Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
22/07/2024 22:52:14

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Informació

Declaració institucional contra el frau i per la transparència

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 24 de febrer de 2022, ha acordat el següent:

Atès que l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat té la condició d’Entitat Executora del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), segons el que es disposa a l’Ordre 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió d’aquest Pla.

I que el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, estableix l’obligació que tenen els Estats Membres d’aplicar mesures adequades per protegir els interessos financers de la Unió i per vetllar perquè la utilització dels fons en relació amb les mesures finançades per aquest Mecanisme s’ajusti a la normativa vigent, en particular el que fa referència a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos.

La Corporació vol manifestar el seu compromís amb els estàndards més alts en el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, i la seva adhesió als més estrictes principis d’integritat, objectivitat i honestedat, de forma que la seva activitat sigui percebuda per tots els agents que es relacionen amb l’Ajuntament com oposada al frau i la corrupció en qualsevol de les seves formes.

El personal de l’Ajuntament, en el seu caràcter d’empleades i empleats públics, assumeix i comparteix aquest compromís tenint, entre d’altres deures, el de “vetllar pels interessos generals, amb subjecció i observança de la Constitució i de la resta de l’ordenament jurídic, i actuar conforme als principis següents: objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l’entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes”, tal i com s’estableix a l’article 52 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Per tal de dotar aquest compromís de mecanismes locals, s’ha elaborat un Pla de mesures antifrau per posar en marxa mesures eficaces i proporcionades de lluita contra el frau i la corrupció basat en un plantejament proactiu, estructurat i específic per gestionar el risc de frau, que doni garanties de que la despesa en què s’ha incorregut en actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència està lliure de conflicte d’interès, frau i corrupció. S’ha partit de l’avaluació del risc de frau realitzada a tal efecte. Addicionalment, s’estan elaborant procediments per prevenir, detectar i denunciar situacions que puguin constituir frau o corrupció i per al seguiment de les mateixes.

Així, es configura aquest Pla Antifrau com una peça nuclear del Sistema d’Integritat Institucional que està impulsant aquest Ajuntament, amb el compromís establert tant al Pla d’Actuació Municipal com a l’Estratègia Integral de Govern Obert, per tal de configurar un model de governança basat en el Bon Govern i la Bona Administració, i que incorpora com a valors la integritat i ètica institucional en la gestió pública de l’Ajuntament i de totes les persones que hi contribueixen.

L’objectiu d’aquesta política és promoure dins de l’organització una cultura que retregui tota activitat fraudulenta i que faciliti la seva prevenció i detecció, promovent el desenvolupament de procediments efectius per a la gestió d’aquests supòsits.

En definitiva, aquest Ajuntament té una política de tolerància zero enfront el frau i la corrupció i ha establert un sistema de control robust, dissenyat especialment per prevenir i detectar, en la mesura del possible, els actes de frau i corregir el seu impacte, en cas de produir-se.

La proposta d’acords s’aprova amb vint (20) vots a favor: 6 PSC-CP, 5 SF-ECP, 5 ERC-AM, 1 Cs , 2 Tots Som Sant Feliu i 1 VxSF; cap en contra; i una (1) abstenció: 1 regidor no adscrit; donant-se, per tant, el vot favorable de la majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents –en aquest moment– a la sessió (21), de conformitat amb el que estableix l’art. 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del règim local, i l’art. 114 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.

El vicesecretari, Roger Cots Valverde

Document electrònic verificable (pdf)

Salta a la part superior