Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
04/06/2023 08:45:56

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de dades i documents interoperables

La Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques reconeix el dret de la ciutadania a relacionar-se amb les Administracions Públiques per mitjans electrònics i a no presentar dades o documents que estiguin en poder de les mateixes.

Més concretament, l’Ordenança de Transparència i Administració Electrònica de Sant Feliu de Llobregat disposa que no caldrà aportar documents que estiguin en poder de l’Ajuntament o d’altres administracions públiques, de conformitat a la normativa aplicable, o amb les quals l’Administració municipal hagi signat un conveni de col·laboració.

Per altra banda, l’article 10.1.b) de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, obliga a la difusió per mitjans electrònics del "Catàleg de Dades i Documents interoperables que són en poder de les Administracions Públiques", que haurà d’estar disponible a la Seu electrònica municipal.

Què és el Catàleg de dades i documents interoperables?

El Catàleg de dades i documents interoperables identifica aquelles dades i documents en poder de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i/o d'altres administracions públiques, les quals l’Ajuntament podrà consultar electrònicament en altres organismes i administracions, i en conseqüència no caldrà que la ciutadania els aporti en les tramitacions amb l’Ajuntament.

L’Ajuntament, sempre que existeixi habilitació legal, consultarà aquestes dades, excepte que hi consti l’oposició expressa per part de la ciutadania durant la tramitació del procediment concret.

El catàleg de dades i documents interoperables de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat s’anirà ampliant de forma progressiva, tant pel que fa a la incorporació de noves consultes de dades, com en la seva concreta aplicació en la totalitat de les tramitacions administratives.

Llistat d'organismes i serveis amb les seves dades i documents interoperables

 • Benestar Social i Família:
  • Títol de família nombrosa
  • Títol de família monoparental
 • Agència Estatal de l'AEAT:
  • Certificat de l'IRPF
  • Certificat individual de nivell de renda
  • Obligacions tributàries per a subvencions
  • Obligacions tributàries per a contractació pública
  • Certificació IAE
 • Tresoreria de la Seguretat Social (TGSS):
  • Certificat d'estar al corrent de pagament (deutes)
  • Alta laboral a data concreta
 • Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC):
  • Certificat de dades personals (inscripció en el SOC i dades del DNI/NIF)
  • Certificat d’inscripció
  • Certificat perceptor de prestacions
  • Certificat de demandant d’ocupació no ocupat
  • Certificat de períodes d’inscripció
 • Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE):
  • Dades de prestacions per desocupació
  • Imports de les prestacions actuals
  • Import de les prestacions per períodes
 • Direcció General de la Policia (DNI):
  • Consulta de les dades d'Identitat
  • Verificació de les dades d'Identitat
 • Institut català d’assistència i serveis socials (ICASS):
  • Dades sobre grau de discapacitat emeses per d’institut català d’assistència i serveis socials
 • Padró municipal d’habitants:
  • Consulta del nombre de convivents
  • Verificació del nombre de convivents
  • Dades d'empadronament d'un titular (Volant de padró)
  • Dades de convivència d'un titular (Volant de convivència)
 • Cadastre:
  • Certificat de titularitat
 • Ministeri de Justícia:
  • Consulta d'inexistència d'antecedents penals
 • Ministeri d'Eduació:
  • Titulacions universitàries
  • Titulacions no universitàries
 • Institut d'Estadística de Catalunya:
  • Històric d'empadronament d'un titular
Salta a la part superior