Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
18/05/2024 03:36:44

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Ordenances fiscals i preus públics 2024

Ordenança fiscal número 16

Contribucions especials

Article 1r.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 58 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la imposició de contribucions especials.

Article 2n. Fet imposable

 1. El fet imposable de les contribucions especials serà constituït per l'obtenció pel subjecte passiu d'un benefici o d'un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d'obres públiques o de l'establiment o l'ampliació de serveis públics de caràcter municipal per aquest Ajuntament.
 2. Les contribucions especials es fundaran en la mera realització de les obres o en l'establiment o l'ampliació dels serveis a què es refereix l'apartat anterior i la seva exacció serà independent del fet que pels subjectes passius siguin utilitzades efectivament les unes o les altres.

Article 3r.

 1. A efectes del que disposa l'article precedent, tindran la consideració d'obres i serveis municipals les següents:
  1. Les que dins l'àmbit de la seva competència realitzi o estableixi l'Ajuntament per atendre les finalitats que li siguin atribuïdes. S'exclouen les obres realitzades per aquest a títol de propietari dels seus béns patrimonials.
  2. Els que realitzi o estableixi l'Ajuntament per haver-li estat atribuïts o delegats per altres entitats públiques, com també aquells la titularitat dels quals, d'acord amb la llei, hagués assumit.
  3. Els que realitzin o estableixin altres entitats públiques o pels concessionaris d'aquestes, amb aportacions econòmiques d'aquest Ajuntament.
 2. Les obres i serveis a què es refereix la lletra a) de l'apartat anterior conservaran el seu caràcter de municipals encara que fossin realitzats o establerts per:
  1. Organismes autònoms municipals o societats mercantils del capital social del qual fos aquest Ajuntament l'únic titular.
  2. Concessionaris amb aportacions d'aquest Ajuntament.
  3. Associacions de contribuents.
 3. Les Contribucions especials municipals són atributs de caràcter finalista i el producte de la seva recaptació es destinarà, íntegrament, a sufragar les despeses de l'obra o de l'establiment o l'ampliació del servei per la raó de la qual haguessin estat establertes i exigides.

Article 4t.

L'Ajuntament podrà, potestativament, acordar la imposició i ordenació de contribucions especials, sempre que es donin les circumstàncies conformadores del fet imposable, establertes a l'article 2n. d'aquesta Ordenança general.

 1. Per l'obertura de carrer i places i la primera pavimentació de les calçades.
 2. Per la primera instal·lació, renovació i substitució de xarxes de distribució de l'aigua, de xarxes de clavegueram i desguàs d'aigües residuals.
 3. Per l'establiment i la substitució de l'enllumenat públic i per la instal·lació de xarxes de distribució d'energia elèctrica.
 4. Per l'eixamplament i les noves alineacions dels carrers i places ja oberts i pavimentats, com també la modificació de les rasants.
 5. Per la substitució de calçades, voreres, embornals i boques de rec de les vies públiques urbanes.
 6. Per l'establiment i l'ampliació del servei d'extinció d'incendis.
 7. Per la construcció d'embassaments, canals i altres obres per a la irrigació de finques.
 8. Per la realització d'obres de captació, embassada, dipòsit, conducció i depuració d'aigües per al seu proveïment.
 9. Per la construcció d'estacions depuradores d'aigües residuals i col·lectors generals.
 10. Per la plantació d'arbrat en carrers i places, com també per la construcció i ampliació de parcs i jardins que siguin d'interès per a un determinat barri, zona o sector.
 11. Pel desmunt, terraplenat i construcció de murs de contenció.
 12. Per la realització de dessecació i sanejament i defensa de terrenys contra avingudes i inundacions, com també la regulació i desviament de cursos d'aigües.
 13. Per la construcció de galeries subterrànies per a l'allotjament de xarxes i canonades de distribució d'aigua, gas i electricitat, i també perquè siguin utilitzades per xarxes de serveis de comunicació i informació.
 14. Per la realització o l'establiment o ampliació de qualssevol altres obres o serveis municipals.

