El Ple

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
14/04/2024 04:29:57

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Ple Municipal

Competències

El ple de l'Ajuntament celebra les seves sessions de forma ordinària l'últim dijous de cada mes, a les 18 h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament. Si el dijous és festiu se celebra un dels dos dies hàbils anteriors. No obstant això, durant els mesos d'estiu, l'alcaldia podrà flexibilitzar aquesta periodicitat.

Les atribucions del Ple de l'Ajuntament les regula el Reglament Orgànic Municipal i poden ser de caràcter delegable i indelegable: 

Són atribucions del Ple de l'Ajuntament de caràcter delegable, les següents:

 • L'exercici de les accions administratives i judicials.
 • L'alienació del patrimoni.
 • Les que expressament li atribueixin les normes de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya.
 • La contractació de personal, si bé, per motius d'urgència, aquesta podrà ser acordada per la Junta de Govern Local, en aquest cas l'esmentat acord haurà de ser ratificat pel Ple, a la propera sessió que es faci.

Corresponen al Ple de l'Ajuntament les següents atribucions, de caràcter indelegable:

 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, alteracions del terme municipal, creació o supressió de municipis, creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el seu canvi de nom i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 • L'aprovació dels plans i altres instruments d'ordenació i de gestió previstes en la legislació urbanística.
 • L'aprovació, modificació i derogació del Reglament orgànic municipal i de les ordenances.
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, I'aprovació i modificació dels pressupostos, la disposició de despeses dels assumptes de la seva competència i l'aprovació de comptes.
 • L'aprovació de les normes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 • L'acceptació de la delegació de competències realitzades, a favor de l'Ajuntament, per altres administracions públiques.
 • El plantejament de conflictes de competències amb altres entitats locals i altres administracions públiques, així com la resolució de conflictes i atribucions que afectin el Ple, la Comissió de Govern i  membres dels seus òrgans.
 • L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves de selecció de personal i dels concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de les quanties de les retribucions complementàries dels funcionaris o les funcionàries municipals i el nombre i règim del personal eventual, en els termes previstos en la legislació vigent.
 • La separació del servei dels funcionaris o les funcionàries de la corporació, llevat dels funcionaris o funcionàries amb habilitació nacional.
 • La ratificació de l'acomiadament del personal laboral.
 • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • Les matèries que requereixin per a la seva aprovació majoria especial.
 • La votació sobre la moció de censura a l'alcalde.
 • La delegació de les seves atribucions en altres òrgans i autoritats municipals. 
Salta a la part superior