Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
18/07/2024 10:12:04

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Normatives municipals
Ordenances fiscals i preus públics 2024

Ordenança fiscal número 9 

Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia autorització, llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, i pels controls inicials i posteriors de les activitats

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local, i a l’empara del previst als articles 57 i 20.4.i) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques, que es regirà per la present Ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable

 1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions s'ajusten a l’ordenament jurídic vigent, d’acord amb les facultats d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses conferides als ajuntaments per l’article 84, 84 bis i 84 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, per la normativa reguladora de les activitats amb incidència ambiental, per la normativa reguladora dels espectacles públics i les activitats recreatives, per la normativa reguladora de les activitats innòcues i de baix risc, per la resta de normativa general o sectorial i per les ordenances municipals que confereixen potestats d’intervenció a aquest Ajuntament per al control previ i posterior a l’inici d eles activitats dels ciutadans i les empreses.
 2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que s'especifiquen:
  1. La intervenció administrativa municipal en el procediment d’autorització ambiental.
  2. La tramitació del procediment de llicència ambiental municipal corresponent a la primera instal·lació d’una activitat, al trasllat de local d’una activitat existent o al canvi d’activitat al mateix local.
  3. La tramitació del procediment de llicència municipal d’espectacles i/o activitats recreatives corresponent a la primera instal·lació d’una activitat o espectacle, al trasllat a un altre local o al canvi d’activitat en el mateix local.
  4. La tramitació del procediment de comunicació prèvia ambiental, comunicació prèvia d’obertura, comunicació prèvia d’establiments públics, espectacles i/o activitats recreatives, d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa i d’impuls de l’activitat econòmica, la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS).
  5. La tramitació del procediment de llicència municipal corresponent a la instal·lació d’una segona activitat en un establiment públic existent.
  6. La tramitació del procediment de comunicació prèvia corresponent a la instal·lació d’una segona activitat en un establiment públic existent.
  7. La Declaració Responsable d’inici d’activitat, d’acord amb la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa i d’impuls de l’activitat econòmica.
  8. El procediment d’inspecció i/o comprovació d’establiments industrials, mercantils, comercials o professionals destinats a exercir activitats subjectes al règim de comunicació prèvia ambiental.
  9. El procediment d’inspecció i/o comprovació d’establiments industrials, mercantils, comercials o professionals d’activitats sense incidència ambiental, subjectes al règim de comunicació prèvia d’obertura o a declaració responsable.
  10. El procediment d’inspecció i/o comprovació de l’activitat subjecta al règim de comunicació prèvia d’instal·lació o trasllat d’un d’establiment públic, espectacle i/o una activitat recreativa.
  11. L’informe de mesures de prevenció contra incendis.
  12. La realització del control inicial de les activitats subjectes a llicència ambiental i/o llicència municipal d’establiments públics, espectacles i activitats recreatives.
  13. La realització de segons i posteriors controls en el supòsit d’activitats subjectes al règim de llicència ambiental i llicència d’espectacles i activitats recreatives.
  14. La realització de segones i posteriors inspeccions del funcionament d’activitats subjectes al règim de comunicació prèvia, amb o sense incidència ambiental, i comunicació prèvia d’espectacles i activitats recreatives i a declaració responsable.
  15. La realització de controls periòdics en les activitats subjectes a llicència ambiental.
  16. La realització de controls periòdics en les activitats subjectes a llicència i/o comunicació prèvia d’espectacles i activitats recreatives (d’acord amb Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives).
  17. El procediment de revisió de les llicències ambientals i de les llicències d’espectacles i activitats recreatives.
  18. La tramitació del procediment corresponent als canvis substancials o canvis no substancials introduïts a l’activitat subjecte a llicència ambiental o la llicència d’espectacles i activitats recreatives.
  19. La tramitació del procediment corresponent als canvis substancials o canvis no substancials introduïts en les activitats subjectes al règim de comunicació prèvia i/o declaració responsable.
  20. L'emissió d'un informe tècnic de comprovació de nivells d'immissió sonora, corresponent al segon o posteriors mesuraments acústics realitzats sobre el funcionament d'una activitat, sempre que no s’hagin realitzat modificacions substancials de la mateixa. En aquest cas, serà a càrrec del titular de l'establiment quan es verifiqui que l'activitat continua incomplint els nivells màxims d'immissió fixats per la normativa vigent, i serà a càrrec del veí o denunciant quan el resultat dels mesuraments acústics determinin que l'activitat continua complint els nivells màxims d’immissió establerts.
  21. L’emissió d’informe i/o certificat de compatibilitat urbanística.
  22. L’emissió d’informe corresponent a una consulta prèvia.
  23.  
   1. El procediment de verificació de les condicions higienicosanitàries dels establiments d’alimentació d’acord amb el Reial Decret 191/2011 de 18 de febrer sobre el Registre Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments.
   2. La tramitació del procediment d’autorització sanitària dels establiments on es realitzen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, d’acord amb el decret 90/2008, de 22 d’abril, pel qual es regulen els requisits higienicosanitàris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.
  24. Els canvis de titularitat i la transmissió de llicència.