Article 5è. Exempcions i bonificacions

 1. No es reconeixeran en matèria de contribucions especials altres beneficis fiscals que aquells que siguin establerts per disposicions amb rang de llei o per tractats o convenis internacionals.
 2. Els qui en els casos a què es refereix l'apartat anterior es consideressin amb dret a un benefici fiscal ho faran constar així davant l'Ajuntament, amb esment exprés del precepte en què considerin emparat el seu dret.
 3. Quan es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions especials municipals, les quotes que haguessin pogut correspondre als beneficiaris o, si s'escau, l'import de les bonificacions, no podran ser objecte de distribució entre els altres subjectes passius.

Article 6è. Subjectes passius

 1. Tindran la consideració de subjectes passius de les contribucions especials municipals les persones físiques i jurídiques com també les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària25, especialment beneficiades per la realització de les obres o per l'establiment o ampliació dels serveis municipals que originin l'obligació de contribuir.
 2. Als efectes del que disposa l'apartat anterior, es consideraran persones especialment beneficiades:
  1. En les contribucions especials per realització d'obres o establiments o ampliació de serveis que afectin béns d'immobles, els propietaris d'aquests.
  2. En les contribucions especials per realització d'obres o establiment o ampliació de serveis a conseqüència d'explotacions empresarials, les persones o entitats titulars d'aquestes.
  3. En les contribucions especials per l'establiment o l'ampliació de serveis d'extinció d'incendis, a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d'assegurances que desenvolupin la seva activitat en el ram, en el terme d'aquest Ajuntament.
  4. En les contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les empreses subministradores que hagin d'utilitzar-les.

25 art.35.4 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària

Article 7è.

 1. Sense perjudici, si s'escau, del que disposa l'apartat 3. de l'article 12è d'aquesta ordenança, les contribucions especials recauran directament sobre les persones naturals o jurídiques que apareguin en el Registre de la Propietat, com a propietàries o posseïdores dels béns immobles, o en el Registre Mercantil o en la matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques, com a titulars de les explotacions o negocis afectats per les obres o serveis, en la data d'acabament d'aquelles o en la de començament de la prestació d'aquest.
 2. En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la Comunitat de Propietaris facilitarà a l'Administració municipal el nom dels copropietaris i el seu coeficient de participació a la Comunitat, a fi de procedir al gir de les quotes individuals. De no fer-se així, s'entendrà acceptat el fet que es giri una única quota, de la distribució de la qual s'ocuparà la mateixa Comunitat.

Article 8è. Base imposable

 1. La base imposable de les contribucions especials és constituïda, com a màxim, pel 90% del cost que l'Ajuntament suporti per la realització de les obres o per l'establiment o l'ampliació dels serveis.
 2. El referit cost serà integrat pels conceptes següents:
  1. El cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció d'obres, plans i programes tècnics.
  2. L'import de les obres a realitzar o dels treballs d'establiment o ampliació dels serveis.
  3. El valor dels terrenys que haguessin d'ocupar permanentment les obres o serveis, llevat que es tracti de béns d'ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i obligatòria a l'Ajuntament, o el d'immobles cedits en els termes establerts a l'article 77 de la Llei de patrimoni de l'Estat.
  4. Les indemnitzacions procedents per l'enderrocament de construccions, destrucció de plantacions, obres o instal·lacions, com també les que hagin d'abonar-se als arrendataris dels béns que hagin de ser derruïts o ocupats.
  5. L'interès del capital invertit en les obres o serveis quan l'Ajuntament hagi d’apel·lar al crèdit per finançar la porció no coberta per contribucions especials o la coberta per aquestes en cas de fraccionament general de les contribucions.
 3. El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter de mera previsió. Si el cost real fos major o menor que el previst, es prendrà aquell a efectes del càlcul de les quotes corresponents.
 4. Quan es tracti d'obres o serveis a què es refereix l'article 3è. 1.c) d'aquesta Ordenança, o de les realitzades per concessionaris amb aportacions de l'Ajuntament a què es refereix l'apartat 2.b) del mateix article, la base imposable de les contribucions especials es determinarà en funció de l'import d'aquestes aportacions, sense perjudici de les que puguin imposar altres administracions públiques per raó de la mateixa obra o servei. En tot cas, es respectarà el límit del 90% a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article.
 5. Als efectes de determinar la base imposable, s'entendrà per cost suportat per l'Ajuntament la quantia resultant de restar a la xifra del cost total l'import de les subvencions o auxilis que l'entitat local obtingui de l'Estat o de qualsevol altra persona o entitat pública o privada. S'exceptua el cas que la persona o entitat aportant de la subvenció o auxili tingui la condició de subjecte passiu; en aquest cas es procedirà de conformitat amb el que s'indica a l'apartat 2 de l'article 10è. d'aquesta ordenança.

