Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
15/07/2024 04:47:35

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Comunicació

Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local de Catalunya 

El 6 de febrer de 2012 l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat va expressar el seu suport com a Ens Promotor Observador (EPO) al projecte I+D+I que porta per títol “Comunicació i periodisme per a la participació ciutadana en el seguiment i avaluació de la gestió dels governs locals”.

La temàtica i l’oportunitat del projecte són del màxim interès per l'Ajuntament. L'eina ha de contribuir a millorar substancialment la qualitat dels mitjans de comunicació municipals en benefici de la democràcia i la transparència.

Per tots aquests motius, la Junta de portaveus proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Donar el suport de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat al Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública, elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona, que es transcriu a continuació:

Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública

  1. Han d'actuar com a elements cohesionadors del municipi. Han de fer «poble» o «ciutat» fomentant la identitat local, donant a conèixer els seus orígens, les mobilitats, les diferents condicions socials de les dones i homes que amb les seves actuacions i relacions donen vida plural a cada municipi, les tradicions i les activitats quotidianes: econòmiques, culturals, socials, polítiques... i els projectes de futur.
  2. Han d'informar d'una manera veraç, plural i transparent. Han de donar compte de la gestió que fa l'equip de govern mostrant les diferents sensibilitats polítiques que s'han expressat a les urnes. A través de la crònica periodística del ple municipal, han d'explicar les diferents propostes d'actuació i reflectir els punts de vista dels diferents grups polítics representats i les votacions emeses.
  3. Han de ser un referent informatiu per a la ciutadania. Els professionals responsables dels mitjans de comunicació local de titularitat pública han de poder consolidar-los d'acord amb les característiques de cada municipi i amb una periodicitat regular (diària, setmanal, quinzenal o mensual). Han d'oferir alternatives informatives plurals davant la resta de mitjans locals, autonòmics o nacionals. No han d'estar supeditats als canvis que es produeixin als equips de govern o cada vegada que se celebrin eleccions. En períodes electorals, han de ser un vehicle comunicatiu clarificador de les diferents opcions polítiques.
  4. Han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica. Els mitjans de comunicació escrits han de donar un tractament periodístic professional a les informacions i han d'inserir espais d'opinió dels càrrecs electes, dels grups polítics, de tècnics especialitzats, de representants de les organitzacions de la societat civil i de les persones que hi vulguin intervenir. L'editorial ha de reflectir l'opinió de la publicació i no ha d'estar signat per l'alcalde o alcaldessa. En els mitjans audiovisuals s'ha de fomentar tertúlies i programes de debat plurals. A través d'Internet, s'han de promoure consultes populars, fòrums, etc., a més d'oferir solucions fàcils a problemes concrets i tràmits burocràtics.
  5. Han de promoure les activitats de la societat civil i l'associacionisme. Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de potenciar l'associacionisme i la iniciativa social mitjançant la publicació o difusió de totes les activitats que realitzen les organitzacions de la societat civil, especialment a través de l'agenda d'activitats o d'altres formats informatius.
  6. Han d'evitar el partidisme i la manca de professionalitat. Mitjançant un tractament contrastat i al més complet possible de les principals informacions, donant veu als diferents protagonistes, retent comptes de la gestió realitzada i fomentant la participació ciutadana. Els mitjans no es poden utilitzar com a eina de propaganda política del partit o la coalició que deté el poder.
  7. Han de despertar l'interès de la ciutadania. Mitjançant la utilització d'un llenguatge clar, precís, respectuós amb la diversitat d'homes i dones de les diverses procedències i condicions socials que donen vida al municipi, a l'abast del gran públic, amb titulars entenedors i atractius. Han de generar procediments que afavoreixin la identificació i la implicació de la ciutadania en la informació i la participació democràtica.
  8. Han d'estar dotats dels recursos humans i tècnics necessaris. Han de tenir professionals que rebin una remuneració adient a les tasques que realitzen i que disposin dels recursos tècnics necessaris, sempre respectant el codi deontològic que regeix la professió periodística.
  9. Han de funcionar a través d'òrgans de gestió participatius. Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de funcionar amb estructures organitzatives -consells editorials o consells d'administració- que garanteixin la professionalitat de les persones que hi treballen i la participació del conjunt del consistori, de les organitzacions de la societat civil i de la ciutadania local.
  10. S'han de gestionar ajustant-se a les possibilitats econòmiques de cada municipi. Les institucions o organismes públics que gestionin els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de dissenyar plans municipals de comunicació a partir d'una diagnosi i una anàlisi de la situació comunicacional local i han de definir els objectius que s'han d'assolir establint els recursos humans i tècnics i les dotacions econòmiques necessàries, sempre d'acord amb les possibilitats i necessitats de cada municipi”.

Segon.- Difondre el Decàleg a la ciutadania mitjançant la seva publicació al web municipal i a altres mitjans de comunicació que es consideri necessari.

Salta a la part superior