Article 3r. Subjectes passius

 1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària14, titulars de l'activitat i/o instal·lació en les circumstancies assenyalades en l’article 2.2 d’aquesta Ordenança.
 2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública.

14 art.35.4 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària

Article 4t. Responsables

 1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària.
 2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5è. Beneficis fiscals

 1. Bonificacions:
  1. Millores mediambientals: Es concedirà una bonificació del 30% de la quota tributària a les activitats que realitzin millores mediambientals no exigides per la normativa vigent en aquesta matèria.
  2. Transmissió de llicència o canvi de nom: La transmissió de llicència o el canvi de nom produïts per causa de jubilació o defunció del titular de l’activitat, es bonificarà amb un 100% sobre la quota de la taxa municipal.
  3. Trasllat de l’activitat dins del municipi: Si la persona física o jurídica titular o responsable d’una activitat amb una superfície igual i inferior a 150 m2 la trasllada a un altre local de Sant Feliu, podrà sol·licitar la bonificació del 40% de la taxa municipal. Per gaudir d’aquesta bonificació, no poden variar ni l’activitat en qüestió, ni la persona física o jurídica responsable de la mateixa.
  4. Activitats legalitzades amb anterioritat: Si com a conseqüència d’una sentència judicial de desnonament, la persona física o jurídica interessada en realitzar la transmissió de la llicència municipal o el canvi de nom d’un establiment de bar, restaurant o comercial, no pot acreditar la conformitat de l’anterior titular o regent del negoci i per aquesta raó, abans de reobri el local, ha de legalitzar de nou l’activitat o fer la comunicació prèvia, pot sol·licitar la bonificació del 50% de la taxa municipal. En tot cas, per acreditar aquest fet caldrà aportar la sentència judicial.
  5. Procediment:
   1. La bonificació de la taxa municipal que recull aquest precepte s’aplicarà a petició del subjecte passiu en el moment de practicar l’autoliquidació, si aquesta correspon a la tramitació d’un expedient subjecte al règim de comunicació prèvia o de transmissió de llicència municipal, sempre i quan l’interessat acrediti que compleix els requisits establerts per tenir dret a obtenir-la.
   2. En la resta de supòsits l’interessat podrà sol·licitar la bonificació durant els dos primers mesos de funcionament de l’activitat, a comptar de la data d’inici d’activitat. Caldrà que acrediti la data en què comença a desenvolupar l’activitat i que compleix les condicions que s’estableixen per tenir dret a la bonificació de la taxa municipal. Transcorregut aquest termini el subjecte passiu no podrà sol·licitar cap bonificació.
 2. Exempcions: Sens perjudici de l’obligació de proveir-se de llicencia o realitzar les comunicacions que obligui la legislació vigent son exempts de la taxa:
  1. Les indústries, comerços o professions que, per tenir un caràcter especial, donin lloc a un acord del Ple de la corporació, on s’acordarà l’exempció degudament motivada, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
  2. Les parades del mercat municipal.
  3. Aquelles que s’hagin de traslladar provisionalment per millores o enderroc en la finca mentre que aquest trasllat sigui per un temps no superior al de les millores mes dos mesos. Si transcorregut el període màxim de dos anys, des de la sol·licitud de trasllat, l’activitat no s’ha instal·lat de nou al local originari, s’entendrà que l’activitat ha canviat d’ubicació i per tant es practicarà la liquidació d’acord amb el que preveu l’Ordenança Fiscal vigent en el moment del trasllat.
  4. Les entitats de naturalesa associativa i finalitat cultural i/o esportiva que, sense ànim de lucre, estiguin inscrites al Registre municipal, per raó de les activitats pròpies de la seva finalitat associativa. S’exclouen de l’exempció, per tant, les persones físiques i les jurídiques que adoptin qualsevol de les formes previstes a la legislació mercantil.