Article 9è. Percentatge

La corporació determinarà en l'acord d'ordenació respectiu el percentatge del cost de l'obra que hagi suportat i que constitueixi, en cada cas concret, la base imposable de la contribució especial de què es tracti, amb el límit, sempre, del 90 per cent a què es refereix l'article anterior.

Article 10è. Quota tributària

 1. La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els subjectes passius, tenint en compte la classe i naturalesa de les obres i serveis, amb subjecció a les regles següents:
  1. Amb caràcter general s'aplicaran conjuntament o separada com a mòduls de repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el volum edificable d'aquests i el valor cadastral a efectes de l'impost sobre béns immobles.
  2. Si es tracta de l'establiment i millora del servei d'extinció d'incendis, podran ser distribuïdes entre les entitats o societats que cobreixin el risc per béns situats en aquest municipi, proporcionalment a l'import de les primes recaptades a l'any immediatament anterior. Si la quota exigible a cada subjecte passiu fos superior al 5% de l'import de les primes recaptades per aquest, l'excés es traslladarà als exercicis successius fins a la seva total amortització.
  3. En el cas de les obres a què es refereix l'article 4t.m), d'aquesta Ordenança, l'import total de la contribució especial serà distribuït entre les companyies o empreses que hagin d'utilitzar-les, d'acord amb l'espai reservat a cadascuna o en proporció a la total secció d'aquestes, encara que no les emprin immediatament.
 2. En el cas que s'atorgués per a la realització de les obres o l'establiment o l'ampliació dels serveis municipals en subvenció o auxili econòmic per qui tingués la condició de subjecte passiu de les contribucions especials que s'exaccionessin per aquesta raó, l'import de l'esmentada subvenció o auxili es destinaria, primerament, a compensar la quota de la respectiva persona o entitat. L'excés, si n'hi ha, s'aplicarà a reduir, a prorrata, la quota dels restants subjectes passius.

Article 11è.

 1. En tota classe d'obres quan a la diferència de cost per unitat en els diversos trajectes, trams o seccions de l'obra o servei, no correspongui anàloga diferència en el grau d'utilitat o benefici per als interessats, totes les parts del pla corresponent seran considerades en conjunt, als efectes de repartiment i, conseqüentment, per a la determinació de les quotes individuals no s'atendrà solament al cost especial del tram o secció que immediatament afecti a cada contribuent.
 2. En el cas que l'import total de les contribucions especials es repartís tenint en compte els metres lineals de façana a la via pública, no solament les edificades en coincidència amb l'alineació exterior de l'illa, sinó també les construïdes en blocs aïllats qualsevol que fos la seva situació respecte a la via pública que delimiti aquella illa i sigui objecte de l'obra; en conseqüència, la longitud de la façana es mesurarà, en aquests casos, per la del solar de la finca, independentment de les circumstàncies de l'edificació, zona reculada d'edificació, patis oberts, zones de jardí o espais lliures.
 3. Quan la trobada de dues façanes estigui formada per un xamfrà o s'uneixin en corba, es consideraran als efectes del mesurament de la longitud de la façana la meitat de la longitud del xamfrà o la meitat del desenvolupament de la corba, que se sumaran a les longituds de les façanes immediates.

