Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
01/06/2023 10:47:25

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Llicència d'obra major

Tramitació necessària per fer obres que siguin de nova edificació o bé comportin augment de volum o superfície edificada , enderrocs i canvi d’ús a residencial.

* L'atorgació de la Llicència d'obra major en cap cas conté el permís per ocupar la via pública, aquesta s'ha de tramitar a part, mitjançant el seu tràmit corresponent:

 • En cas d’ocupació de via pública:
  • Ocupació de la via pública derivada de la realització d'obres
  • Ocupació de la via pública per a contenidors de ferro
  • Ocupació de la via pública per a sacs de runa
 • En cas d’instal.lació de grua:
  • Llicència d'obra menor per a la instal·lació de grua torre
 • En cas de nova connexió a clavegueram:
  • Presentació de sol·licituds i documents al Registre general de l'Ajuntament
 • En cas d’instal.lació de rètol:
  • Comunicacions prèvies d'obres d'instal·lació de rètols publicitaris dins dels forats arquitectònics o rètols sense fons o amb fons transparent sobre les obertures de façana, en locals que disposin d'activitat legalitzada, en edificis no catalogats

Nota important

Des de l' 1 de març de 2018, aquest tràmit s'ha de fer obligatòriament per mitjans electrònics, de conformitat al que estableixen els articles 14.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques (pdf) i 38 de l’Ordenança Municipal de Transparència i Administració Electrònica (pdf), si el el dueu a terme en qualitat de:

 • Qualsevol tipus de persona jurídica.
 • Entitat sense personalitat jurídica (AAVV, comunitats de propietaris...).
 • Professionals col·legiats (notaris, registradors de propietat i mercantils, arquitectes, enginyers, advocats...).
 • Beneficiaris de subvencions atorgades per l’Ajuntament .
 • Treballador o treballadora autònom.
 • Representant d’algun dels subjectes abans esmentats.

En aquesta mateixa pàgina trobareu l'accés al tràmit en línia.

Seguiu aquest enllaç per saber els requisits necessaris per dur-lo a terme.

Com es fa?

 • En línia a través del tràmit que trobareu en aquesta pàgina.
 • Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
 • Per correu postal, enviant l'imprès de sol·licitud signat amb la documentació adjunta que calgui a l'Oficina. d'Atenció Ciutadana.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona jurídica o física major d'edat o persona representant.

Preus

El preu de la llicència d'obres és la suma de la taxa per a la concessió de llicències urbanístiques i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres:

Ordenança fiscal número 5: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:

 • Per la liquidació provisional s'aplicarà 4% sobre el pressupost de referència. L'impost es merita en el moment d'iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, encara que no s'hagi obtingut la llicència corresponent.

Ordenança fiscal número 10: Taxa per a la concessió de llicències urbanístiques:

 • La liquidació provisional es realitzarà aplicant el 2,50 % sobre el pressupost de l'obra, amb un mínim de 40 euros. No estaran subjectes a aquesta taxa, però han de proveir-se de l'oportuna llicència, les obres assenyalades en l'article 2n punt 3 d'aquesta ordenança.

A les obres iniciades sense la concessió de la corresponent llicència se'ls aplicarà un recàrrec sobre la quota resultant d’un 20%.

Consultar les possibles exempcions i bonificacions en l'article 6è de les dues ordenances i de l'article 2n punt 3 de l'Ordenança número 10.

Altra informació d'interès

Tramitació en línia

Requisits per a la tramitació en línia

Requisits per a la tramitació en línia
 

Llocs on es pot realitzar presencialment

Salta a la part superior