Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
16/07/2024 22:30:37

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Borsa de lloguer municipal

Es tracta d’un servei de mediació totalment gratuït entre les persones propietàries d’habitatges buits i els possibles llogaters amb dificultats per accedir a un habitatge a preu de mercat.

El servei ofereix:

 • Atenció tant als propietaris com a les persones que cerquen pis, oferint informació, orientació i assessorament.
 • Gestió de la borsa de pisos.
 • Fomentar la confiança a les persones propietàries i llogateres, garantint el cobrament del lloguer, així com un bon ús dels habitatges.
 • La borsa negocia les rendes de lloguer, que han de quedar per sota del preu de mercat.
 • Cerca l’habitatge més adequat per a cada unitat de convivència, assignant els habitatges a la persona sol·licitant que millor s’hi adapti tenint en compte la relació entre el preu del lloguer pactat amb el propietari i els ingressos de la unitat de convivència, així com la relació entre la superfície de l’habitatge o el nombre d’habitacions i la seva composició familiar.
 • Garanteix el seguiment de tots els contractes vigents, vetllant pel compliment de les obligacions contractuals.
 • Informació i tramitació de possibles ajuts, tant Per a persones propietàries com Per a persones llogateres.

Per a persones propietàries:

 • Informació i assessorament del tràmit
 • Redacció del contracte de lloguer
 • Seguretat i garantia en la tramitació, seguiment, mediació i resolució de conflictes al llarg de tot el contracte
 • Defensa jurídica que cobreix les despeses del procés judicial en cas d’impagaments
 • Assegurança multirisc del continent de l’habitatge
 • Sistema de cobertura de la Generalitat a través de l’Avalloguer
 • Tramitació gratuïta de la Cèdula d’Habitabilitat*
 • Tramitació gratuïta del Certificat d’Eficiència Energètica*
 • Possibilitat d’accedir a ajudes públiques: el propietari que incorpori un habitatge a la borsa de lloguer d’habitatge podrà optar a les subvencions que convoqui l’Ajuntament
 • Foto-inventari detallat de l’habitatge

*En cas que l’habitatge no en tingui però compleixi els requisits per obtenir-los.

Per a persones llogateres:

 • Assessorament i tramitació dels contractes de lloguer.
 • Estalvi en el pagament de la part corresponent de l’IBI, la quota de la comunitat de propietaris i les taxes de gestió dels residus.
 • El llogater únicament ha de dipositar la fiança corresponent a 1 mes de lloguer.
 • Accés a un habitatge a un preu com a mínim inferior a un 20% respecte del preu de mercat.
 • Seguiment i mediació gratuïts del contracte de lloguer i tota la documentació annexa que pugui sorgir (acords, IPC, IGC, etc...).
 • Foto-inventari detallat de l’habitatge.
 • Assessorament i tramitació del contracte de lloguer.

Com es fa?

Els propietaris d’un pis buit que el vulguin posar a disposició de la Borsa de Lloguer Municipal, cal que es posin en contacte amb l’Oficina Local d’Habitatge, bé presencialment, o bé concertant una visita telefònicament o via mail.

El personal de l’Oficina Local d’Habitatge concertaran una visita a l’habitatge per determinar-ne si és apte per a passar a la borsa de lloguer municipal així com acordar-ne els termes.

Per a persones propietàries de l’immoble:

 • Recepció i revisió de les peticions dels propietaris que volen posar el seu pis a disposició de la borsa de lloguer. Via presencial, telefònica i electrònica.
 • Gestió directa amb la propietat per informar dels requisits de la borsa (requisits, avantatges, funcionament,...).
 • Visita a l’habitatge per a la seva valoració tècnica (habitabilitat i eficiència energètica), econòmica (lloguer en referència als preus de mercat i les característiques de l’habitatge) i de tots els aspectes que siguin necessaris per a la formalització del contracte de lloguer (inventari, estat general de l’habitatge, recull fotogràfic,...).
 • Tramitació de la Cèdula d’habitabilitat i del Certificat d’eficiència energètica, si s’escau, sense cap cost addicional per al propietari ni el llogater de l’immoble.
 • Configuració de l’expedient de l’habitatge amb la recollida de tota la documentació i els acords signats.

Per a persones llogateres:

 • Visita a l’habitatge
 • Configuració de l’expedient de l’habitatge amb la recollida de tota la documentació i els acords signats
 • Recepció i revisió de la documentació que requereix el programa i/o el contracte de lloguer, amb sol·licitud de demanda de lloguer signada.

Els requisits per accedir a la borsa són:

Per a persones propietàries:

 • Que disposin d’un pis a Sant Feliu de Llobregat desocupat i en condicions d’habitabilitat.

Per a persones llogateres:

 • Persones majors de 18 anys.
 • Necessitat d’un habitatge de lloguer en primera residència.
 • Estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial
 • No disposar de cap habitatge en propietat a l’Estat Espanyol, o no tenir l’úsdefruit, o que el preu cadastral del pis sigui inferior als barems fixats per la Generalitat de Catalunya.
 • Contracte laboral fix o acreditar que fa un any que treballa a la mateixa empresa. (Almenys una de les persones de la unitat de convivència).

Documentació que cal?

Per a persones propietàries:

 • Escriptura de propietat del pis., o nota simple del registre de propietat
 • Cèdula d’habitabilitat i certificat d’eficiència energètica
 • Subministres i altres.
 • DNI/NIE
 • Número de compte.
 • Rebuts: IBI, quota comunitat de propietaris, rebut dels subministraments.
 • Butlletí de Registre d’Inspecció Elèctrica BRIE (Butlletí blau).
 • Revisió del gas butà, en el cas que tingui.
 • Còpia de les claus.

Per a persones llogateres:

 • Document que acrediti que el llogater és major de 18 anys (DNI//Passaport//NIE).
 • Inscripció al registre de sol·licitants d’HPO.
 • Còpia de les tres darreres nòmines.
 • Vida Laboral actualitzada.
 • Document oficial acreditatiu dels ingressos per a pensionistes o persones en atur.
 • Persones autònomes, darrera declaració de renda, últim rebut d’autònoms, declaració trimestral d’IRPF i IVA, certificat d’ingressos nets i bruts mensuals i anuals del gestor que porti l’empresa.
 • Llibre de família en cas de menors sense document d’identitat.

Requisits previs

L’OLH comprovarà previ a la signatura d’un contracte de lloguer la solvència del llogater.

Altra informació d’interès

Al llarg del tot el període en que està vigent el contracte de lloguers, des de l’Oficina Local d’Habitatge es farà el seguiment i la mediació si s’escau:

 • Mediació, conciliació i supervisió dels contractes de lloguer, així com la resolució del mateix si s’escau.
 • Seguiment del compliment de les obligacions contractuals entre els propietaris i llogaters i acompanyament en les accions que se’n derivin

Llocs on es pot realitzar presencialment

Oficina Local d’Habitatge de Sant Feliu de Llobregat.

Serveis Relacionats

Salta a la part superior