Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
24/07/2024 02:14:40

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Directori de sales
Utilització d'espais municipals

Condicions d'ús de l'utilització d'espais i materials municipals

 1. Abonar, els preus públics previstos a les ordenances municipals abans de realitzar l’activitat.
 2. Respectar els horaris d’obertura i tancament de l’equipament, així com els horaris concedits per desenvolupar l’acte sol·licitat. Si l’activitat es fora de l’horari de funcionament de l’equipament el preu de lloguer de sala s'incrementarà amb la despesa dels serveis de suport (consergeria, neteja, suport tècnic, etc.) segons el preu/hora establer a l’ordenança. Si es perllonga més de l’horari concedit, les persones sol·licitants s’hauran de fer càrrec de les despeses de personal extra i de l’ampliació horària utilitzada. La fracció d’hora es comptabilitza com una hora completa.
 3. Fer ús amb responsabilitat de l’espai cedit. Mantenir els espais en les mateixes condicions en què es trobaven abans d’ésser utilitzats. No es pot enganxar o clavar objectes a les parets, terra i sostre de l’espai autoritzat (xinxetes, claus, grapes, cintes adhesives, etc.).
 4. Respectar l’aforament de l’espai cedit, el control del qual serà responsabilitat de la persona sol·licitant.
 5. Destinar l’espai cedit a les finalitats que li siguin pròpies i a l’activitat per la qual li ha estat concedit. No es permetrà l’ocupació de l’espai per part d’una entitat diferent a la que consta en la sol·licitud, així com tampoc es permetrà la realització d’una activitat diferent a la sol·licitada.
 6. Tenir subscrita la preceptiva assegurança de responsabilitat civil que cobreixi l’activitat a desenvolupar en l’espai sol·licitat. Vetllar per la seguretat de les persones participants i de la pròpia instal·lació. L’Ajuntament podrà sol·licitar el corresponent comprovant, sempre i quan ho consideri pertinent.
 7. Fer-se responsable dels danys que pugui ocasionar l’activitat, per la conducta de les persones assistents a l’acte o activitat, als béns, les instal·lacions, les infraestructures o a terceres persones. Abonar el material que es perdi o trenqui, així com les reparacions dels desperfectes produïts durant la realització de l’activitat.
 8. Recollir tot el material i deixalles que hagi generat l’activitat, i emportar-s’ho.
 9. Fer-se càrrec, del muntatge i desmuntatge, si escau, dels espais per la realització de l’activitat autoritzada. Qualsevol material o personal tècnic necessari pel desenvolupament de l’activitat que no disposi l’equipament anirà a càrrec de l’usuari.
 10. Assumir les despeses derivades de l’activitat (drets d’autor, publicitat, control, seguretat, etc.).
 11. Per activitats esportives, disposar d’una farmaciola convenientment dotada per donar els primers auxilis en cas d’accident o malaltia sobtada.
 12. L’ajuntament no es fa responsable dels objectes perduts, oblidats o desapareguts a les instal·lacions, ni del material aportat per l’organitzador de l’activitat.
Salta a la part superior