Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
18/05/2024 18:12:22

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Concessió de parada en el Mercat de marxants

Aquest tràmit permet optar a la concessió d'una parada al Mercat de marxants. Els llocs de venda es configuren en mòduls de 2 metres lineals. Les parades han d’ocupar un mínim de 2 mòduls (4 metres lineals) i un màxim de 6 mòduls (12 metres lineals) per 4 metres de fondària.

Nota important

Des de l'1 de març de 2018, aquest tràmit s'ha de fer obligatòriament per mitjans electrònics, de conformitat al que estableixen els articles 14.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques (pdf) i 38 de l’Ordenança Municipal de Transparència i Administració Electrònica (pdf), si el el dueu a terme en qualitat de:

 • Qualsevol tipus de persona jurídica.
 • Entitat sense personalitat jurídica (AAVV, comunitats de propietaris...).
 • Professionals col·legiats (notaris, registradors de propietat i mercantils, arquitectes, enginyers, advocats...).
 • Beneficiaris de subvencions atorgades per l’Ajuntament .
 • Treballador o treballadora autònom.
 • Representant d’algun dels subjectes abans esmentats.

En aquesta mateixa pàgina trobareu l'accés al tràmit en línia.

Seguiu aquest enllaç per saber els requisits necessaris per dur-lo a terme.

Com es fa?

Realitzant la tramitació en línia disponible en aquesta pàgina

Qui ho pot demanar?

Les persones físiques o jurídiques que vulguin exercir la venda no sedentària al Mercat de marxants.

Quan es pot fer?

Una vegada s'aprovin les corresponents bases d'atorgament d'autoritzacions d'una parada en el mercat de marxants.

Documentació que cal

Aquella que estableixin les bases corresponents:

Requisits previs

Segons el que estableixin les bases i es detalla a l'article 8 de l'Ordenança Reguladora del Mercat de Marxants, per a l’exercici de l’activitat de venda no sedentària les persones físiques o jurídiques hauran de complir la normativa en matèria fiscal, laboral, de seguretat social, sanitària, de consum, d’accessibilitat, municipal i qualsevol altre específica aplicable a l’activitat que es desenvolupa, i especialment complir els següents requisits:

 1. Quan es tracti de persona jurídica, caldrà que estigui legalment constituïda, inscrita en el Registre oficial corresponent i el seu objecte social haurà d'incloure l’exercici de la venda no sedentària.
 2. Quan es tracti de venedors/ores extracomunitaris/ries, acreditar, a més que estan en possessió dels permisos de residència i de treball per compte propi que estableix la normativa específica vigent.
 3. Estar donar d’alta al cens d’obligats tributaris corresponent i satisfer les obligacions fiscals inherents a l’exercici de la venda no sedentària, tant estatals com autonòmiques i locals.
 4. Estar donat d'alta i al corrent de pagament en el règim de la Seguretat Social que correspongui, tant pel que fa a la persona titular com en relació amb els seus possibles empleats/ades. En aquest sentit, no es consideren empleats/ades per compte aliè els familiars als quals es refereix l’article 1.3 e) de l’Estatut dels treballadors o norma que el substitueixi, sense perjudici de la seva inclusió en el règim de treballadors autònoms si es donen les condicions previstes a la normativa de la Seguretat Social.
 5. Complir tots els requisits que estableixen les reglamentacions específiques que siguin d’aplicació als  productes que s’ofereixin a la venda.
 6. Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre higiene i manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda d’aquells productes que ho requereixin, segons les disposicions vigents.
 7. Disposar d'assegurança de responsabilitat civil per una cobertura mínima de 300.000 euros.
 8. Quan es tracti de cooperatives, s’haurà d’acreditar que tots els socis/es treballadors/ores estan adscrits al mateix Règim de la Seguretat Social (General o Especial de treballadors autònoms), d’acord amb el que s’estableixi en els Estatuts socials de la cooperativa.

En el supòsit de les persones jurídiques (societats, cooperatives, etc.) no poden ésser subjectes de cap autorització els socis o empleats a títol individual, llevat que presentin la sol·licitud com a persones físiques independentment de la societat o cooperativa de la que formin part, sense que hi ha hagi concurrència de cap de les prohibicions de contractar de l’article 60 del RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (o, en el seu cas, l’article 71 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic).  

Preus

Es liquidarà la taxa derivada de l’ordenança fiscal número 12

Tramitació en línia
DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodatesdisponibilitat
Fora de terminiConcessió de parades en el mercat de marxantsAmb autenticacióAmb signatura electrònica
Requisits per a la tramitació en línia
Requisits per a la tramitació en línia
 
Salta a la part superior