Pla d'Actuació del Mandat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
16/07/2024 22:11:34

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Pla d'actuació del Mandat 2019-2023

Eix 2 Un Sant Feliu per desenvolupar capacitats i aprenentatges al llarg dels cicles de vida

Logotip Casal de joves  OE. 2.1 Un Sant Feliu per al jovent

Objectius de Desenvolupament Sostenible que s'assoleixen:

Indústria, innovació i infraestructura  Reducció de les desigualtats  Pau, justícia i institucions sòlides

Impulsant polítiques públiques i defensant els interessos del jovent, i fomentant en el jovent la participació activa.

Afectat pel covid-19  OO. 2.1.1 Impulsar polítiques públiques i defensar els interessos del jovent

 • 2.1.1.1 Creació d’un protocol d’ús del Casal de Joves i la relació de l’equipament amb les persones usuàries, les entitats juvenils i el personal vinculat, per tal de dinamitzar l’espai i que esdevingui el centre neuràlgic de polítiques i activitats de Joventut.
 • 2.1.1.2 Elaboració del nou Pla Local de Joventut 2021-2023 amb una visió transversal.

Afectat pel covid-19  OO.2.1.2 Fomentar en el jovent la participació activa en els espais de reflexió i treball col·laboratiu, tant físics com virtuals.

 • 2.1.2.1 Creació del Consell Local de Joventut, un espai d’empoderament i participació que aglutini les organitzacions juvenils locals de forma plural i integradora.
 • 2.1.2.2 Creació del Consell Municipal d’Adolescents, com a continuïtat del Consell d’Infants.
 • 2.1.2.3 Dinamització de la JovApp per tal que esdevingui referent d’informació i comunicació de tot el jovent amb l’administració.

OE. 2.2  OE. 2.2 Defensar i millorar l’escola pública, en el marc del projecte de ciutat educadora

Objectius de Desenvolupament Sostenible que s'assoleixen:

Educació de qualitat  Reducció de les desigualtats  Ciutats i comunitats sostenibles  Pau, justícia i institucions sòlides

Potenciant la millora educativa dels infants i joves, i el compromís amb la millora del present i del futur dels equipaments i projectes educatius de ciutat.

Afectat pel covid-19  OO. 2.2.1 Promocionar l’escola pública i garantir la millora educativa dels infants i joves de la nostra ciutat.

 • 2.2.1.1 Vetllar per a la inclusió educativa dels infants i joves amb necessitats específiques, amb una distribució equilibrada entre els centres públics i concertats.
 • 2.2.1.2 Suport i foment de l’escola pública.
 • 2.2.1.3 Transformar el Consell Escolar Municipal en Consell Educatiu de Ciutat.
 • 2.2.1.4 Treballar per a la creació d’una comissió mixta entre la Generalitat i l’Ajuntament pel seguiment de l’educació Post-Obligatòria i la Formació Ocupacional.
 • 2.2.1.5 Potenciació del desenvolupament de projectes singulars a les escoles per avançar cap a una ciutat creativa, lectora i plurilingüe.

Afectat pel covid-19  OO. 2.2.2 Planificar el futur dels equipaments i projectes educatius de la ciutat.

 • 2.2.2.1 Previsió de la reserva de terrenys per a usos educatius que incloguin ESO i Batxillerat, en un espai central, en el marc de l’elaboració del nou Pla Director d’Equipaments i de la transformació pel soterrament.
 • 2.2.2.2 Promoció de l’adaptació d’un institut-escola dins la programació de l’oferta educativa del municipi, com a centre públic que imparteixi d’una manera continuada l’educació primària i la secundària.
 • 2.2.2.3 Realització d’un estudi sobre la viabilitat d’ubicar la formació ocupacional i professional i de persones adultes en un equipament més a prop del centre de la ciutat.
 • 2.2.2.4 Impuls i execució de projectes de millora dels patis dels centres escolars, en col·laboració amb la comunitat educativa.

 OE. 2.3  OE. 2.3 Fer de l’acció cultural i artística una estratègia de ciutat

Objectius de Desenvolupament Sostenible que s'assoleixen:

Educació de qualitat  Reducció de les desigualtats  Ciutats i comunitats sostenibles  Pau, justícia i institucions sòlides

Contribuint a la projecció de la identitat cultural de Sant Feliu, i a fer de la cultura i les arts un eix dinamitzador de la ciutat.

Afectat pel covid-19  OO 2.3.1 Contribuir a la projecció de la identitat cultural de la ciutat.