Article 6è. Base imposable

La base imposable de la taxa es determina en funció del règim jurídic que, des de la perspectiva ambiental, és aplicable a les activitats i instal·lacions que es realitzin al terme municipal.

Article 7è. Quota tributària

 1. La taxa te una quota mínima a la que se li sumarà en el cas dels grups A1 i A2, una quota variable que es determinarà en funció de la superfície del local on es realitzarà l’activitat. En el cas que el desenvolupament de l’activitat no requereixi disposar de cap construcció fixa, la quota variable es reduirà en un 50 per cent.
 2. En el cas de llicències temporals la quantia de la taxa serà del 50 % de la quota que correspongui en funció del procediment al que es trobi subjecte la legalització de l’activitat. En cap cas tindrà la consideració d’autorització temporal l’exercici d’una activitat per un període superior a dos mesos.
 3. Es deduirà l’import del certificat urbanístic de l’import corresponent a la taxa de llicència ambiental. Les tarifes esmentades figuren a l’annex d’aquesta ordenança.

Article 8è. Acreditament

 1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada la dita activitat en la data de presentació de la sol·licitud que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu la formula expressament.
 2. Quan el procediment s'iniciï d’ofici o a instància de persona diferent al subjecte passiu, la taxa s’acreditarà en la data en què es dicti la resolució d'incoació del corresponent procediment.
 3. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupi o es realitzi sense haver-se verificat o comprovat prèviament per l'Ajuntament que s’ajusten al marc normatiu a que fa referència l’article 2 d’aquesta Ordenança, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal que constitueix el fet imposable, amb independència de l’expedient sancionador que es pugui instruir. En aquest cas s’aplicarà un recàrrec sobre la quota tributaria d’un 50%.
 4. La obligació de contribuir, una vegada nascuda aquesta, no es veu afectada, en cap manera, per la denegació de la llicència o la renúncia d’aquesta, un cop atorgada.
 5. En cas de desistiment de la sol·licitud de llicència o del tràmit de comunicació prèvia, l'interessat tindrà dret a la devolució del 50 % de l'import de la taxa corresponent, sempre que la petició l’efectuí abans de que es dicti la resolució de concessió de la llicència o la relativa al tràmit de comunicació prèvia. Si malgrat no haver-ne dictat cap resolució de l’expedient consta que l’interessat ha estat desenvolupant l’activitat per la qual havia sol·licitat la llicència o efectuat la comunicació prèvia, aquest no tindrà dret a cap devolució de l’import de la taxa.
 6. En els casos de sol·licitud de revisions, certificats de compatibilitat o controls, la renúncia després de concedides o realitzades no donarà lloc a cap devolució.
 7. Quan el resultat de les mesures acústiques preses en un establiment o en un habitatge, d’ofici o a instància de persona interessada, determini que es vulnera la normativa vigent en matèria de prevenció de la contaminació acústica, el cost d’aquest mesurament serà repercutit al titular de l’establiment. Una vegada dutes a terme les correccions que determini l’estudi previ presentat a l’Ajuntament pel titular de l’establiment o l’activitat, per tal d’ajustar el desenvolupament de l’activitat als nivells que estableix la normativa vigent i, presentat els certificats i documents que acreditin aquest fet, si alguna persona interessada demana la realització d’una nova mesura acústica, aquesta haurà de contribuir al pagament del cost de la segona o posterior medició, d’acord amb el que s’estableix a l’Annex de tarifes d’aquesta Ordenança.

