda, constitueix un marc regulatori i d’actuació general per avançar en la política de l’Ajuntament de tolerància zero amb el frau i la corrupció, i la creació del Comitè Antifrau com a òrgan col·legiat per vetllar pel compliment de les previsions contingudes en el Pla, com la gestió de les alertes rebudes i l’avaluació la possible existència de frau, entre d’altres. En concret, en formen part:

 • Secretari/ària de la corporació com a responsable de l’òrgan col·legiat.
 • Interventor/a de la corporació com a responsable del Control de gestió, control Intern o Auditoria interna.
 • Director/a de l’Assessoria Jurídica.
 • Cap de l’Oficina Econòmica.
 • Cap de l’Oficina de contractació.
 • Cap del Departament de Govern Obert.

Per altra banda, el Comitè Antifrau té atribuïdes, entre d’altres, les funcions de:

 • Supervisió i aprovació de l’avaluació de riscos, participar en la identificació dels indicadors de risc a l’objecte de concretar la planificació de control en l’exercici del control de gestió,
 • Proposar al Ple municipal l’actualització periòdica del Pla de Mesures antifrau i dels indicadors de risc aplicables.
 • Analitzar els assumptes que rebi de la unitat encarregada de gestionar els procediments relacionats amb el Sistema d’Integritat Institucional que puguin ser constitutius de frau o corrupció, i en el seu cas proposta d’elevació a l’òrgan competent per a la seva remissió a la institució que procedeixi d’acord amb la tipologia i abast del presumpte frau o corrupció.
 • Proposar mesures correctores i de millora dels procediments relatius a la prevenció, detecció, correcció i persecució del conflicte d’interessos, el frau, i la corrupció,
 • Proposar procediments d’exigència de responsabilitats.

A partir de l’aprovació del Pla de Mesures Antifrau, i fruit de l’anàlisi de tota la normativa d’aplicació, de les estratègies i plans de l’Ajuntament es van identificar les línies d’acció necessàries per al seu desplegament, on hi destaquen les següents:

 1. L’habilitació de canals de denúncies tant interns a l’Ajuntament com externs a disposició de la ciutadania per rebre denúncies relacionades tant amb els fons MRR, com amb la resta de l’activitat administrativa.
 2. L’elaboració i divulgació de codis ètics i de conducta aplicables al personal de l’Ajuntament com un dels elements essencials del Sistema d’Integritat Institucional per tal de difondre els valors, els deures i les normes de conducta en matèria de frau.
 3. La formació relativa a la prevenció, detecció i gestió del conflicte d’interessos per al personal de l’Ajuntament.
 4. La consolidació d’un control intern eficaç.
 5. L’adopció de les mesures organitzatives necessàries per preveure i detectar possibles fraus, i establir mesures cautelars en casos de sospita.
 6. L’adhesió de l’Ajuntament al Registre de Grups d’Interès de Catalunya, per donar compliment al que s’estableix al Decret Llei 1/2017 de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya.
 7. L’impuls per a l’elaboració de procediments per a la prevenció, detecció, correcció i gestió de conflictes d’interès.

Posteriorment, la Directiva 2019/1937 del Parlament europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, va establir un marc per reforçar la protecció de les persones que informessin sobre infraccions del Dret de la Unió, establint entre d’altres aspectes la necessitat d’implementació d’un canal d’informacions i alertes com a instrument per facilitar la comunicació de conductes contràries a Dret que es produïssin dins dels organismes públics i empreses privades dels Estats membres. Aquesta Directiva va ser transposada a l’ordenament jurídic intern espanyol a través de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que va entrar en vigor el 13 de març de 2023, que té per finalitat atorgar una protecció adequada davant de les represàlies que puguin patir les persones físiques que informin sobre alguna de les accions o omissions previstes a la Llei, així com enfortir la cultura de la informació, les infraestructures d'integritat de les organitzacions i el foment de la cultura de la informació o comunicació com a mecanisme per prevenir i detectar amenaces a l'interès públic.