Article 12è. Meritació

 1. Les contribucions especials es meriten en el moment que les obre s’hagin executat o el servei hagi començat a prestar-se. Si les obres fossin fraccionables, la meritació es produiria per a cada un dels subjectes passius des que s’hagin executat les corresponents a cada tram o fracció de l’obra.
 2. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, un cop aprovat l’acord concret d’imposició i ordenació, l’Ajuntament podrà exigir per anticipat el pagament de les contribucions especials en funció de l’import del cost previst per a l’any següent. No podrà exigir-se l’avançament corresponent.
 3. El moment de la meritació de les contribucions especials es tindrà en compte als efectes de determinar la persona obligada al pagament de conformitat amb el que disposa l’article 6è d’aquesta Ordenança general, encara que en l’acord concret d’ordenació figuri com a subjecte passiu qui ho sigui amb referència a la data de la seva aprovació i que aquest hagués anticipat el pagament de quotes, de conformitat amb el que disposa l’apartat 2.d’aquest article. Quan la persona que figuri com a subjecte passiu en l'acord concret d'ordenació i hagi estat notificada d'això transmeti els drets sobre els béns o explotacions que motivin la imposició en el període comprès entre l'aprovació de l'esmentat acord i el del naixement de la meritació, serà obligada a donar compte a l'Administració municipal d'aquesta en el termini d’un mes des de la data de la transmissió, i, si no ho fes, l'esmentada Administració podria dirigir l'acció per al cobrament contra qui figurava com a subjecte passiu en el dit expedient.
 4. Un cop finalitzada la realització total o parcial de les obres, o iniciada la prestació del servei, es procedirà a assenyalar els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades definitives, i es giraran les liquidacions que siguin procedents i es compensaran com a lliurament a compte els pagaments anticipats que s'haguessin efectuat. Aquest assenyalament definitiu es realitzarà pels òrgans competents de l'Ajuntament i s'ajustaran a les normes de l'acord concret d'ordenació del tribut per a l'obra o servei de què es tracti.
 5. Si els pagaments anticipats haguessin estat efectuats per persones que no tenen la condició de subjectes passius en la data de la meritació del tribut o bé excedissin de la quota individual definitiva que els correspongui, l'Ajuntament practicarà d'ofici la devolució pertinent.

Article 13è. Gestió, liquidació, inspecció i recaptació

La gestió, liquidació, inspecció i recaptació de les contribucions especials es farà en la forma, terminis i condicions que s'estableixen a la Llei general tributària i en les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, com també en les disposicions dictades per al seu desplegament.

Article 14è.

 1. Un cop determinada la quota a satisfer, l'Ajuntament podrà concedir, a sol·licitud del contribuent, el fraccionament o ajornament d'aquella pel termini màxim de 4 anys, i haurà de garantir-se el pagament del deute tributari, que inclourà l'import de l'interès de demora de les quantitats ajornades, mitjançant hipoteca, penyora, aval bancari o altra garantia suficient a satisfacció de la corporació.
 2. La concessió del fraccionament o ajornament implicarà la conformitat del sol·licitant amb l'import total de la quota tributària que li correspongui.
 3. La manca de pagament donarà lloc a la pèrdua del benefici de fraccionament, amb expedició de certificació de constrenyiment per la part pendent de pagament, recàrrecs i interessos corresponents.
 4. En qualsevol moment el contribuent podrà renunciar als beneficis d'ajornament o fraccionament, mitjançant ingrés de la quota o de la part d'aquesta pendent de pagament, com també dels interessos vençuts, i es cancel·larà la garantia constituïda.
 5. De conformitat amb les condicions socioeconòmiques de la zona en la qual s'executen les obres, la seva naturalesa i quadre d'amortització, el cost, la base liquidable i l'import de les quotes individuals, l'Ajuntament podrà acordar d'ofici el pagament fraccionat amb caràcter general per a tots els contribuents, sense perjudici que ells mateixos puguin en qualsevol moment anticipar els pagaments que considerin oportuns.