Article 9è. Règim de declaració i ingrés

 1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès de declaració. L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa. Excepte en el cas de la tramitació de la sol·licitud o comunicació de canvi substancial o canvi no substancial que es practicarà la liquidació per part de l’Ajuntament una vegada determinat tècnicament si és substancial o no substancial el canvi.
 2. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Ajuntament, que la notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament.
 3. En tots els casos s’exigirà la constitució d’un dipòsit previ del 50% del total de la quota, per tal de garantir el pagament de la taxa.
 4. El 50% restant s’abonarà durant els tres mesos següents a la presentació de la sol·licitud de la llicència. Quan aquest pagament s’efectuï fora d’aquest termini s’aplicarà el que estableix el Reglament de recaptació.

Article 10è. Caducitat

 1. La llicència o la resolució que es dicti respecte a la comunicació prèvia a que fa referència aquesta Ordenança, caducaran:
  1. Als sis mesos d'haver-la obtinguda, si en aquest termini l'establiment no ha estat obert al públic, no s’ha iniciat la instal·lació de l’activitat o des de l’acabament de la instal·lació si no s’ha sol·licitat i obtingut l’acta de control inicial, si s’escau. Sempre que no hi hagi una justificació acreditada davant l'Ajuntament.
  2. Si després d'haver iniciat l'activitat, l'establiment romangués tancat més de sis mesos consecutius. Sempre que no hi hagi una justificació acreditada davant l'Ajuntament.
 2. Les previsions que es contenen en aquesta article s’apliquen únicament en defecte de norma específica.

Article 11è. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General.

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa als annexos de la LIIA, amb motiu de la promulgació de normes posteriors

 1. Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i abast, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
 2. Les adaptacions, ampliacions o modificacions de la legislació de caràcter general i sectorial aplicable en cada cas que es portin a terme per via legal o reglamentària es consideraran, a tots els efectes, automàticament incorporades al contingut de la present ordenança .

Disposició Derogatòria

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, queda derogada la disposició addicional 3a., regla 2a., de l’Ordenança Municipal reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici en l’àmbit territorial de Sant Feliu de Llobregat.

Modificació parcial de l'Ordenança / de l'annex de tarifes
Data de l'acordPublicació definitiva en el BOPData del BOPEntrada en vigor de la modificació
16/12/2003337/2/20039/2/2004
17/12/200431128/12/20041/1/2005
29/3/20051312/6/20053/6/2005
25/10/200530421/12/20051/1/2006
19/12/200631230/12/20061/1/2007
28/10/200831431/12/20081/1/2009
27/10/200930623/12/20091/1/2010
26/10/2010030/12/20101/1/2011
27/10/2011027/12/20111/1/2012
25/10/2012031/12/20121/1/2013
31/10/2013031/12/20131/1/2014
28/4/2015029/6/201529/6/2015
29/10/2015031/12/20151/1/2016
27/10/2016029/12/20161/1/2017
30/10/2018031/12/20181/1/2019
28/1/202102/2/20212/2/2021
02/11/2021-28/12/20211/1/2022
27/10/2022-20/12/20221/1/2023
26/10/2023-19/12/20231/1/2024

Annex de tarifes

1. Quotes mínimes

A1.