 • 2.3.1.1 Elaboració d’un nou pla estratègic de cultura en el marc del Consell de Cultura de la ciutat, donant especial rellevància als signes d’identitat de la nostra ciutat, com la rosa, la cultura popular i la poesia, i fomentant l’estratègia conjunta entre educació i cultura.
 • 2.3.1.2 Inversió en la millora dels equipaments culturals.
 • 2.3.1.3 Elaboració d’un Pla de Memòria Històrica i Democràtica que incorpori la rehabilitació d’un espai de memòria històrica.

OO 2.3.2 Fer de la cultura i de les arts un eix dinamitzador de la ciutat.

 • 2.3.2.1 Creació d’un grup de treball de les arts, en un sentit ampli, en el marc del Consell de Cultura.
 • 2.3.2.2 Suport a la creació artística i cultural, amb accions per al seu desenvolupament, la seva difusió i visualització.
 • 2.3.2.3 Fomentar un teixit associactiu fort, amb capacitat d’autonomia i de treball en xarxa, per reforçar l’acció cultural comunitària. Elaborar una diagnosi i desenvolupar un pla de suport.
 • 2.3.2.4 Garantir una programació cultural estable, prioritzant artistes, programadors i entitats locals.

OE. 2.4  OE. 2.4 - Promoure una ciutadania activa mitjançant estils de vida saludables

Objectius de Desenvolupament Sostenible que s'assoleixen:

Salut i Benestar  Educació de qualitat  Igualtat de génere  Reducció de les desigualtats Ciutats i comunitats sostenibles  Vida d'ecosistemes terrestres  Pau, justícia i institucions sòlides  

Promocionant els hàbits saludables i de l’esport, i garantint la pràctica esportiva.

Afectat pel covid-19  OO2.4.1 Promoure hàbits saludables i la prevenció de malalties entre la ciutadania

 • 2.4.1.1 Millora dels itineraris fomentant l´ús social per les ribes del Llobregat, el Parc Agrari i el Parc Natural de Collserola, facilitant la connexió entre aquests tres espais.
 • 2.4.1.2 Creació d’una comissió mixta entre Ajuntament i Generalitat de Catalunya per al seguiment de l’atenció primària.
 • 2.4.1.3 Desenvolupament d’accions de prevenció i conscienciació social dels aspectes relacionats amb la salut mental, les addiccions i els trastorns en l’aprenentatge.
 • 2.4.1.4 Ampliació del servei gratuït d’informació i orientació sobre sexualitat, anticoncepció o malalties de transmissió sexual per al jovent.

Afectat pel covid-19  OO2.4.2 - Fomentar l'esport i garantir la pràctica esportiva

 • 2.4.2.1 Elaboració d’un nou pla estratègic de l’esport, on quedi inclòs: el codi de conducta, el protocol d’assetjament sexual i la creació d’una marca esportiva de ciutat, per projectar les entitats i l’esport santfeliuencs.
 • 2.4.2.2 Impuls de campanyes de sensibilització, conjuntament amb les entitats esportives, que eradiquin la violència, el sexisme i el racisme de la pràctica esportiva i promoguin l’esforç, la integració, el respecte i la participació.

OE. 2.5  OE. 2.5 - Promoure una ciutadania oberta, acollidora, solidària i que fomenti la convivència

Objectius de Desenvolupament Sostenible que s'assoleixen:

Educació de qualitat  Igualtat de génere  Reducció de les desigualtats  Ciutats i comunitats sostenibles Acció pel clima  Pau, justícia i institucions sòlides

Fomentant la interculturalitat, la cooperació i la cultura de la pau, així com la seguretat ciutadana i la convivència.

Afectat pel covid-19  OO2.5.1 - Fomentar la interculturalitat, la cooperació i la cultura de la pau.

 • 2.5.1.1 Elaboració d'un pla local de foment de la interculturalitat, la convivència i la no discriminació.
 • 2.5.1.2 Posada en marxa d'un programa d'activitats educatives amb perspectiva intercultural.
 • 2.5.1.3 Potenciació de les entitats esportives, educatives, culturals i socials, com a element vertebrador i eina d'acollida a la ciutat.

OO2.5.2 - Garantir la convivència i fomentar la seguretat ciutadana

 • 2.5.2.1 Elaboració del nou pla de seguretat local, incidint en les actuacions de proximitat i la col·laboració ciutadana.
 • 2.5.2.2 Actualització dels plans d’emergència i protecció civil.
 • 2.5.2.3 Reforç del Servei de mediació i creació d’una Taula de Convivència com a lloc de trobada per treballar per a la convivència a la ciutat.
 • 2.5.2.4 Estudi de la viabilitat i les necessitats d’ubicació de l’edifici de la Policia Local.
Salta a la part superior