Article 15è. Imposició i ordenació

 1. L'exacció de les contribucions especials necessitarà l'adopció prèvia per l'Ajuntament de l'acord d'imposició en cada cas concret.
 2. L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment o l'ampliació d'un servei que hagi d'assumir-se mitjançant contribucions especials no podrà executar-se fins que s'hagi aprovat l'ordenació concreta d'aquestes.
 3. L'acord d'ordenació o ordenança reguladora serà d'inexcusable adopció i contindrà la determinació del cost previ de les obres i serveis, de la quantitat a repartir entre els beneficiaris i dels criteris de repartiment. L'acord d'ordenació concret o ordenança reguladora es remetrà en les altres qüestions a aquesta Ordenança general de contribucions especials.
 4. Un cop adoptat l'acord concret d'ordenació de contribucions especials, i determinades les quotes a satisfer, aquestes seran notificades individualment a cada subjecte passiu si aquest o el seu domicili fossin coneguts i, en defecte, per edictes. Les persones interessades podran formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament, que podrà versar sobre la procedència de les contribucions especials, o percentatge del cost que hagin de satisfer les persones especialment beneficiades o les quotes assignades.

Article 16è.

 1. Quan aquest Ajuntament col·labori amb una altra entitat local en la realització d'obres o establiment o ampliació de serveis, i sempre que s'imposin contribucions especials, s'observaran les regles següents:
  1. Cada entitat conservarà les seves competències respectives en relació amb els acords d'imposició i ordenació concrets.
  2. Si alguna de les entitats realitzés les obres o establís o ampliés els serveis amb la col·laboració econòmica de l'altra, correspondria a la primera la gestió i recaptació de la contribució especial, sense perjudici del que disposa la lletra a) anterior.
 2. En el supòsit que l'acord concret d'ordenació no fos aprovat per una d'aquestes entitats, restaria sense efecte la unitat d'actuació, i adoptarien separadament cadascuna d'elles les decisions que escaiguin.

Article 17è. Col·laboració ciutadana

 1. Els propietaris o titulars afectats per les obres podran constituir-se en associació administrativa de contribuents i promoure la realització d'obres o l'establiment o l'ampliació de serveis per l'Ajuntament, i es comprometran a sufragar la part que correspongui aportar a aquest Ajuntament, quan la seva situació financera no ho permetés, a més de la que els correspongui segons la naturalesa de l'obra o servei.
 2. Així mateix, els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l'establiment o l'ampliació de servei promoguts per l'Ajuntament podran constituir-se en associacions administratives de contribuents en el període d'exposició al públic de l'acord d'ordenació de les contribucions especials.

Article 18è.

Per a la constitució de les associacions administratives de contribuents a què es refereix l'article anterior, l'acord haurà de ser pres per la majoria absoluta dels afectats sempre que representin, almenys, els 2/3 de les quotes que hagin de satisfer-se.

Article 19è. Infraccions i sancions

 1. Pel que fa a infraccions tributàries i la seva qualificació, com també a les sancions que a aquestes corresponguin en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes a la Llei General Tributària.
 2. La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació i el cobrament de les quotes meritades no prescrites.

Article 20è. Disposició final

Aquesta ordenança fou aprovada pel Ple municipal en sessió celebrada, el dia 11 de desembre de 1989, i publicada en el BOP núm. 312, de data 30 de desembre, i començà a regir el dia primer de gener de 1990 i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva derogació.

Modificació parcial de l'Ordenança
Data de l'acordPublicació definitiva en el BOPData del BOPEntrada en vigor de la modificació
17/10/200030521/12/20001/1/2001
2/11/200431128/12/20041/1/2005
Salta a la part superior