 1. Autorització llicència ambiental: 3.856,30 €
 2. Comunicació Prèvia ambiental: 942,10 €
 3. Comunicació d’inici o modificació substancial d’activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat: 706,60 €
 4. Comunicació d’inici o modificació d’activitat en un establiment amb certificat tècnic: 353,30 €

A2. Espectacles Públics i Activitats Recreatives

 1. Llicència d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives (LEAR)
  • Grup A: Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Activitats de Jocs i Apostes (Ap.2, 3 i 4b de l’Annex 1 del D112/2010) En funció de la superfície útil de l’establiment
   • Aforament superior 300 persones: 8.242,80 €
   • Aforament fins a 300 persones: 4.119,10 €
  • Grup B: Activitats de Restauració (Ap.4 de l’Annex 1 del D112/2010): 2.708,40 €
 2. Comunicació Prèvia d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives (PEAR): 2.708,40 €
  Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Activitats de Jocs i Apostes (Ap.2a, 2b, i 4b de l’Annex 1 del D112/2010): 2.708,40 €
 3. Segones activitats recreatives i d’espectacles: S'aplicarà la quota que correspongui a l’activitat de major incidència ambiental i que exigeixi majors requeriments de seguretat.

A3 Autoritzacions específiques

 1. Informe preceptiu prevenció d’incendis Annex I de la Llei 3/2010.
  Tramitació informe preceptiu (llicències d’obres i comunicacions prèvies d’activitat) i verificació certificat acte de comprovació: 294,35 €

B. Quotes de revisió

 1. Revisió de la Llicència ambiental: 382,70 €
Control Inicial, inspeccions i control periòdic d’activitats
 1. Verificació documentació realitzat per un EAC: 265,00 €
 2. Actuacions d’inspecció, control inicial i control periòdic realitzat pels Serveis Tècnics Municipals:
  • Llicencies i comunicació prèvia ambiental: 942,10 €
  • Llicencies i comunicació prèvia d’espectacles i activitats recreatives, superior a 200 m2: 883,10 €
  • Llicencies i comunicació prèvia d’espectacles i activitats recreatives, fins a 200 m2: 441,60 €
  • Per canvis de titularitat en activitats i activitats subjectes a comunicació prèvia i declaració responsable: 441,60 €
 3. Segona o posteriors inspeccions realitzades pels Serveis Tècnics Municipals relatives a control inicial i/o control periòdic de les llicències o a la inspecció de comprovació de les activitats subjectes al règim de Comunicació Prèvia o Declaració responsable: S’aplicarà la quota prevista a l’apartat anterior més un 10% en cadascuna de les inspeccions.
Control acústica
 1. Informe tècnic de comprovació de nivells d'immissió sonora: 753,65 €

C. Quotes de canvis

 1. Canvis substancials:
  • Grup A: Canvis produïts concedida la llicència i previs al control inicial o a la resolució corresponent a la comunicació prèvia: 30% sobre l’import de la quota mínima corresponent.
  • Grup B: 100% sobre l’import de la quota mínima corresponent.
 2. Canvis no substancials:
  • Grup A: Canvis produïts concedida la llicència i previs al control inicial o a la resolució corresponent a la comunicació prèvia: 10% sobre l’import de la quota mínima corresponent
  • Grup B: Canvis produïts finalitzats el procediment de control inicial o rebuda la resolució corresponent a la comunicació prèvia: 15% sobre l’import de la quota mínima corresponent
 3. Modificacions produïdes en les activitats subjectes al règim de comunicació prèvia: 345,30 €

D. Altres

 1. Informe i/o Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic:
  • Per l’Annex I: 641,70 €
  • Per la resta de tràmits i/o conulta prèvia: 323,85 €
 2. Tramitació de canvis de noms: 88,25 €

2. Quotes variables

Per superfície GRUP A1/A2

 1. Superfície fins a 150 m2: 0,00 €/m2
 2. Superfície, a partir dels 150 m2, i fins a 1.000 m2 a raó de: 3,50 €/m2
 3. A partir de 1000,01 m2 i fins a 2000 m2 a raó de: 2,95 €/m2
 4. A partir de 2000,01 m2 i fins a 2500 m2 a raó de: 2,30 €/m2
Salta a la part superior