La publicació d’aquesta Llei imposa a les administracions locals l’obligació d’implantar un Sistema Intern d’Informació, com a element del Marc d’integritat institucional. En aquest escenari, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ha d’establir el funcionament i regular el seu propi Sistema Intern d’Informació, que ha de ser aprovat pel Ple de la corporació, prèvia consulta amb la representació legal de les persones treballadores i que disposa, entre d’altres, dels elements essencials següents:

 • Un canal intern per a la recepció d’informacions: que haurà d’estar accessible, de forma clara, a la pàgina web d’inici de l’Ajuntament en una secció fàcilment identificable. Es requereix que el canal intern d’informació permeti la presentació de comunicacions anònimes, mitjançant qualsevol format, amb garanties plenes en matèria de privacitat. En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat s’ha adherit al servei “Bústia ètica” que el Consorci AOC posa a disposició de les Administracions catalanes.

Les comunicacions presentades per aquest canal intern hauran de quedar registrades en un llibre-registre juntament amb les investigacions internes que s’hagin produït, garantint en tot moment els requisits de confidencialitat.

Així mateix, la Llei estableix la necessitat d’incorporar i fer difusió d’un Canal d’Informacions extern que en l’àmbit de Catalunya es correspon amb l’Oficina Antifrau de Catalunya, que alhora actua com a Responsable del Sistema Intern d’Informació de la Generalitat de Catalunya.

 • Un Responsable del Sistema Informació: És obligatori designar la persona responsable del Sistema Intern d’Informació i comunicar el seu nomenament a la futura Autoritat Independent de Protecció de l’informant. Cal tenir present, també, que el responsable de la implantació del Sistema Intern d’Informació és l’òrgan de govern de cada entitat i s’exigeix la prèvia consulta amb la representació legal de les persones treballadores.
 • Procediments i protocols: La Política del Sistema Intern d’Informació i el procediment per a la gestió de les comunicacions.

Cal establir tot el conjunt de procediments i protocols que han de sustentar el Sistema Intern d’Informació i la seva gestió. En aquest sentit cal comptar amb una política o estratègia que enunciï els principis generals en aquesta matèria, que ha de ser degudament publicitada dins de l’organització; un procediment de gestió de les informacions rebudes, així com l’establiment de les mesures tècniques i organitzatives per protegir les persones que informin de possibles infraccions.

La responsabilitat d'aprovar el procediment de gestió d'informacions correspon a l'òrgan de govern, mentre que el responsable de la seva correcta tramitació és la persona responsable del sistema.

Per altra banda, en compliment de l’obligació de consulta prèvia amb la representació legal de les persones treballadores de l’Ajuntament, s’ha posat a disposició d’aquesta representació legal la Política del Sistema Intern d’Informació, i en data 29 de novembre de 2023, es va tractar com punt de l’ordre del dia de la Mesa General de Negociació, segons consta a l’acta corresponent que s’incorpora a aquest expedient.

Vist l’informe emès per la tècnica d’Administració Digital, de data 4 de desembre de 2023.

Per tot això, fent ús de les facultats que tinc conferides, segons el decret d’alcaldia núm. 2620 de 21 de juny de 2023, proposo al Ple, previ dictamen de la comissió informativa corresponent, l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Aprovar el Sistema Intern d’Informació de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i la seva Política d’ordenació i regulació, que s’annexa a l’expedient.

SEGON.- Nomenar com a òrgan col·legiat responsable del Sistema Intern d’Informació al Comitè Antifrau de l’Ajuntament, el qual delegarà entre els seus membres, de forma rotativa i anual, les facultats de gestió d’aquest sistema i de tramitació d’expedients d’investigació.

TERCER.- Dur a terme totes les actuacions necessàries per al desplegament de les mesures incloses en la Política d’ordenació i regulació del Sistema Intern d’Informació, en particular la posada en funcionament de la bústia electrònica per a la presentació de comunicacions, que haurà d’estar disponible després de la publicació de l’acord plenari a la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

QUART.- Notificar aquests acords als membres del Comitè Antifrau de l’Ajuntament i a l’Oficina Antifrau de Catalunya, i donar trasllat al Departament de Comunicació de l’Ajuntament per tal de publicar tota la informació relacionada amb aquests acords de forma clara i accessible, que haurà d’estar inclosa a la pàgina d’inici del web corporatiu en una secció separada i fàcilment identificable.

La proposta d’acords s’aprova per unanimitat, donant-se, per tant, el vot favorable de la majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents –en aquest moment– a la sessió (21), de conformitat amb el que estableix l’art. 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del règim local, i l’art. 114 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

El vicesecretari,

Roger Cots Valverde

Document electrònic verificable (pdf)

Política del Sistema Intern d'Informació de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (pdf)

Salta a la part superior