Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
30/09/2023 02:31:42

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Ordenances fiscals i preus públics 2023

Ordenança fiscal número 8 

Taxes per la prestació de serveis del mercat

Article 1r. Naturalesa de l'exacció

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 20 a 27 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ús dels béns i instal·lacions municipals de mercats, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable

 1. El fet imposable es determinarà pel gaudi o l'aprofitament de les parades o locals del Mercat municipal, i per la prestació dels serveis establerts.
 2. Estan gravades l'adjudicació o autorització de l'ús dels diversos espais de domini públic en el Mercat i la renovació de les esmentades autoritzacions o permisos, el gaudi i l'aprofitament d'ús de les esmentades parades i les transmissions de la titularitat del dret d'ús i la utilització dels serveis que es prestin en els mercats.

Article 3r. Obligació de contribuir

L'obligació tributària neix amb l'adjudicació de la concessió de servei i ús de les parades en els mercats i dels serveis.

Article 4t. Subjecte passiu

Restaran obligades al pagament dels drets i taxes regulats en aquesta ordenança, els titulars de concessions de servei i ús de les parades del mercat municipal.

Article 5è. Responsables

 1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.13
 2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.

13 Art. 41 a 43 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributaria

Article 6è. Base

S'estableix com a base de la percepció d'aquests drets i taxes, la utilitat que els esmentats serveis reportin als usuaris o, en altres casos, el seu cost general.

Article 7è. Quota tributària

 1. Pels aprofitaments i serveis regulats en aquesta ordenança, es satisfaran les taxes que s'indiquen a l'annex de tarifes.
 2. Per les transmissions de la titularitat del dret d’ús i la utilització dels serveis que es prestin en el mercat, es liquidarà el 15% de l’import del traspàs.

Article 8è. Exempcions i bonificacions

No es concedirà cap exempció ni bonificació de la taxa.

Article 9è. Gestió de les taxes

 1. Padró - liquidació:
  1. Els aprofitaments subjectes a les taxes a què fa referència aquesta ordenança, que tinguin caràcter regular i continuat, podran ser objecte del Padró corresponent. En la resta de casos, la liquidació la farà el negociat gestor, d'acord amb les regles d'aquesta ordenança.
 2. Les taxes seran satisfetes:
  1. En els terminis assenyalats en la notificació de l'atorgament de la concessió i, en qualsevol cas, abans d'iniciar l'ús.
  2. En els casos de taxes periòdiques, en els terminis establerts per l’Ajuntament.
  3. En la utilització dels serveis, simultàniament a la prestació d'aquests.

Article 10è. Infraccions

 1. Constituirà infracció greu la realització de qualsevol aprofitament dels regulats per aquesta ordenança, sense l'autorització o llicència corresponent.
 2. La quantia de la sanció es determinarà de conformitat amb el que estableix la Llei General Tributària.
 3. La imposició de sancions no suposarà obstacle, en cap cas, a la liquidació i cobrament de les taxes meritades i no prescrites, ni a la facultat de declarar la revocació o caducitat de l'autorització d'ús.

Article 11è. Disposició transitòria primera

Les taxes pels aprofitaments i serveis que s’aplicaran als titulars que figuren com concessionaris amb anterioritat a la modificació d’aquesta ordenança, seran les aprovades a l’annex de tarifes, en data 1 de gener de 2007, data d’entrada en vigor de la darrera modificació, les quals tindran una evolució similar, en termes percentuals, que les taxes de l’ordenança número 8.

Article 12è. Disposició final

Aquesta ordenança fou aprovada pel Ple municipal en sessió celebrada, el dia 11 de desembre de 1989, i publicada en el BOP núm. 312, de data 30 de desembre, i començà a regir el dia primer de gener de 1990 i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva derogació.

Modificació parcial de l'Ordenança / de l'annex de tarifes
Data de l'acordPublicació definitiva en el BOPData del BOPEntrada en vigor de la modificació
29/9/1994313 annex XIII31/12/19941/1/1995
28/9/199528630/11/19951/1/1996
26/9/199628223/11/19961/1/1997
25/9/199730117/12/19971/1/1998
8/10/199829510/12/19981/1/1999
30/9/199928023/11/19991/1/2000
17/10/200030521/12/20001/1/2001
25/10/200130724/12/20011/1/2002
2/11/200431128/12/20041/1/2005
25/10/200530421/12/20051/1/2006
19/12/200631230/12/20061/1/2007
30/7/2015-25/9/201525/9/2015
30/10/2018-31/12/20181/1/2019
29/10/2019-30/12/20191/1/2020
02/11/2021-28/12/20211/1/2022
27/10/2022-20/12/20221/1/2023

Annex de tarifes

 1. Per prestació de serveis:
  1. Parades fresc verd, fruites i verdures, al mes i per metre quadrat: 4,65 €
  2. Parades per a la resta d’activitats, al mes i per metre quadrat: 7 €
 2. Per lloguer d’espais:
  1. Espai magatzem: 8,95 €/mensual*

*Només es podrà llogar l’espai de magatzem si es disposa de la concessió en vigor d’una parada al mercat municipal.

Salta a la part superior